Sidemål: Fritak fra vurdering er ikke fritak fra opplæring

(19.6.09) Språkrådet har uttalt seg om bestemmelsene om fritak fra vurdering med karakter i sidemål, og har fått gjennomslag for noen av synspunktene sine i Utdanningsdirektoratets høringsrunde.

Et problem i sidemålsopplæringen til nå har vært at de som har hatt rett til fritak fra vurdering med karakter, i praksis også har fått fritak fra opplæring i sidemål. Språkrådet mener at en slik kopling senker kvaliteten på norskopplæringen, ettersom allsidig skrivetrening er en søyle i moderne norskdidaktikk. Ettersom sidemålsopplæring også er en skriftlig disiplin, må elever som deltar i opplæringen, få skrive sidemålet, selv om de ikke skal få vurdering med karakter. I høringsuttalelsen skrev Språkrådet at «å få fritak frå vurdering i eit skriftleg fag ikkje bør innebere å få unntak frå opplæring i skriving». Språkrådet mente også at det er viktig at elever som ikke får vurdering med karakter, får sjanse til å dokumentere kunnskapen sin på andre måter.  I tilrådingen fra Utdanningsdirektoratet (oversendingsbrev til Kunnskapsdepartementet),  sier direktoratet at de støtter denne tankegangen og vil sende ut et rundskriv om vurderingsbestemmelsene.

En annen viktig endring i forskriftene til opplæringsloven er knyttet til hva som skal utløse retten til å få fritak fra vurdering. I gjeldende forskrift er ett vilkår at man har et «anna morsmål» enn norsk. Flere høringsinstanser har pekt på at gruppen av elever som har minoritetsspråklig bakgrunn, er en svært uensartet gruppe når det gjelder norskkunnskaper. Det bør derfor være en vurdering av elevens kompetanse som avgjør om eleven får fritak, ikke hvilket morsmål eleven har. Utdanningsdirektoratet skriver i brevet til Kunnskapsdepartementet at de mener «vilkåret for dette fritaket bør endres. Direktoratet mener fritaket bør kobles til særskilt språkopplæring etter opplæringsloven §§ 2-8 og 3-12».  

Det vil fremdeles være elever som har rett til fritak fra vurdering (og opplæring) i sidemål. Språkrådet ser positivt på Utdanningsdirektoratets arbeid med forskriftene. Presiseringene som har kommet nå, vil føre til at flere elever enn før får mer skrivetrening i norskfaget, samtidig som de også får sjansen til å dokumentere bred norskkompetanse.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter