God debatt på språkkafé om sensitive ord

(18.12.08) Språkkafeen som fant sted i regi av Språkrådet, førte til god debatt. Temaet var «Fyord eller nyord?» – det vil si sensitive ord, særlig gruppenevninger som kan virke sårende («neger» og andre).

Språkrådet heidrar verksemder for godt namnevett

(12.12.08) Sju bedrifter i Sogn og Fjordane vert heidra med Språkrådets diplom for godt namnevett for 2008.

Språknytt nr. 4 2008 er kommet

(9.12.08) Har du noen gang kjøpt jus med nynorsk tekst på kartongen? Tror du at det er avisene eller ukebladene som har flest språkfeil? Synes du at språket i Grunnloven er vanskelig å forstå? Hva sier de i Donald Duck når noen skal skremmes? Og hva vet du egentlig om norsk tegnspråk?

Nye brosjyrer fra Språkrådet

(19.11.08) Språkrådet gir ut nye brosjyrer: «Ny bokmålsrettskrivning» tar for seg hovedtrekkene i den gjeldende normen. «Kort administrativ ordliste bokmål–nynorsk» gir en oversikt over administrative ord og uttrykk på bokmål og nynorsk. Klarspråksbrosjyrene gir gode råd til ansatte i offentlig forvaltning. I «Språkrådet i kortform» presenterer vi oss selv.

Rapport frå Språkdagen 2008

(14.11.08) Konferansen Språkdagen 2008 – «Norsk for alle?» gjekk av stabelen i Operaen i går. Her finn du bilete frå dagen, opningstala til kunnskapsministeren, referat frå paneldebatten om norskfaget, føredragspresentasjonar og grunngjevinga frå juryen for Språkprisen.

Kjartan Fløgstad og Anders Johansen får Språkprisen 2008

(13.11.08) Kjartan Fløgstad og Anders Johansen får i dag Språkprisen, som er Språkrådets pris for framifrå bruk av norsk språk i sakprosa. Vinnarane får 50 000 kroner, eit kopartrykk av Kjell Nupen og eit diplom kvar. Språkprisen vert delt ut på konferansen Språkdagen 2008.

Tospråklege fadrar: spiren til språk?

(6.11.08) Shabana Rehman skal vere konferansier på Språkdagen 2008. Kva er erfaringane hennar med barn som kjem inn i skulen utan å kunne norsk språk godt nok? Kan hende tospråklege fadrar kan vere til hjelp i språkopplæringa?

Nye tiltak for nynorsk

(23.10.08) Regjeringa set no i verk ei rekkje tiltak for å styrkje nynorsken og dei språklege rettane både i skuleverket, i nynorskkommunane og i statsforvaltninga.

Vil du delta på Språkdagen 2008?

(28.10.08) Er norskundervisninga i skolen for alle i skolen, utan omsyn til bakgrunn? Offentlege skjema – forstår alle kva som står der? Kven får Språkprisen for 2008? Språkdagen går av stabelen 13. november i Operaen.

Pengar til Språkrådet og ein norsk språkbank

(7.10.08) I statsbudsjettet som blir lagt fram i dag, foreslår regjeringa å auke driftsløyvinga til Språkrådet med 4,3 millionar kroner. Til språkbanken er det sett av 2,5 millionar.

Klappet og klart for klarspråk i det offentlige

(3.10.08) Det er mye kronglete og teknisk språk i tekster fra det offentlige. Det må det bli slutt på, mener fornyingsministeren. Språkrådet deltar i et prosjekt som skal hjelpe statsansatte til å skrive forståelig.

– NRK må behandle bokmål og nynorsk likt

(8.9.08) I en episode av programmet «Amigo» på NRK Super ble nynorsk avvist i en ordlek for barn. Språkrådet reagerer på forskjellsbehandlingen av målformene.

– Fylkeskommunane må bruke marknadsmakt

(19.8.08) – Skuleeigarane må krevje av forlaga at dei kan levere skulebøker på begge målformer. I tillegg må Utdanningsdirektoratet skaffe seg oversikt over læreboksituasjonen langt tidlegare på året, seier Sigfrid Tvitekkja, fagkoordinator i Språkrådet.

Nytt hefte om terminologiarbeid – «Termlosen»

(7.7.08) «Termlosen» gir en kort innføring i begrepsanalyse og terminologiarbeid. Målgruppen er alle som er interessert i terminologi og fagspråk.

Stortingsmelding om ny språkpolitikk

(27.6.08) Etablering av en norsk språkbank og utarbeiding av en overordnet språklov er noen av forslagene i stortingsmeldingen «Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk» som Kultur- og kirkedepartementet har lagt fram.

Nye nettsider

(25.6.08) Språkrådets nettsted er lagt om. Endringene gjelder grafisk utforming, struktur, funksjonalitet og innhold.

Nytt nummer av Språknytt: «Krasj! Ptom! Klask!»

(6.6.08) Det er mye spennende lesning i det nyeste nummeret av Språknytt. Noen av temaene som blir tatt opp, er problematiske betegnelser på mennesker, navnemoter i Norge, mathistorie, lyder i tegneserier og skrivemåten av «Internett».

Kunnskapsdepartementet tek til orde for å gje Språkrådet overordna ansvar for språkopplæring

(23.5.08) Kunnskapsdepartementet la i dag fram stortingsmeldinga «Språk bygger broer. Språkopplæring og språkstimulering for barn, unge og voksne». Der tek Kunnskapsdepartementet til orde for at mandatet til Språkrådet skal utvidast.

– På tide med tilpassa ordbøker for barn

(6.5.08) Elevar i Noreg er svake i lesing samanlikna med elevar i andre europeiske land, viser PISA-undersøkingane. – Det trengst ei offentleg satsing på nye hjelpemiddel i norskopplæringa. Norske barn bør få eigne ordbøker, slik svenske, danske og islandske barn har, seier Sigfrid Tvitekkja (biletet), fagkoordinator i Språkrådet.

2014 – totusenogfjorten eller tjuefjorten? (utdatert, nytt vedtak)

(17.4.08) Korleis skriv vi årstal i nær framtid som 2014 og 2025 med bokstavar? 

Den 10. konferansen om leksikografi i Norden 3.–5. juni 2009 i Finland

(28.3.08) Institutionen för språk- och översättningsvetenskap ved Tammerfors universitet, Språkrådet i Norge og Nordisk forening for leksikografi inviterer til den 10. konferansen om leksikografi i Norden som skal holdes på Tammerfors universitets nye hovedcampus.

Nordisk språkdeklarasjon nå på norsk

(25.3.08) I 2007 vedtok utdanningsministrene i de nordiske landene en felles språkdeklarasjon om nordisk språkpolitikk. Nå finnes den også på norsk.

Ingen revisjon av nynorsk førebels

(5.3.08) Kultur- og kyrkjedepartementet sa i eit brev til styret i Språkrådet den 22. februar 2008 at det er naturleg å behandle spørsmål som gjeld revisjon av nynorsk rettskriving, i stortingsmeldinga om ein samla språkpolitikk.

Språkressursane sikra for 2008

(29.2.08) Språkressursane som vart kjøpte frå buet etter Nordisk Språkteknologi (NST) på Voss, er sikra for 2008. Prosjektet vert leidd av Språkrådet.

Gode navn i vest?

(18.2.08) Språkrådet skal i vår dele ut diplomer til bedrifter i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane som har valgt gode norske navn. Har du en kandidat?

Pilotprosjekt for betre byråkratspråk

(30.01.08) Språket i offentlege brev og skjema skal verte forståeleg og riktig. Det er målet for eit pilotprosjekt der språktenesta for statsorgan og Fornyings- og administrasjonsdepartementet samarbeider.

Styret i Språkrådet vil halda fram med å førebu revisjon av nynorskrettskrivinga

(07.01.08) I brev til Kultur- og kyrkjedepartementet 19. desember 2007 skriv styret i Språkrådet at det vil halda fram med å førebu revisjonen av nynorskrettskrivinga. Det inneber at styret kjem til å oppnemna gruppa for nynorskrevisjonen i februarmøtet 2008, slik at innleiande grunnlagsarbeid kan ta til, skriv styret.

Ny utgåve av Statsspråk

(18.12.08) Kven er eigentleg Boye Wangensteen, redaktøren for «Bokmålsordboka» og «Tanums store rettskrivningsordbok?» Korleis skal eg innleie og avslutte formelle e-postar? Korleis skal eg forkorte gatenamn? Siste utgåva av Statsspråk gjev innblikk i det første, forslag til det andre og svar på det siste.

Koster det for mye å ta i bruk nynorsk språkversjon av kontorstøtteprogrammer?

(10.12.08) Ifølge NRK Sogn og Fjordane får ansatte i blant annet det regionale helseforetaket Helse vest, NAV Sogn og Fjordane og Førde kommune ikke bruke nynorsk språkversjon av de vanligste kontorstøtteprogrammene på jobben.

Statsorgana skal rapportere om veksling mellom nynorsk og bokmål

(02.12.08) Språkrådet sender i desse dagar ut brev til rundt 160 sentrale statsorgan som har plikt til å rapportere om korleis dei oppfyller krava i mållova.

Lexin får Rosings språkpris 2008

(17.11.08) Hvert år deles det ut en pris for godt norsk språk i informasjons- og kommunikasjonsteknologi. I år går Rosings språkpris til Lexin, som er navnet på et sett av nettbaserte ordbøker for innvandrere. Juryen mener at Lexin er et spennende produkt, og et viktig verktøy i språkopplæring og -forståelse. Lexin er enkel å bruke og har lav brukerterskel.

Misforstår skjema om penger ved fødsel og adopsjon

(13.11.08) «Rotete», «uklart» og «forvirrende» er noen av reaksjonene fra testpersoner som har blitt bedt om å fylle ut skjemaet «Krav om ytelse ved fødsel og adopsjon». Statistisk sentralbyrå (SSB) og Språkrådet har undersøkt om et panel med fire brukere forstår skjemaet, og hva som må til for å gjøre offentlige skjemaer bedre.

Fullt hus på språkkafé

(6.11.08) Språkkafeen som ble organisert av Språkrådet 3. november, var godt besøkt. Her kan du få noen smakebiter fra det som ble sagt på denne første språkkafeen.

Språkkafé på Litteraturhuset

(29.10.08) Språkmeldinga: krisemelding eller feilmelding?
Språkrådet inviterer til språkkafé (åpent debattmøte) mandag 3. november. Temaet er regjeringas forslag til en ny språkpolitikk for å styrke norsk språk i forhold til engelsk.

Styrelederen om språk i hverdagen og språk i Språkrådet

(23.10.08) I vår tok Ida Berntsen over som styreleder i Språkrådet. Hvordan er hennes forhold til norsk språk, og hvordan vil hun fylle sin nye rolle som styreleder?

Splitter nytt Språknytt

(9.10.08) Språkrådets blad for språkinteresserte kjem no med ny utsjånad og nye typar innhald. Les om språksensur av lesarinnlegg i aviser, haldningar til engelsk i reklame blant unge, styreleiaren i Språkrådet og om norskundervisninga i skolen.

Statsspråk på nettet

(6.10.08) Visste du at det finnes rundt 100 000 korrekturlesere i Sogn og Fjordane?  Hvordan skal du skrive postadresser? Hvor mye nynorsk skal det offentlige bruke? Svar på dette finner du i den siste utgaven av Statsspråk.

Skoleboksituasjonen: bedre, men ikke god nok

(18.9.08) – Skal nynorskelevene være trygge på at de får skolebøkene sine i tide, står det fremdeles en del arbeid igjen, sier Sigfrid Tvitekkja, fagkoordinator i Språkrådet. Hun er fornøyd med Utdanningsdirektoratets arbeid med å kartlegge skoleboksituasjonen, men etterlyser samtidig klare retningslinjer for hvordan forlagene og de nasjonale kunnskapssentrene skal tilgjengeliggjøre digitale læremidler på begge målformer i samsvar med opplæringsloven.

Konferanse «Film, språk og identitet»

(8.9.08) Konferansen tar utgangspunkt i prosjektet Norden i Bio, som skal øke skoleelevers språkkunnskaper i nabospråkene. Dato for konferansen er 30. september.

Ny Nordterm-rapport

(8.7.08) «Kunnskap og fagkommunikasjon» var temaet for Nordterm-konferansen i fjor. No er rapporten frå konferansen komen.

Vil gi Språkrådet nye oppgaver

(27.6.08) Språkrådet har i oppdrag å arbeide for å styrke det norske språkets stilling. I stortingsmeldingen «Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk» foreslår regjeringen å gi Språkrådet ansvar for å ivareta også minoritetsspråkene og tegnspråk. Regjeringen vil også at den nynorske rettskrivningen skal revideres.

Språkdagen 2008 – «Norsk for alle?»

(3.7.08) Språkrådet byr på eit variert program på språkdagen, som går av stabelen 13. november i Operaen. Me kjem til å kasta lys over temaet «Norsk for alle?» gjennom innlegg, panelordskifte, film og musikk.

Striden om gardsnamna

(10.6.08) Gamle stadnamn er ein del av kulturarven og eit fellesgode. Å sikra dette har vore eit hovudmotiv for lov om stadnamn, skriv Botolv Helleland, konsulent for stadnamntenesta, i ein kronikk.

Står norsk språk «fjellstøtt»?

(30.5.08) Språk døyr rundt om i verda – mellom tjue og tretti i året. Utan stans, skriv språkdirektør Sylfest Lomheim i ein kronikk om bakgrunnen for norsk språkpolitikk på totusentalet.

Språkrådet fikk besøk av språkdetektiver

(14.5.08) Elever ved Kastellet skole i Oslo har dokumentert språkfeil og blanding av norsk og engelsk på skilt og plakater. De ble særlig overrasket over språkbruken i en kampanje fra samferdselsetaten.

Vil ha mer norsk på høyskoler og universiteter

(28.4.08) – Det bør lovfestes at norsk skal være det normale undervisningsspråket i høyere utdanning i Norge, skriver styreleder Ida Berntsen og direktør Sylfest Lomheim (bildet) i Språkrådet i et brev til statsråd Tora Aasland.

Språkrådet kritiserer Høgskolen i Oslo

(17.4.08) Studentar har rett til å få eksamensoppgåver på si eiga målform. Språkrådet reagerer difor skarpt på at Høgskolen i Oslo har bede ein student om å seie frå seg retten til å få eksamenoppgåva på nynorsk.

Sverige får språklov

(26.3.08) Sverige er først ute blant de nordiske landene med å lovfeste et hovedspråk i landet.

Nordisk klårspråkskonferanse 16.–18. oktober 2008

(17.9.08) Språkrådet i Sverige er vertskap for den nordiske klårspråkskonferansen 2008, som skal haldast i Bålsta utanfor Stockholm 16.–18. oktober. Temaet for konferansen er Nettstadene til styresmaktene.

Den nye russiske presidenten Medvedev

(4.3.08) Den nye russiske presidenten heter Dmitrij Anatoljevitsj Medvedev. Slik ser etternavnet hans ut med kyrilliske bokstaver: Медведев.

Ordlister til skulebruk

(18.2.08) Treng du ei ordliste som er à jour? Språkrådet har laga eit oversyn over alle norske ordlister og ordbøker som er godkjende til skulebruk etter 1. juli 2005.

Adresseavisen-journalist eller Adresseavis-journalist?

(06.02.08) Å lage sammensetninger med visse typer navn kan skape tvil: Heter det Adresseavisen-journalist eller Adresseavis-journalist? Hovedregelen er at substantiv – også navn – i bestemt form mister den bestemte artikkelen når det kommer et nytt ledd etter. Det riktige blir dermed Adresseavis-journalist.

Det internasjonale språkåret 2008

(22.01.08) 2008 er FNs internasjonale språkår. Under slagordet «Språk tel!» vil FN gjennom Unesco auke interessa for språka i verda og fremje arbeidet med styrking av språk.

Publisert:13.02.2015 | Oppdatert:27.03.2015