Retningslinjer for fagråda

Vedtekne av styret i Språkrådet 13. desember 2006

Styret

Styret oppnemner medlemmene i fagråda og peikar ut leiaren. Oppnemningsperioden er to år. Styret fastset òg nærare retningslinjer for arbeidet i fagråda, ansvaret til leiaren og oppgåvene til fagrådssekretæren. Styret har ansvar for å evaluera og å eventuelt justera arbeidet i fagråda.

Direktøren

Direktøren har det delegerte ansvaret for å sjå til at heile organisasjonen arbeider i samsvar med vedtektene, når oppsette språkpolitiske mål og bruker budsjett og ressursar i samsvar med styrevedtak og planar. Difor er det direktøren som har ansvar for at fagråda og sekretariatet samarbeider på den måten som er føresett, slik at heile organisasjonen går i éi retning og mot felles mål.

Fagråda står i det daglege ansvarleg overfor direktøren, har kontakt med styret gjennom direktøren og rapporterer til styret ved direktøren. Direktøren avgjer spørsmål som oppstår om oppgåver og prioriteringar. Direktøren har høve til å kalla fagråda inn til møte – enkeltvis eller til fellesmøte.

Fagråda

Fagråda og sekretariatet er sidestilte delar av organisasjonen. I det ligg det at linja går frå styret til sekretariat og fagråd via direktøren. Oppstår det tvil om arbeidsansvar eller om forholdet mellom sekretariat og fagråd, skal slike spørsmål omgåande rettast til direktøren.

Arbeidsområdet til kvart fagråd er fastlagt i eige styrevedtak, jf. ”mandat for fagråda”. Kvart fagråd består av sju medlemmer. Styret peikar ut fagrådsleiaren. Ein av dei seks andre skal koma frå sekretariatet og ha hand om sekretærfunksjonen.

Kva slags saker fagrådet ønskjer å spela inn til sekretariatsgruppa, må i utgangspunktet vera ei sak for det einskilde fagrådet. Blir det tvil om korleis den kontakten best skal skjøttast eller kva slags arbeidsoppgåver fagrådet har høve til å leggja til sekretariatet, skal fagrådsleiaren ta spørsmålet opp med direktøren.

Fagrådet skal ikkje vera eit organ for saksbehandling, men fungera som forum for strategiske drøftingar på sitt saksområde. Korpus-fagråda (for normering og for fagspråk) skal kunna gjera vedtak om tilrådingar i spørsmål som gjeld rettskriving og normering.

Rådet skal formidla impulsar frå språksamfunnet omkring og gje råd og foreslå tiltak til sekretariatet og til styresmaktene, via styret. Difor skal fagråda vera aktive strategiske og språkpolitiske organ på sine område.

Kvart fagråd disponerer ein sum årleg som dei kan bruka på tiltak som dei vurderer som viktige på sitt felt. I samband med slike tiltak skal det vera høve til å gå inn i samarbeid med aktørar ute i samfunnet. I kommentarane til vedtektene heiter det: ”Fagrådene må ha anledning til å ta selvstendige initiativ innenfor eget arbeidsområde.” Så langt ressursane tillet det og det elles ligg vel til rettes for det, kan fagrådet spela ei igangsetjande rolle – åleine eller saman med andre.
Eit av fagråda skal ha ansvaret for å utarbeida programmet for den årvisse konferansen om språk som Språkrådet arrangerer kvar haust. Programmet skal leggjast fram for styret til godkjenning. Fagrådet har ansvar for gjennomføring av konferansen, i samarbeid med direktøren.

Fagrådsleiaren

Fagrådsleiaren har ansvaret for arbeidet i det fagrådet ho eller han leier.

Fagrådsleiaren må særleg ha i tankane funksjonen til fagrådet som strategiorgan og kontakt¬organ, jf. punktet ovanfor og mandattekstene  Sjølv om fagrådet har høve til å spela ei ”igangsetjande rolle” (jf. ovanfor), bør fagrådsleiaren leggja fram for direktøren forslag om større tiltak, eller tiltak av vesentleg språkpolitisk rekkjevidd.

Fagrådsleiaren har ansvaret for dei budsjettmidlane fagrådet får tildelt.

Fagrådsleiaren har høve til å uttala seg offentleg om spørsmål som gjeld sitt fagområde. Meir overordna språkpolitiske eller prinsipielle spørsmål skal handterast av direktøren eller styreleiaren.

Fagrådsleiaren har høve til å møta i styret når styret har oppe saker frå hennar/hans fagråd.

Fagrådssekretæren

Dei fire sekretærane blir peika ut for to år om gongen, slik dei andre medlemmene i fagråda blir det. Desse blir peika ut av direktøren, etter ein føregåande runde internt der rådgjevarar melder si interesse.

Utover det å fungera som sekretær for dei møta som skjer i fagrådsregi, har sekretæren ansvar for å ivareta kontakten mellom fagrådet og den faggruppa i sekretariatet som steller med det same området.

Sekretæren har ansvar for at neste års aktivitet i fagrådet blir teken inn og omtala i verksemds¬planen for vedkomande år.

Sekretæren har ansvar for å leggja fram referat frå fagrådsmøta i si faggruppe. Dette vil skje frå to til fire gonger i året. Sekretæren har ansvar for å formidla informasjon, grunnlags¬dokument o.l. til sin fagrådsleiar eller sitt fagråd. (Her talar ein om dokumentasjon og informasjon som finst tilgjengeleg, som ikkje skal skrivast eller lagast.) Fagrådssekretæren har elles ansvar for å formidla ønske om arbeid som fagrådet er oppteke av å få utført. Mindre arbeidsoppgåver kan sekretæren utføra sjølv utan å ta dette opp i faggruppa. Større arbeids¬oppgåver bør drøftast i faggruppa.  Er det tvil om faggruppa har ressursar til å utføra arbeidet, skal saka opp for direktøren.

Sekretærane skal halda direktøren informert om arbeidet i fagråda. Etter vedtektene har òg sekretærane møterett i styret i dei høva der styret drøftar saker som gjeld fagråda.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:15.02.2007 | Oppdatert:11.12.2014