Debatt om ordet «nordmann»

(30.11.06) Høsten 2006 var Språkrådet involvert i en debatt om definisjonen av ordet «nordmann». Vi har samlet de viktigste dokumentene i saken på denne siden for å motvirke forvirring og feilinformasjon.

Språkrådet ber om karakterar i norskopplæring for språklege minoritetar

(26.10.06) – Det er uheldig at faget grunnleggjande norsk for språklege minoritetar ikkje skal vurderast med karakterar, skriv Språkrådet i ei høyringsfråsegn til Utdanningsdirektoratet.

Bokmålsordboka og Nynorskordboka i nye utgåver

(28.09.06) Bokmålsordboka og Nynorskordboka ligg føre i nye, oppdaterte utgåver. I begge ordbøkene er rettskrivinga ajourført fram til 1. juli 2005.

Ny forskrift til opplæringsloven fra 1. august 2006: Kontorstøtteprogram skal foreligge på begge målformer

(31.07.06) Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny forskrift til opplæringsloven fra 1. august 2006. § 17-3 er endret slik at «administrativ programvare» (kontorstøtteprogram) nå ikke lenger er unntatt fra kravet til språklig parallellutgave. Det vil blant annet si at tekstbehandlingsprogram, regneark og databaseprogram som elevene skal bruke i undervisningen, skal foreligge på begge målformer.

Nye vegar i norsk språkpolitikk?

(25.04.06) – For å sikra at norsk held fram som nasjonalspråk i Noreg må det utformast ein samla språkpolitikk for framtida. Politikken må forankrast i tre demokratisk baserte rettar: retten til nasjonalspråk, retten til morsmål og retten til framandspråk. Det overordna målet er å sikra at nynorsk og bokmål blir brukte på alle område i samfunnet, og at norsk språk er det naturlege valet i alle situasjonar der det ikkje er nødvendig å bruka framandspråk, skriv interimsstyret i Språkrådet i eit brev til Kultur- og kyrkjedepartementet i mars år.

Rosings språkpris tildelt stiftinga «Åpne kontorprogram på norsk»

(20.11.06) Rosings språkpris vart i kveld gjeven til stiftinga «Åpne kontorprogram på norsk». I grunngjevinga skriv juryen: «Juryen har valt å premiera eit IT-miljø som gjennom stor dugnadsinnsats, høg fagkunnskap og utbreitt prosjektsamarbeid har fått fram eit kontorstøtteprogram på norsk, bokmål og nynorsk, som er brukarvennleg og har høg språkleg kvalitet.»

Er ordet «neger» diskriminerende?

(11.10.06) I det siste har det vært debatt i mediene om bruk av ord som «neger». Noen mener at slike ord virker diskriminerende, mens andre mener at det ikke ligger noe nedsettende i dem. Styret i Norsk språkråd vedtok i 2001 retningslinjer for sekretariatets rådgivning i samband med denne typen ord.

Tora Aasland styreleder i Språkrådet

(06.09.06) Styret for Språkrådet består av medlemmer som er oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet, og medlemmer som representerer de ansatte.

Leder: Tora Aasland, Time
Nestleder: Magni Øvrebotten, Naustdal
Medlem: Ola Breivega (representant for de ansatte)
Medlem: Jan Olav Fretland, Lærdal
Medlem: Tor Fuglevik, Oslo
Medlem: Ottar Grepstad, Volda
Medlem: Silje Solheim Karlsen, Tromsø
Varamedlem: Jan Hoel (representant for de ansatte)
Varamedlem: Lars Rottem Krangnes, Oslo
Varamedlem: Helene Uri, Oslo

Universitets- og høgskolerådet: Framlegg til ein språkpolitikk for universitet og høgskolar

(08.06.06) – Undervisningsspråket ved universiteta og høgskolane skal normalt vere norsk. For å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklege studentar eller å integrere utanlandsktalande studentar kan undervisningsspråket også vere engelsk. Undervisningsspråket bør vere norsk dei to første åra. Frå og med tredje året bør det vere opning for bruk av engelsk.
Dette er eitt av framlegga til ein språkpolitikk for universitet og høgskolar som ein komite nedsett av Universitets- og høgskolerådet la fram 7. juni. Framlegget skal no til høyring.

Utredning: Norskfaget i framtida

(06.02.06) Rapporten «Framtidas norskfag – språk og kultur i eit flerkulturelt samfunn» ble overlevert Kunnskapsdepartementet 12. januar. Rapporten er laget av en arbeidsgruppe som ble oppnevnt av Utdannings- og forskningsdepartementet i april 2005.

Publisert:13.02.2015 | Oppdatert:27.03.2015