Skule

No image

Det nærmar seg skulestart, og då er det viktig å hugse på dei små forbokstavane. Inne i skulenamn skal forbokstaven alltid vere liten, så det heiter både Velle skule og Sundvollen oppvekstsenter.

I norsk rettskriving skal det i regelen ikkje vere store bokstavar inne i namn, og skular er ikkje noko unnatak. Mens til dømes naboane våre i Danmark hovudsakleg skriv stor s i skulenamn, t.d. Sølvgades Skole, held vi oss til liten. Det gjeld òg når skulen har eit alternativt namn, som oppvekstsenter. Det heiter med andre ord Lægreid skule, Eikeland oppvekstsenter og Ullern videregående skole. Den same regelen gjeld offentlege namn og ordningar av alle slag, t.d. Sauda kulturskule og Kirkhaugen barnehage.

Også skulefritidsordning skal skrivast med liten s (forkorta SFO). I Oslo heiter den same ordninga aktivitetsskolen (AKS), og her skal òg forbokstaven i hovudsak vere liten. Det heiter med andre ord «assistent i aktivitetsskolen». Les elles meir om uttrykk som Oslo-skolen her.

Ordet skole/skule var kjent i norrønt (skóli og skúli), der det hadde komme inn frå lågtysk. Det skriv seg opphavleg frå det greske ordet skholé med (den i vår tid noko lattervekkjande) tydinga ‘fritid, kvild frå kroppsarbeid, sysselsetjing med lærdomsøvingar’.

 

Publisert 12. august 2016

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter