Anbud

No image

Et anbud (nynorsk anbod) er et bindende tilbud om å levere en vare eller tjeneste eller utføre et oppdrag på betingelser som er satt av oppdragsgiveren.

Betingelsene som et anbud skal oppfylle, er definert i en anbudsinnbydelse. Oppdragsgiveren setter en anbudsfrist som må overholdes for at anbud skal være gyldige. Oppdragsgiveren vurderer de innkomne anbudene etter forhåndsdefinerte kriterier som pris, tidsbruk og kvalitet. Normalt er det ikke anledning til å endre anbudet eller gå inn i forhandlinger om det etter at anbudsfristen er ute. 

Et firma eller en person som leverer et anbud, er en anbyder eller anbudsgiver. På nynorsk heter dette anbydar eller anbodsgjevar

I dagligspråket brukes ofte tilbud i stedet for anbud. Et anbud er en bestemt type tilbud, mens tilbud brukes generelt om situasjoner der noe blir budt fram, og ikke bare når det er penger involvert. Når det er snakk om et anbud i den betydningen som er nevnt i første avsnitt her, er det mest presist å bruke nettopp dette ordet. 

Det er blitt vanlig å si at man setter noe ut på anbud når tjenester som har vært levert av det offentlige, skal konkurranseutsettes. Noen aktuelle slike tjenester er avfallshåndtering, togtransport og veiprosjekter. 

Ordet bud henger sammen med verbet å by eller byde. Byde har vi fra dansk, mens den norrøne formen bjóða er reflektert i eldre nynorsk bjoda. Bjoda gikk ut av nynorsknormen i 2012. Forleddet an- er lånt inn fra tysk, og vi finner det i en stor mengde tyske lånord, som for eksempel andakt, angå og anlegg. Nynorsk har tradisjonelt vært restriktivt når det gjelder ord av denne typen, men anbod er et an-ord som har stått i nynorske ordlister lenge.

---

Foto: GGAADD – anbud (Lisens: CC BY-SA 2.0).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:24.02.2017 | Oppdatert:09.08.2023