Aktuelt ord

Dette er en liste over ordene som har stått i spalten «Aktuelt ord».

Julestri/julestrid

Her har faktisk bokmåls- og nynorskrettskrivinga skilt lag, slik at julestria er bokmål, mens julestrida er nynorsk, sjølv om begge skrivemåtane i utgangspunktet representerer den same uttalen.

«-isk»

Hovedregelen for kjønnsbøyning av adjektiv er at de i intetkjønn entall skal ha endelsen -t. Eksempler: et galt svar, et kaldt bad, et grunt basseng, et ferskt spor, et barskt svar, et friskt initiativ, et lumskt angrep.

Anførselstegn

I kortform lyder hovedregelen: «Mellom hermeteikn (sitatteikn) skal det ikkje stå andre teikn enn dei som høyrer til i den siterte teksten.»

«Heile fjøla»

I dette uttrykket er det nok eit heilt anna ord enn fjøl som er brukt, nemleg ei fjøld, som er det same som ei mengd, ein flokk.

«Risiko, konto, kolli»

Bøyningen på bokmål er:
en risiko – risikoen – flere risikoer – alle risikoene
en konto – kontoen – flere kontoer
el. konti – alle kontoene kontiene
et kolli – kolliet – flere kolli – alle kolliene
Bøyningen på nynorsk er:
ein risiko – risikoen – fleire risikoar – alle risikoane
ein konto – kontoen – fleire kontoar
el. konti – alle kontoane el. kontiane
eit kolli – kolliet – fleire kolli – alle kollia

«Bankerott»

Bankerott har opphav i italiensk banco rotto. Opphavleg tydde banco berre ’benk’, men på benken vart det etter kvart òg veksla pengar, og derfor tyder banco også ’bank’.

Asyl

Vi har fått ordet fra latin asylum = fristed, tilfluktssted. Det kommer opprinnelig fra det greske substantivet asylon, som er avledet av adjektivet asylos = ukrenkelig, sikker. I det gamle Hellas var templene slike steder (asylon) der man ikke kunne rammes av straff eller hevn.

საქართველო და ქართული ენა

Ordene i overskriften er georgiske og er skrevet i et alfabet som bare georgisk og noen ganske få beslektede språk bruker. Landsnavnet Georgia, som vi bruker, har uklart opphav.

No image

Indian summer

Dei nordamerikanske indianarane gjekk ofte på bisonjakt om det kom ein varm og solrik haust. Ord som husmannssommar er òg brukt.

«Slåss» eller «sloss»?

Verbet bøyes slik:

Bokmål: slåss – slåss – sloss – har slåss
Nynorsk: slåst – slåst – slost – har slåst

Årets ord: Finanskrise

Bruken av ordet «finanskrise» eksploderte høsten 2008.

Kan ein rapp bli ein hitt?

«Rapp» er einaste offisielle skrivemåten i norsk av det engelske musikkordet «rap», mens ein del andre ord har valfri enkel og dobbel konsonant: «hit(t)», «bag(g)», «plot(t)», «handikap(p)».

«Validere»

Validere betyr ’å gjøre gyldig, bekrefte gyldigheten av’. Iblant brukes ordet dessuten med betydningen bedømme, evaluere.

«Norovirus» eller «norovirus»

Språkrådets anbefaling er å skrive navnet på viruset i overskriften med liten forbokstav, noroviruset, og dersom det dukker opp i ubestemt form, et norovirus.

Norskpakistanar

Ein kan tenkje seg at språkbrukarane har teke utgangspunkt i «norskamerikanar» og lagar nye kombinasjonar utan å leggje avgjerande vekt på kva som er det opphavlege og det nye heimlandet.

Dessverre interessant

Hvilke ord blir oftest skrevet feil i norsk?

Ossetisk

Ossetisk er det berre om lag 700 000 som talar, og dei som gjer det, høyrer heime i Kaukasus og talar som regel ein av dei to hovuddialektane digor eller vestossetisk (mindretalet) eller iron eller austossetisk (fleirtalet).

«språkbank»

– en digital samling av tale, tekst, ordlister og programvare som er nødvendig for å lage språkteknologiske tjenester og produkt med tale og tekst.

Sommarfri

Alle dei tre orda – ferie, fest og feire – er i slekt og av latinsk opphav. Latin feriae tydde 'religiøse festdagar, kviledagar'.

«Flått»

Er «flått» og «skogmann» det same?