Nyheiter

Terminologikurs til høsten

Språkrådets årlige dagskurs i terminologi vil i år bli holdt i Bergen. Datoen er 22. november, og stedet er Litteraturhuset i Bergen. Kurset er et heldagskurs som gir en grunnleggende innføring i terminologisk teori og metode. Det passer for alle som har bruk for terminologikunnskap i forbindelse med kunnskapsorganisering, teknisk dokumentasjon, faglitterært forfatterskap, undervisning og oversettelse. Kurset krever ikke særskilte språkvitenskapelige forkunnskaper.

Følg med på www.språkrådet.no til høsten for informasjon om påmelding.

Skatteetaten inn i Felles begrepskatalog

Arbeidet med Felles begrepskatalog ble omtalt i forrige utgave av Termposten. Begrepskatalogen er en portal som skal gjøre det mulig å søke i termer og definisjoner fra en rekke offentlige virksomheter. I april la Skatteetaten inn over 3000 begreper med definisjoner i begrepskatalogen. Dette er et viktig bidrag til arbeidet med informasjonsforvaltning og informasjonsutveksling i offentlig sektor og arbeidet med å styrke norsk fagspråk. Vi håper flere offentlige virksomheter kommer til å registrere og offentliggjøre sin terminologi i Felles begrepskatalog.

Terminologisenter i Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse har oppretta eit terminologisenter som hovudsakleg skal arbeide med å omsetje termar frå engelsk til norsk i SNOMED CT, ein standardisert og maskinleseleg terminologi. Direktoratet skriv at terminologien byggjer på kodar, termar, synonym og definisjonar som vert nytta i klinisk dokumentasjon og rapportering. Ein standardisert terminologi er ein føresetnad for IKT-utviklinga i helsesektoren og skal m.a. gjere det enklare for helsepersonell å få enkel og trygg tilgang til pasientopplysingar samstundes som innbyggjarane skal få tilgang til enkle og sikre digitale tenester.

Termprosjekt i matematikk

Språkrådet har støtta eit toårig termprosjekt i matematikk. Studentar og fagfolk frå ulike universitet har teke initiativ til å lage ei termliste mellom engelsk og norsk (begge målformer) i matematikk. Bakgrunnen er pensumlitteratur på engelsk og dimed behovet for å vidareutvikle norsk fagspråk i matematikk. Termlista inneheld 2125 termpostar og ligg tilgjengeleg hos Norsk matematikkråd. Sjølv om den opphavlege prosjektperioden er over, vert lista framleis utvida.

Standard for omgrepsbeskrivingar

I vinter vart Standard for omgrepsbeskrivingar vedteken. Standarden fastset kva som er obligatorisk og valfritt når offentlege verksemder skal dokumentere omgrepa sine, m.a. definisjonsskriving og fastsetjing av tilrådde termar. Det følgjer med to standardar for maskinell tilgjengeleggjering av omgrepsbeskrivingar, éin for TBX-formatet og éin for SKOS-formatet.

Desse standardane inngår i Difis referansekatalog for IT-standardar, som har omgrepsanalyse og definisjonsarbeid som eit eige bruksområde.

Termgruppe i lingvistikk

Prosjekt for terminologi i lingvistikk ble startet opp vinteren 2016 og hadde som mål å samle inn og registrere terminologi innen kognitiv lingvistikk i løpet av en toårsperiode. Arbeidet sprang ut fra Norsk forening for kognitiv lingvistikk (NORKOG), og arbeidsgruppa bestod av representanter fra ulike institusjoner i hele landet. I 2018 ble prosjektet fornyet og har nå som formål å samle inn og registrere terminologi innen morfologi og syntaks i løpet av en ny toårsperiode. Termene gruppa har samlet inn og registrert, finner du i Språkrådets termwiki.

Studentane etterlyser norsk fagspråk

Norsk studentorganisasjon (NSO) vedtok i haust resolusjonen Me vil ha norsk fagspråk!, der dei krev at utdanningsinstitusjonane tek det lovpålagde ansvaret sitt for vedlikehald og vidareutvikling av norsk fagspråk på alvor.

NSO peikar på at det er viktig at studentane får møte og bruke fagspråk på norsk.

Studentane meiner at leiarar ved institusjonane må oppmode dei vitskapleg tilsette til å halde ved like og utvikle norsk fagspråk, og at det bør opprettast eit nasjonalt senter for norsk som språk og fagspråk. Vidare meiner dei at faggrupper må kunne søkje støtte til å bidra til Språkrådets termwiki – særleg på nye område, og på både bokmål og nynorsk.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.04.2019 | Oppdatert:20.01.2021