Publiserte nyhetsbrev

No image
Les brevet Innhold
2/2024
 • Nav Troms og Finnmark arbeider med å levere likeverdige tjenester til samiskspråklige og norskspråklige innbyggere.
 • Vi bruker henvisningsord for å unngå gjentakelse. Men om vi ikke holder styr på henvisningsord som denne og dette, kan vi lett komme til å peke på noe annet enn det vi egentlig viser til.
 • Hva ligger i språklovens krav om et språk som er «tilpassa målgruppa»? Kan det bety at tekster fra offentlige organer bør være bare på bokmål – eller at de rett og slett kan skrives på engelsk?
 • Det går no føre seg eit arbeid med ein ny standard for skribentar som vil skrive klare juridiske tekstar – til dømes lover, kontraktar og vedtak.
1/2024
 • Både Digitaliseringsdirektoratet og Statens vegvesen set av november til å auke merksemda internt om nynorskarbeid og krava i språklova.
 • Kolon og semikolon har ulike bruksområder. Men det er lett å blande dem sammen. Hva er egentlig forskjellen, og når skal vi bruke de to ulike tegnene?
 • USA har en egen, føderal klarspråkslov. I tillegg finnes det krav til klart språk i svært mange andre lover.
 • Klarspråksparagrafen i språklova seier at det offentlege skal kommunisere på eit klart og korrekt språk som er tilpassa målgruppa. Vil det seie at ein kan klage dersom språket i ein tekst frå det offentlege er uklart?
5/2023
 • Terminologi spelar ei rolle for personar som har vore utsette for seksualisert vald. Difor har det katalanske terminologisenteret TERMCAT laga ei samtykkeordliste med termar for seksuallovbrot.
 • Det er lett å blande sammen aksenttegn og apostrof. Hva er hva? Når må vi bruke disse tegnene, og når kan vi la være? Her får du svar.
 • Under pandemien fikk Brønnøysundregistrene helt nye oppgaver nærmest over natta. De kunne levere raskt og riktig fordi de allerede hadde god orden i arbeidet med informasjonsforvaltning og begreper.
 • Eit norsk statsorgan skriv ein rapport saman med den svenske systerorganisasjonen. Kan rapporten bli skriven dels på norsk og dels på svensk? Kva seier språklova om bruk av skandinaviske språk?
4/2023
 • Da kommunane Stavanger, Finnøy og Rennesøy slo seg saman, vedtok dei at den nye kommunen skulle vera språknøytral. Ved hjelp av eit omsettingsverktøy blir både bokmål og nynorsk synleg i Stavanger kommune.
 • Må vi avfinne eller innfinne oss med resultatet? Vil framtida utarte eller arte seg? Vi har samlet åtte uttrykk som ofte blandes sammen.
 • Kan eit norsk statleg organ skifte til eller velje eit engelsk namn? Er det lovleg å sende saker til høyring utan å ha grunnlagsdokumenta på norsk?
 • Hvert år arrangerer organisasjonen Plain Language Association International (PLAIN) en klarspråkskonferanse. Norges eneste deltaker på årets konferanse i Buenos Aires rapporterer fra de mest aktuelle diskusjonene i klarspråksmiljøet.
3/2023
 • – Klarspråk må til om innholdet skal gjøres tilgjengelig for alle. Vi har valgt å sidestille klarspråk og universell utforming, sier Jeanette Christensen, kommunikasjonsdirektør i Statens pensjonskasse
 • Punktum eller ikke punktum? Mellomrom eller ikke mellomrom? Små eller store bokstaver? Ikke kom til kort med forkortelsene, lær de viktigste reglene her! Her er de viktigste reglene for forkortelser.
 • Kva språklege reglar gjeld når styresmaktene sender ut naudvarsel til mobiltelefonar? Kva seier språklova? 
 • Verda har fått sin første internasjonale standard for klarspråk. ISO-standarden gir retningslinjer til skribentar, han er språknøytral og frivillig å ta i bruk.
2/2023
 • – Det er utenkelig for oss å ikke ha et språkpolitisk organ. Vi spør oss hele tiden hvordan vi kan styrke språkarbeidet vårt, sier Geir Kåre Resaland, prorektor og leder for språkutvalget ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). 
 • Heiter det «i dag» eller «idag»? Heiter det «i blant» eller «iblant»? Når skal vi skrive fleirledda uttrykk i eitt ord, og når skal vi dele dei?
 • Et direktorat ønsker å lyse ut en avdelingsdirektørstilling internasjonalt og på engelsk. Kan en organisasjon som har norsk som hovedspråk, ansette en person som bare kan gjøre seg forstått på engelsk?
 • New Zealands heilt nye klarspråkslov krev at informasjon frå det offentlege skal vere klar og tilgjengeleg for innbyggjarane. – Dette har vi gledd oss til lenge, seier Lynda Harris, som har arbeidd i mange år for å få ei slik lov.
1/2023
 • – Språkarbeid sparar tid, både for brukarane og for oss, seier Marie Havnen, kommunikasjons- og strategidirektør i Lotteri- og stiftelsestilsynet. Sjå korleis dei jobbar med språket.
 • Tankestreken (–) er litt lengre enn bindestreken (-). De to strekene har forskjellig bruksområde, men de blandes ofte sammen. Når er det riktig å bruke hvilken strek?
 • I språkloven står det at offentlige organ skal ta ansvar for å verne og fremme de nasjonale minoritetsspråkene. Hva betyr det?
 • Prosjektet ELIPS har kartlagt språkpolitikk og språktiltak i 24 europeiske land. På nettsidene til prosjektet kan du søkje i resultata og samanlikne tiltak i ulike land. 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:30.03.2023 | Oppdatert:26.04.2024