Leder

Kjære leser!

Arnfinn Muruvik Vonen

Det er med stolthet jeg skriver denne lederen i det første nummeret av Språknytt som publiseres etter at jeg har tiltrådt som direktør i Språkrådet. Statens fagorgan i språkspørsmål har vært igjennom en kraftig utvikling i de senere årene og har i dag et bredt faglig ansvarsområde. Denne utgaven av bladet gjenspeiler noe av denne bredden.

Jeg skal ikke gi noen nærmere presentasjon av meg selv her. Den oppgaven har Magnhild Bruheim tatt seg av i et intervju med meg på side 6–9. I tillegg finner du mye annet lesestoff:

Ingvil Nordland skriver om navn på veier og gater og gjør rede for prinsipper for valg av adressenavn. Dette saksfeltet er spesielt aktuelt fordi en ny forskrift bestemmer at alle boliger, hytter og næringseiendommer i Norge skal ha veiadresser med husnummer.

Torbjørg Breivik og Ove Eide forteller om en fersk undersøkelse av norsklæreres holdninger til faget sitt. Undersøkelsen er foretatt på oppdrag fra fagrådet for skole og offentlig forvaltning i Språkrådet, og det avsløres både positive sider ved norsklærernes situasjon og noen utfordringer.

Ole Våge skriver om terminologi i fiskeoppdrettsnæringen. Dette er en spesielt interessant næring språklig sett fordi mye av fagutviklingen har foregått i Norge og har ført med seg en velfungerende norsk terminologi.

Knut Helle tar for seg den historiske utviklingen av navnene på landsdelene i Norge. Her kan man se interessante paralleller mellom navnehistorien og historien for øvrig.

Marianne Aasgaard skriver om Norges og Språkrådets rolle i tre internasjonale foreninger for terminologi og fagspråk. Norge og Norden hevder seg godt i det internasjonale arbeidet på dette fagområdet.

Og dette er bare noe av det du kan lære mer om på de følgende sidene. Språknytts faste spalter, aktualitetsstoff og enda mer kan du også finne. God lesning!

Arnfinn Muruvik Vonen

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:24.05.2011 | Oppdatert:09.06.2015