Enklaver og eksklaver

AV VIGLEIK LEIRA

Skal vi si noe om aldersforskjellen mellom to mennesker, kan vi f.eks. si at Marit er to år eldre enn Else, eller at Else er to år yngre enn Marit. Det samme saksforholdet uttrykkes på to forskjellige måter. når et hus skifter eier, kan det omtales som et salg eller et kjøp: Ola har solgt huset til Petter eller Petter har kjøpt huset av Ola.

Handel stater imellom kan omtales som eksport og import: Kina eksporterer mye til USA eller USA importerer mye fra Kina.

Den som fra én synsvinkel er utvandrer, er innvandrer sett fra en annen. Der var stor utvandring fra Norge til USA på 1800-tallet. Eller: Der var stor innvandring til USA fra Norge på 1800-tallet.

Begrepa i de ordpara som er omtalt, forutsetter hverandre. Eldre enn forutsetter yngre enn. Er der et salg av noe, må der nødvendigvis også være et kjøp. Eksport fra ett land tilsvarer import i ett eller flere andre. På samme måte er det med utvandring og innvandring.

Litt mer komplisert er det med de geografiske betegnelsene enklave og eksklave. Av disse to orda er enklave det best kjente og mest brukte. Et søk på Google (3.1.2008) gir 19 200 treff på enklave, 452 på eksklave.

Ordet enklave har tradisjonelt vært brukt på en måte som samsvarer med den forklaringa som er gitt i 4. utgave (2005) av Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon:

En del av en stat som er atskilt fra statsområdet for øvrig og omgitt av fremmed territorium (f.eks. Øst-Preussen 1918–39, området rundt Kaliningrad som del av Russland fra 1991).

Definisjonen her utelukker tilfeller der en heil stat er omgitt av en annen stat, slik tilfellet er det med Vatikanstaten og San Marino, som begge er fullstendig omgitt av italiensk territorium, og med staten Lesotho, som er fullstendig omgitt av staten Sør-Afrika. Vanligvis er da heller ikke Vatikanstaten, San Marino og Lesotho omtalt som enklaver.

Områder som vanligvis er kalt enklaver, er bl.a. de spanske områdene Ceuta og Melilla på den marokkanske middelhavskysten og det angolanske området Cabinda ved atlanterhavskysten, som er omgitt av statene Kongo og Kongo-Brazzaville.

Begrepet enklave kan tolkes innsnevrende ved å kreve fullstendig innelukking i fremmedstatlig territorium, slik norsk Wikipedia gjør det: «I politisk geografi er en enklave et landstykke som er fullstendig omringa av et fremmed område.» Ceuta, Melilla og Cabinda vil da være utafor enklavebegrepet siden disse områdene også grenser til en kyststrekning. Dersom en i tillegg krever at det fremmedstatlige territoriet skal tilhøre én stat, vil Cabinda falle utafor enklavebegrepet også av den grunn, fordi dette området er omgitt av to stater.

Enklavebegrepet kan også tolkes utvidende ved å la det omfatte stater i sin helhet (slik Wikipedia gjør). En kombinasjon av de to mulighetene gir følgende definisjon:

En enklave er en stat eller en statsdel som er fullstendig omgitt av en annen stats territorium.

Denne definisjonen gjør Vatikanstaten og San Marino til enklaver i Italia og Lesotho til en enklave i Sør-Afrika. I likhet med Cabinda vil også fylket Kaliningrad i Russland falle utafor begrepet, dels fordi det grenser til to stater, Litauen og Polen, og dels fordi Kaliningrad har sin egen kyststrekning mot Østersjøen. Etter denne definisjonen er staten Gambia nesten en enklave i staten Senegal, for bare en liten kyststrekning mot Atlanterhavskysten hindrer den i å være fullstendig omgitt av Senegal. Gambia kan derfor kalles nestenenklave (jamfør det franske ordet for ’halvøy’, presque’île ‘nesten-øy’, direkte oversatt).

Ordet eksklave viser til en enklave sett i forhold til den staten som området tilhører. Eksklaven er et område utafor det «egentlige» statsområdet. Derfor kan Ceuta og Melilla omtales både som spanske enklaver i Marokko og som spanske eksklaver i Marokko (eller i Afrika). Fylket Kaliningrad kan på sin side omtales som en russisk eksklave ved Østersjøen mellom Polen og Litauen, og Cabinda kan omtales som en angolansk eksklave ved Atlanterhavet mellom Kongo-Brazzaville og Kongo. Men uansett om en bruker enklave eller eksklave som betegnelse, vises der til samme faktiske forhold.

Derimot er ikke Vatikanstaten, San Marino og Lesotho eksklaver. Hver av disse statene har nemlig et sammenhengende territorium. Om en enklave også kan kalles eksklave, er altså avhengig av hva slags enklavebegrep som legges til grunn. Dersom en bruker ordet enklave slik det tradisjonelt har blitt brukt, kan en veksle mellom enklave og eksklave alt ettersom hvilket synspunkt en betrakter territoriet fra. Men hvis en lar begrepet enklave også omfatte hele stater, kan en ikke veksle mellom termene enklave og eksklave om ett og samme territorium.

Den praksisen som dominerer i dagens norske språkbruk, tilsier at en ikke bør gå over til den begrepsanalysen som Wikipedia legger opp til.

 

-- Vigleik Leira har tidligere vært rådgiver i Norsk språkråd.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.06.2008 | Oppdatert:10.06.2015