Krav om nynorsk programvare

Forskriftene (§§ 17–1 til 17–5) til opplæringsloven (§ 9–4) stiller krav om at læremidler skal foreligge på både nynorsk og bokmål til samme tid og same pris, og formulerer også hvilke unntak som gjelder. Bestemmelsen omfatter i utgangspunktet også digitale læremidler. Kontorstøtteprogram i skolen («administrativ programvare») ble derimot unntatt fra opplæringslovens krav om språklig parallellitet da forskriften ble gitt i 1999, sjøl om disse programmene er blant de viktigste i skolen.

Flertallet i utdanningskomiteen (Ap, KrF, Sp, SV, V) bad derfor i Innst. O. nr. 89 (1999–2000) Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet legge fram en tidsplan for oppheving av dette unntaket og pekte på at «nynorskversjoner av administrativ programvare er en avgjørende faktor i arbeidet for likestilling mellom nynorsk og bokmål». Departementet bad deretter Læringssenteret utrede saken. I en utredning oversendt KUF 18. juni 2001 la Læringssenteret fram denne tidsplanen for oppheving av unntaksbestemmelsen:

Arbeidet med å oppheve unntaket fra kravet om språklig parallellitet for administrativ programvare (i første omgang tekstbehandling) startes høsten 2001. Fritak for kravet om språklig parallellitet for tekstbehandling oppheves 1. august 2002. Fritak for kravet om språklig parallellitet for øvrig administrativ programvare (regneark, databaseverktøy og presentasjonsverkstøy) som læremiddel oppheves 1. august 2003.

Det videre arbeidet med saken i departementet har tatt lang tid. Norsk språkråd tok saken opp med UFD i brev 23. april i år. I brevet skriver Norsk språkråd blant annet:

«Kontorstøtteprogrammer er vanlig brukerprogramvare i undervisning, arbeids- og hverdagsliv, og det er derfor urimelig at ikke alle brukere kan møte sin egen målform i dataskjermens grensesnitt. I skolen er bruken av slike kontorstøtteprogrammer, e-postprogrammer og nettlesere sannsynligvis atskillig mer utbredt enn bruken av elektroniske læremidler for øvrig.»

Norsk språkråd skriver videre: «UFD gav i fjor økonomisk støtte til to prosjekter knyttet til hhv. utvikling og ibruktaking av Linux-programvare, Skole-Linux og Nynorsk inn i IKT-opplæringa (NIO). Prosjektene er nå kommet så langt at det i løpet av inneværende år vil være mulig å distribuere – gratis for skolene – operativsystem og vanlige brukerprogrammer med bokmål eller nynorsk etter fritt valg i skjermmiljøet.»

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:08.08.2004 | Oppdatert:17.06.2015