Spørsmål og svar

Spørsmål: Vi lurer på om aviær influensa er et jålete fremmedord for fugleinfluensa. Avi- forbinder vi med ’luft-’, ’luftbåren’, altså fra engelsk, men æ-en i aviær tyder på at det ikke er noe engelsk ord, så hva er opphavet?

Svar: I materiale fra Veterinærinstituttet om fugleinfluensa brukes betegnelsen aviær influensa. Adjektivet aviær står ikke i norske allmennordbøker, men flere medisinske ordbøker har det. 

Formen aviær har mange parallelldannelser i norsk i adjektiver som lineær, familiær, primær, populær, militær osv. Endelsen -ær har vi fått via fransk -aire fra den latinske adjektivendelsen -arius

Vårt adjektiv populær har opphav i det latinske adjektivet popularis. Det er dannet til substantivet populus, som betyr ’folk’. Utgangspunktet for adjektivet aviær er det latinske substantivet avis, som betyr ’fugl’. Til dette substantivet har latin dannet et adjektiv aviarius, som betyr ’fugle-’. En annen avledning til avis er substantivet aviarium, som betyr ’fuglebur’. Denne avledningstypen kjenner vi godt fra aquarium, som betyr ’vanningssted’, noe som er helt naturlig, siden det er avledet av aqua ’vann’. Vårt ord akvarium kan vi nærmest oversette med
’vannbur’.

Det engelske ordet aviation, som betyr ’luftfart’, har engelsk lånt fra fransk, der dette ordet oppstod på midten av 1800-tallet. Det er altså en nydannet avledning til avis.

Formen aviær må regnes som riktig i norsk, dersom vi altså skal bruke en fremmed betegnelse for det som har med fugl å gjøre. Informasjonen fra Veterinærinstituttet viser at den faglige termen aviær influensa kan være nyttig for å forklare bakgrunnen til forkortinger som HPAI (høypatogen aviær influensa). Når en skal gi informasjon til folk flest, bør en absolutt bruke den allment forståelige formen fugleinfluensa.

Et annet latinsk adjektiv, som har funnet veien til noen allmennordbøker, er bovin, som stammer fra det senlatinske adjektivet bovinus. Det er avledet av dyrenavnet bos, som betyr ’okse’ eller ’ku’. Når det ikke heter bos-inus, men bov-inus, så er grunnen til det at adjektivendelsen -inus legges til stammen i substantivet, og den finner vi ikke i nominativformen bos, men f.eks. i genitiven bov-is,

I Audun Øyris Norsk medisinsk ordbok fra 2001 står sykdomsnavnet bovin spongiform encefalopati. Det engelske populærnavnet er mad cow disease. Den tilsvarende norske betegnelsen er kugalskap.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter