Småstoff


Nynorsk faktabok 2005

I ca. 400 tabellar og figurar dokumenterer Nynorsk faktabok 2005 utviklinga i den nynorske skriftkulturen frå 1800- talet fram til i dag. Boka er den mest omfattande statistiske dokumentasjonen av norsk skriftkultur som nokon gong har vore laga. Nynorsk faktabok 2005 ligg føre som papirutgåve og i digitalt format på denne nettadressa: www.aasentunet.no.

Ottar Grepstad: Nynorsk faktabok 2005 Nynorsk kultursentrum 2005 785 sider Kr 890,- ISBN 82-92602-05-4

Uttalen av kontreadmiral

Det verserer om dagen to uttaler avordet «kontreadmiral» i mediene: én med trykk på den første stavelsen og én med trykk på e-en i «kontre-». Språkrådet mener at den første uttalen er den riktige (tradisjonelle).

Våre kilder er rettskrivningsordbøker og uttaleordbøker. På fransk, som ordet kommer fra, har «contre-amiral» trykket på den første stavelsen. «Kontreadmiral» er ifølge Ordbog over det danske sprog «en af de lavere admiralsgrader; i den danske flaade (fra 1771) betegnelse for søofficer, der rangererlige under viceadmiralen».

Marinen bruker uttalen med trykk på e-en, men Språkrådet mener at den er ukorrekt.

Nordens språkråd 2006

Nordens språkrår har ansvaret for å koordinere og lede det språkpolitiske arbeidet i Norden på vegne av Nordisk ministerråd. Nordens språkråd har ansvar for programmet Nordpluss språk, for å koordinere samarbeidet mellom språknemndene i Norden og for de nordiske sendelektorenes arbeid med språk- og kulturopplysning.

Formannskapet i Nordens språkråd følger formannskapet i de andre organene under Nordisk ministerråd. I 2006 overtar Norge ledelsen, og det betyr at Språkrådet i Norge vil lede arbeidet i Nordens språkråd. Språkrådet har deltatt i utformingen av programmet for Norges formannskap, som Utenriksdepartementet koordinerer, og i arbeidet med sektorprogrammet for utdanning og forskning, som Kunnskapsdepartementet har ansvar for.

Språksamarbeidet er en del av samarbeidet innenfor utdanning og forskning. Nordens språkråd avgjør hva som skal prioriteres på språkområdet, og det landet som har formannskapet, utarbeider planer for perioden.

I 2006 prioriterer Språkrådet nabospråkforståelse, tiltak mot domenetap (særlig i høyere utdanning), språkteknologisk samarbeid og fagspråklig harmonisering. Arbeid som er satt i gang av nåværende formannskap (Danmark), blir videreført, eller avsluttet i samsvar med planene. Mer informasjon fins på http://www.norden.org under Samarbetsområden, Språk.

Nordisk terminologisamarbeid – Nordterm

Nordterm er en sammenslutning av organisasjoner og foreninger i Norden med interesse for terminologiarbeid, terminologiutdanning og terminologiforskning. Samarbeidet omfatter fem stater (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) og åtte språk (dansk, finsk, færøysk, grønlandsk, islandsk, norsk, samisk og svensk). Sammenslutningen er ikke en organisasjon og har ikke egne finansielle midler.

Siden høsten 2004 har Språkrådet vært norsk partner i Nordterm. Nordterms øverste organ er «styringsgruppen». Norge har formannskapet i tidsrommet juni 2005–juni 2007, og i denne perioden er Jan Hoel fra Språkrådet (jho@sprakradet.no) leder for gruppen.

Kjernen i Nordterm utgjøres av terminologisentrene i de nordiske landene: Terminologigruppen, Danmark; Sanastokeskus TSK / Terminologicentralen TSK, Finland; Íslensk málnefnd, Island; Språkrådet, Norge; Samisk språknemnd, Norge og Terminologicentrum TNC, Sverige.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:02.01.2006 | Oppdatert:12.06.2015