Ordsmia – der importord smis om til norske avløserord

Av ANNE HELENE AARFLOT

Et karakteristisk trekk ved språkutviklingen i Norge i dag er at det stadig kommer en strøm av nye importord i språket vårt. Hoveddelen av de nye importordene kommer som kjent fra engelsk, og språkbrukere som ønsker å bruke norske ord i stedet for utenlandske, har stadig behov for å finne nye avløserord til de engelske importordene. Som ledd i Norsk språkråds arbeid med språkvern har Språkrådet de siste årene ønsket å prioritere arbeidet med avløserord. I denne forbindelse ble det i 2000 opprettet et nettbasert diskusjonsforum, Ordsmia, der blant annet rådsmedlemmer, studenter og ansatte ved universitetene, mediefolk, fagoversettere og andre språkinteresserte ble invitert til å diskutere engelske importord og norske avløserord.

Antall påmeldte

Antall påmeldte deltakere i Ordsmia varierer en god del. Den første høsten etter at Ordsmia ble opprettet, lå deltakerantallet på rundt 200, men det har i perioder vært nede i cirka 170 påmeldte ordsmeder. I midten av september i år var det registrert 236 deltakere i det nettbaserte diskusjonsforumet.

Vanligvis er det bare en liten gruppe aktive ordsmeder som deltar med innlegg i diskusjonen i Ordsmia. I tillegg kan en regne med at en god del andre påmeldte deltakerne følger med i debatten fra sidelinjen, selv om de ikke så ofte deltar med egne innlegg.

Ordsmieredaksjonen

En redaksjonsgruppe med 5 medlemmer fra Språkrådets sekretariat har det administrative ansvaret for Ordsmiearbeidet. Redaksjonsgruppa har som oppgave å følge med på og delta i diskusjonen i Ordsmia, i tillegg til blant annet å registrere hvilke forslag til avløserord som blir foreslått i diskusjonen av ulike importord.

Etter at et importord har vært diskutert av ordsmedene i Ordsmia, blir de innkomne forslagene til norske avløserord diskutert i redaksjonsgruppa. I en del tilfeller lager et medlem av redaksjonen en oppsummering av diskusjonen, som legges ut i Ordsmia. Deretter legges vanligvis det aktuelle importordet og gode forslag til avløserord inn i en intern database med avløserord. Materialet fra denne databasen brukes til å oppdatere Språkrådets nettordliste med forslag til avløserord, «På godt norsk», som ligger på Språkrådets hjemmesider.

Usilt forum

Ordsmia er et usilt og uredigert diskusjonsforum der enhver deltaker står fritt til å ta opp nye importord til diskusjon. Mange nye diskusjonstråder kommer etter initiativ fra vanlige deltakere, men det er også en del diskusjoner som blir startet av medlemmer av Ordsmieredaksjonen. Redaksjonen kan for eksempel legge ut et ord til diskusjon i Ordsmia når sekretariatet i Språkrådet har fått en henvendelse om det aktuelle ordet per telefon eller e-post. Redaksjonen prøver også å legge ut nye ord i stille perioder, når det er liten aktivitet fra andre ordsmeder. Redaksjonsmedlemmene står selvfølgelig også fritt til å legge ut ord som de mener er av interesse, på linje med andre ordsmeder.

Allmennspråk/fagspråk

Ordsmia er et diskusjonsforum der en kan diskutere importord innen både fagspråklige og allmennspråklige områder. Til nå har hoveddelen av ordene som er diskutert i Ordsmia, vært hentet fra noen få fagområder. Det er blant annet en overvekt av termer fra IT-området og termer hentet fra næringslivet som blir tatt opp til diskusjon i forumet. En mulig årsak til dette kan være at det er mange av de aktive ordsmedene som arbeider med disse fagområdene, for eksempel som fagoversettere.

Et ord fra næringslivet som har vært diskuter i Ordsmia i høst, er casting(byrå). Ordet blir forklart slik: «Castingbyråer hjelper produksjonsselskaper innen reklame, spillefilm og TV i jakten på norske fjes.» Det var i alt fire innlegg om dette ordet i Ordsmia. Rollebyrå, rollebemanning, rollebesetting, rolleforsyning var avløserordene som ble forslått. Rollebyrå fikk støtte fra flere ordsmeder.

Etter Ordsmieredaksjonens oppfatning er det ønskelig å ha flere diskusjoner av allmennspråklige importord i Ordsmia, slik at forumet ikke bare blir innskrenket til å være et fagforum for noen få fagområder. På det allmennspråklige området er det også felt der det stadig kommer nye importord, blant annet innen sport, moter og mat, for å nevne noen. Det er en utfordring å være i forkant av utviklingen her, å klare å plukke opp nye importord fra ulike allmennspråklige områder idet de kommer, og før de engelske importordene har gått inn som en naturlig del av folks ordforråd og er i utbredt bruk.

I diskusjonene av ord fra allmennspråklige områder kan responsen fra ordsmedene være ganske variabel. Noen ganger kommer det bare et eller to forslag til norsk avløser her, mens det i andre diskusjoner av allmennspråklige ord kommer mange gode forslag til norsk betegnelse. I slike diskusjoner kommer en del innlegg fra andre enn dem som vanligvis deltar i Ordsmie-diskusjonene. Diskusjoner av allmennspråklige importord får altså i en del tilfeller andre ordsmeder på banen enn dem som deltar i diskusjoner av faguttrykk.

Et annet ord ordsmedene har diskutert i høst, er hasbians. «Det dreier seg om det de så genialt beskriver som hasbians, altså kvinner som tidligere var lesbiske, men som nå har gått over til ’fienden’. … Noen hasbians definerer seg som bifile, andre beskriver seg som streite, men framholder at deres lesbiske fortid var en viktig erfaring.» Her kom det tre forslag til norsk avløser: eksbisk, lesbeks (eks-lesbisk) – parallell homeks, lesbivar og homovar.

Et ord fra sportsfronten er Nordic walking som betegnelse på en av våre nyeste mosjonstrender: mosjon med staver, uten ski. I løpet av kort tid har det kommet noen få forslag til norske avløserord her: stavgang og stavgå (som verb), stavring/stavre (humoristisk ment), skigang (brukt av skiløpere om denne typen barmarkstrening). Diskusjonen av Nordic walking er ennå ikke avsluttet, så vi kan håpe på flere forslag til avløserord her.

Noen diskusjoner gjentas

Siden Ordsmia ble opprettet i 2000, er det som nevnt stadig nye ordsmeder som melder seg inn i diskusjonsforumet, mens andre melder seg ut. Derfor hender det med jevne mellomrom at ord som har vært diskutert i smia tidligere, kommer opp til ny diskusjon. I noen tilfeller har ordet fått ny aktualitet fordi det for eksempel er tatt i bruk på et nytt område. Da kan det være behov for nye avløsere som dekker den nye delbetydningen, og en ny diskusjon kan tilføre nye synspunkter.

I andre tilfeller dreier slike «gjengangerdiskusjoner » seg om velkjente importord som har vært i bruk en stund, og som har vært diskutert i Ordsmia flere ganger før. Typiske eksempler er diskusjoner av mail og web, som stadig dukker opp igjen. Det er sjelden det kommer noe nytt ut av slike diskusjoner. En får bare en gjentakelse av gamle argumenter, og mange deltakere som har vært med en stund, opplever slike gjengangere som mindre fruktbare. I slike tilfeller kan nye ordsmeder henvises til oversikten over tidligere diskusjonstråder i Ordsmia, der de kan lese alle tidligere innlegg om et spesielt tema, slik at de kan finne ut om egne argumenter eller forslag har vært fremmet i Ordsmia tidligere.

Prinsipielle diskusjoner

Enkelte ganger har deltakere i Ordsmia tatt opp ulike prinsipielle spørsmål, for eksempel hvor stor vekt en skal legge på at et norsk avløserord allerede er i bruk, når en diskuterer alternativer til et importord. Har det i slike tilfeller noen hensikt å prøve å finne en bedre norsk betegnelse?

Jevnlig blir det også diskutert hvor stor likhet det bør være mellom den engelske termen og det norske avløserordet. En del ordsmeder er opptatt av å finne avløserord som ligger svært nær opp til den engelske termen både i form og innhold, mens andre er opptatt av å finne gode, gjennomsiktige norske avløserord som betegner det nye begrepet på en god måte, uavhengig av den engelske termen. Noen ordsmeder viser også stor kreativitet i sine innlegg og foreslår nye, originale metaforer som norsk avløser for det engelske importordet.

Noen av deltakerne i Ordsmie-diskusjonene er også opptatt av at hvert nytt begrep må tilordnes én norsk term i tråd med streng terminologisk tradisjon, mens andre deltakere legger vekt på at en i mange tilfeller trenger flere norske avløserord for å dekke ulike delbetydninger av et nytt engelsk importord.

Avslutning

Ordsmia er et viktig ledd i Språkrådets arbeid med språkvern. For ordsmedene i Ordsmia blir det en stor utfordring å nå ut til vanlige språkbrukere med de gode forslagene til avløserord som kommer fram i diskusjonene, slik at de norske avløserordene blir tatt i bruk i stedet for de mange engelske importordene som stadig dukker opp i språket vårt. På Språkrådets hjemmesider kan en melde seg på Ordsmia. Nye ordsmeder er velkommen til å delta i Ordsmia!

 

-- Anne Helene Aarflot er lektor i norsk ved Oppdal videregående skole og har tidligere arbeidet som førstekonsulent i Norsk språkråd.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.06.2004 | Oppdatert:16.06.2015