Årets ord 2020 (faktaark)

Om ordene på lista (bokmål) Om orda på lista (nynorsk)

koronaen

Ingenting har preget nyhetsbildet i år mer enn koronapandemien. Språkrådet har derfor kåret korona i bestemt form – altså koronaen – til årets ord i 2020.

Grunnordet korona (av latin corona ‘krans, krone’) var kjent i norsk fagspråk før koronaviruset. Korona er blant annet fagordet for det ytterste laget i solatmosfæren. Grunnlaget for betegnelsen koronavirus er likheten mellom virusets taggete overflate og solas strålekrans.

Korona er blitt tatt i bruk som forledd i hundrevis av nye sammensetninger med tilknytning til pandemien. I dagligtale brukes bestemt form koronaen om både viruset SARS-CoV-2, sykdommen covid-19, koronakrisa og selve den tida vi nå er inne i, jamfør uttrykk som i koronaens tid og til og med under koronaen.

Når historikerne skal se tilbake på 2020, er det stor sjanse for at de kommer til å skrive om koronaen i bestemt form.

koronaen

Ingenting har prega nyheitsbiletet i år meir enn koronapandemien. Språkrådet har derfor kåra korona i bunden form – altså koronaen – til årets ord i 2020.

Grunnordet korona (av latin corona ‘krans, krone’) var kjent i norsk fagspråk før koronaviruset. Korona er mellom anna fagordet for det ytste laget i solatmosfæren. Grunnlaget for nemninga koronavirus er at den taggete overflata på viruset minner om strålekransen kring sola.

Korona er teke i bruk som førsteledd i hundrevis av nye samansetningar med tilknyting til pandemien. I daglegtale blir bunden form koronaen brukt om både viruset SARS-CoV-2, sjukdommen covid-19, koronakrisa og sjølve den tida vi no er inne i, jamfør uttrykk som i koronaens tid og jamvel under koronaen.

Når historikarane skal sjå attende på 2020, er det stor sjanse for at dei kjem til å skrive om koronaen i bunden form.

holde meteren

Under koronaen har vi alle måttet tåle å få innskrenket vår personlige frihet for å redusere smittespredningen. Uttrykket å holde meteren var nærmest utenkelig før vi tidligere i år fikk enmetersregelen, et råd om å holde en avstand på minst én meter til andre personer både innendørs og utendørs. Meteren har blitt en betegnelse på både minimumsavstanden og regelen om den. Når vi holder meteren, overholder vi enmetersregelen ved å holde en meters avstand.

halde meteren

Under koronaen har vi alle måtta tole avgrensing av den personlege fridomen for å minske smittespreiinga. Uttrykket å halde meteren var nærmast utenkjeleg før vi tidlegare i år fekk einmetersregelen, eit råd om å halde ein avstand på minst éin meter til andre personar både innandørs og utandørs. Meteren har vorte ei nemning for både minimumsavstanden og regelen om han. Når vi held meteren, held vi einmetersregelen ved å halde ein meters avstand.

statsforvalter

De fleste nye ord oppstår spontant blant folk. Om ordene blir fast inventar i språket eller døgnfluer, avgjøres oftest gjennom bruk, ikke med vedtak. Men nye ord kan også være resultat av bevisst arbeid fra myndighetenes side. Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestemte i 2020 at statsforvalter skal erstatte embetsbetegnelsen og stillingstittelen fylkesmann fra 1. januar 2021. Vedtaket er et ledd i arbeidet med å skifte ut kjønnsspesifikke stillingstitler med kjønnsnøytrale i alle statlige virksomheter.

statsforvaltar

Dei fleste nye ord oppstår spontant blant folk. Om orda blir fast inventar i språket eller døgnfluger, blir oftast avgjort gjennom bruk, ikkje med vedtak. Men nye ord kan òg vere resultat av medvite arbeid frå styresmaktene si side. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok i 2020 at embetsnemninga og stillingstittelen fylkesmann frå 1. januar 2021 skal skiftast ut med statsforvaltar. Vedtaket er eit ledd i arbeidet med å skifte ut kjønnsspesifikke stillingstitlar med kjønnsnøytrale i alle statlege verksemder.

lyshare

Idrettsåret 2020 har heller ikke vært normalt. Innen friidrett har det vært lagt restriksjoner på løping i tette felt. Under Impossible Games i juni ble vi godt kjent med teknologien lyshare, et blinkende lys inne ved lista som viser løperne hvor fort de må løpe for å oppnå en bestemt sluttid. Betegnelsen bygger på den velkjente metaforen hare, som brukes om menneskelige fartsholdere. Ordet er dermed langt mer informativt enn det engelske wavelight.

lyshare

Idrettsåret 2020 har heller ikkje vore normalt. Innan friidrett har det vore lagt restriksjonar på løping i tette felt. Under Impossible Games i juni vart vi godt kjende med teknologien lyshare, eit blinkande lys inne ved lista som viser løparane kor fort dei må springe for å oppnå ei viss sluttid. Nemninga byggjer på den velkjende metaforen hare, som blir brukt om menneskelege fartshaldarar. Ordet er dermed mykje meir informativt enn det engelske wavelight.

nødlandslaget

Da Norges A-landslag i fotball for menn i all hast måtte trekke seg fra planlagte landskamper fordi en av spillerne var koronasmittet, ble en ny landslagstropp av relativt ukjente spillere raskt stablet på beina. Slik kunne Norge overholde sine internasjonale forpliktelser uten å bryte viktige smittevernbestemmelser. Nødlandslaget er en lett humoristisk betegnelse på en tropp som ikke ble levnet store sjanser i kampen mot Østerrike, og den slo umiddelbart an. Et uventet sterkt resultat gav laget heltestatus og gjorde betegnelsen enda mer kjent.

nødlandslaget

Då Noregs A-landslag i fotball for menn i all hast måtte trekkje seg frå planlagde landskampar fordi ein av spelarane var koronasmitta, vart ein ny landslagstropp med relativt ukjende spelarar snøgt stabla på beina. Slik kunne Noreg oppfylle dei internasjonale pliktene sine utan å bryte viktige smittevernreglar. Nødlandslaget er ei lett humoristisk nemning på ein tropp som ikkje vart spådd å ha store sjansar i kampen mot Austerrike, og ordet spreidde seg raskt. Eit uventa sterkt resultat gav laget heltestatus og gjorde nemninga endå betre kjend.

flate ut kurven

Ord og uttrykk som opprinnelig har et sterkt preg av fagspråk, har under koronaen glidd inn i allmennspråket. Uttrykket å flate ut kurven brukes nå om forsøk på å holde smittespredningen nede for å minske belastningen på helsevesenet. Tilsvarende uttrykk brukes i flere andre språk. På svensk heter det att platta till kurvan.

flate ut kurva

Ord og uttrykk som opphavleg har eit sterkt preg av fagspråk, har under koronaen glidd inn i allmennspråket. Uttrykket å flate ut kurva blir no brukt om forsøk på å halde smittespreiinga nede for minske presset på helsestellet. Tilsvarande uttrykk blir brukte i fleire andre språk. På svensk heiter det att platta till kurvan.

melaninrik

Nye ord kan skapes gjennom språkaktivisme. En form for aktivisme er arbeid for å gjøre språket mer tidsmessig. I 2020 fikk adjektivet melaninrik mye oppmerksomhet. Ordet brukes særlig av mange antirasister i stedet for tradisjonelle og mer problematiske ord for mennesker med mørk hudfarge.

melaninrik

Ord kan skapast gjennom språkaktivisme. Ei form for aktivisme er arbeid for å gjere språket meir tidhøveleg. I 2020 fekk adjektivet melaninrik mykje merksemd. Ordet blir særleg brukt av mange antirasistar i staden for tradisjonelle og meir problematiske ord for menneske med mørk hudfarge.

sprite

Det å vaske hendene grundig eller desinfisere dem med håndsprit var et av de første og viktigste smitteverntiltakene. Til å begynne med var det mye snakk om «å bruke Antibac», men det ble tungvint i lengden, og det var ikke lett å lage et brukbart verb av dette produktnavnet. Det ble snart vanlig å si å sprite hendene og å sprite seg. I allmennspråket har ordet tidligere mest vært brukt i uttrykket sprite opp.

sprite

Det å vaske hendene grundig eller desinfisere dei med handsprit var eit av dei første og viktigaste smitteverntiltaka. Til å begynne med var det mykje snakk om «å bruke Antibac», men det vart tungvint i lengda, og det var ikkje lett å lage eit brukande verb av dette produktnamnet. Det vart snart vanleg å seie å sprite hendene og å sprite seg. I allmennspråket har ordet tidlegare mest vore brukt i uttrykket sprite opp.

koronerulling

Pandemien har gitt opphav til mange kreative og humoristiske avledninger av korona, og noen av disse ordene er tatt i bruk i seriøse sammenhenger. Et av dem er koronerulling. Ordet ble brukt som egennavn om en serie av strømmede konserter som skulle gi folk et sårt tiltrengt kulturtilbud og støtte artister som var hardt økonomisk rammet av koronakrisa.

koronerulling

Pandemien har gjeve opphav til mange kreative og humoristiske avleiingar av korona, og somme er tekne i bruk i seriøse samanhengar. Ei av dei er koronerulling. Ordet vart brukt som særnamn om ein serie strøymde konsertar som skulle gje folk eit sårt tiltronge kulturtilbod og stø artistar som var hardt økonomisk råka av koronakrisa.

kohort

Flere fagord har slått gjennom i allmennspråket i 2020, noen av dem i en ny eller helt spesiell betydning. Det mest omstridte er kanskje kohort. Noen kjenner ordet fra historiebøkene eller fra tegneserien Asterix som betegnelse på en romersk hæravdeling. Andre kjenner det fra sosiologien som en betegnelse på en større gruppe mennesker med et viktig fellestrekk, for eksempel felles fødselsår. Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har brukt ordet i en spesiell epidemiologisk betydning om faste smågrupper opprettet med sikte på å hindre smittespredning. Nå brukes kohort med den største selvfølgelighet i allmennspråket, av myndigheter så vel som skoleelever og barnehagebarn.

kohort

Fleire fagord har slått gjennom i allmennspråket i 2020, nokre av dei i ei ny eller heilt spesiell tyding. Det mest omstridde er kanskje kohort. Somme kjenner ordet frå historiebøkene eller frå teikneserien Asterix som nemning på ei romersk hæravdeling. Andre kjenner det frå sosiologien som ei nemning på ei større gruppe menneske med eit viktig fellestrekk, til dømes felles fødselsår. Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har brukt ordet i ei spesiell epidemiologisk tyding om faste smågrupper oppretta med sikte på å hindre smittespreiing. No er det brått vorte eit allmennspråkleg ord som både byråkratar, skuleelevar og barnehagebarn brukar utan å blunke.

Andre gode ord og uttrykk som ikke nådde opp på lista, er albuehilsen, covid-19, hytteforbud, pasient null og søringkarantene.

Andre gode ord og uttrykk som ikkje nådde opp på lista, er covid-19, hytteforbod, olbogehelsing, pasient null og søringkarantene.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:11.12.2020 | Oppdatert:11.12.2020