Høyring om reviderte retningslinjer for normering av bokmål og nynorsk

Språkrådet sender med dette ut eit dokument med framlegg til reviderte retningslinjer for normering av dei to norske skriftspråka. Dokumentet skal erstatte dei retningslinjene som gjeld i dag, og som blei vedtekne av styret i Språkrådet 10. februar 2015.

Framlegget følgjer stort sett det same oppsettet som dei gjeldande retningslinjene, og på mange punkt er det berre mindre endringar. Grunnlaget for normeringa av dei norske skriftspråka ligg i den språkpolitikken som Stortinget har vedteke. Såleis er hovudprinsippa for dagens normering sjølvstende (at bokmål og nynorsk skal normerast kvar for seg på sjølvstendig grunnlag) og stabilitet (at normene for dei to skriftspråka i store trekk skal liggje fast). I tilfelle der det likevel er aktuelt å gjere endringar i normene, speler bruk i tekstar på bokmål og nynorsk ei avgjerande rolle.

Høyringsnotatet gjer greie for dei endringane som framlegget inneber i høve til dei nåverande retningslinjene. Av dei viktigaste endringane kan vi nemne omtalen av tekstgrunnlaget som normeringa skal byggje på (kapittel 2 i framlegget), omtalen av ulike typar normeringssaker og korleis dei blir handsama (kapittel 5), og prinsippa for normering av importord (kapittel 10 og vedlegg 2). I omtalen av dei ulike normeringsprinsippa (kapittel 6 og 7) er det mest mindre justeringar, men omtalen er gjord meir lik for nynorsk og bokmål der det ikkje er særskild grunn til noko anna.

Språkrådet inviterer til innspel om alle sider ved dokumentet. Vi gjer merksam på at hovudprinsippa for normeringa og retninga i normeringspolitikken, som Stortinget og regjeringa har fastsett, ikkje kan endrast, og at dei dermed ikkje er tema for høyringsinnspel.

Frist for å svare på høyringa er 15. august 2021.

Vi oppmodar høyringsinstansane til å sende framlegget vidare til andre relevante instansar som ikkje står på lista over høyringsinstansar. Høyringssvar skal sendast på e-post til post@sprakradet.no. Høyringssvar er offentlege etter offentleglova, og alle svar vil bli publiserte på nettsidene til Språkrådet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter