Norsk språkpris – statutter

1 FORMÅLET MED PRISEN

Norsk språkpris utdeles av Norsk språkråd en gang i året og gis for fremragende bruk av norsk språk i sakprosa som er utgitt i løpet av de siste fem år før utdelingen. Prisen gis annethvert år for bokmål og annethvert for nynorsk.

2 HVEM SOM KAN FÅ PRISEN

Det skal deles ut en pris hvert år. Prisen skal helst gis til en enkeltperson. Når særlige hensyn taler for det, kan den gis til flere som har samarbeidet, eller til en institusjon. Prisen kan gis til den eller de samme flere ganger, i så fall med minst fem års mellomrom.

Medlemmer og varamedlemmer av Norsk språkråd kan ikke få prisen, heller ikke noen som er ansatt i rådets sekretariat.

3 PRISBELØPET

Prisen er et pengebeløp og et diplom. Pengebeløpet blir fastsatt av Norsk språkråds årsmøte.

4 FORSLAG OM KANDIDATER TIL PRISEN

De som kan foreslå kandidater til prisen, er: nåværende og tidligere medlemmer og varamedlemmer i Norsk språkråd, sekretariatet i Norsk språkråd, de institusjonene som oppnevner medlemmer i Norsk språkråd.

Begrunnede forslag må være kommet inn til Språkrådet innen 1. september året før utdelingen.

5 OPPNEVNING AV PRISKOMITE

Norsk språkråds styre tar avgjørelse om utdelingen av prisen etter innstilling fra en priskomite på fire medlemmer.

To av priskomiteens medlemmer velges av og blant medlemmene og varamedlemmene av bokmålsseksjonen og to av og blant medlemmene og varamedlemmene av nynorskseksjonen. Seksjonen for den målformen som prisen gjelder for kommende år, peker ut en av de to representantene til leder for komiteen. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Valget skjer på årsmøtet og gjelder for to år. Første gang skal likevel ett medlem fra hver seksjon velges for tre år. Et komitemedlem kan gjenvelges en gang.

Medlemmer av Norsk språkråds styre kan ikke velges til priskomiteen. Et komitemedlem som senere blir styremedlem eller går ut av rådet, kan imidlertid fortsette som medlem av priskomiteen ut valgperioden.

6 PRISKOMITEENS INNSTILLING

Priskomiteen skal vurdere både de innkomne forslag og eventuelle forslag fra komiteens egne medlemmer.

Mener komiteen at det finnes flere kvalifiserte kandidater, skal den innen utgangen av november måned innstille den av kandidatene som får flest stemmer, til å få prisen.

Komiteen skal begrunne sin innstilling. Utover dette skal foreslåtte kandidater ikke omtales nærmere. En liste over kandidatene skal imidlertid følge komiteens innstilling.

7 SPRÅKRÅDETS STYRE TREFFER AVGJØRELSEN

Norsk språkråds styre skal innen utgangen av desember måned treffe den endelige avgjørelse om utdeling av prisen.

Styret kan bestemme at prisen ikke skal utdeles vedkommende år. Styret kan ikke gi prisen til en kandidat som ikke er innstilt av komiteen.

8 PRISUTDELINGEN

Prisutdelingen skal normalt finne sted i tilslutning til Norsk språkråds årsmøte.

Prisen skal første gang deles ut i 1992 og gå til en kandidat som skriver på bokmål, deretter som bestemt i punkt 1.

Priskomite velges første gang på Norsk språkråds årsmøte i 1991.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.11.2006 | Oppdatert:15.01.2021