Samarbeid og prosjekter

Språkrådet deltar i nasjonale, nordiske og internasjonale samarbeidstiltak og prosjekter som gjelder språk og IKT.

Arbeidet med språk og språkversjoner av de nye produktene og tjenestene i informasjons- og kommunikasjonsteknologien i Norge henger sammen med det som skjer i resten av verden. EUs 7. rammeprogram prioriterer digitalisering av offentlige tjenester og større åpenhet i offentlig forvaltning. Språkrådet følger spesielt med på områdene språk og teknologi, digital agenda for Europa og digitale, offentlige tjenester for alle innbyggere (eGovernment og e-borger). Nedenfor følger en omtale av relevante norske, nordiske og internasjonale samarbeidstiltak og prosjekter som Språkrådet er involvert i.

Nordisk barneordbok på nett

Nordisk barneordbok på nett er et samarbeidsprosjekt mellom språknemndene i Norden. Prosjektgruppa består av Torbjørg Breivik fra Språkrådet i Norge (prosjektleder og norsk redaktør), Pia Jarvad fra Dansk Sprognævn (dansk redaktør) og Birgitta Lindgren fra Språkrådet i Sverige (svensk redaktør). Prosjektet samarbeider med prosjekt som Norden i skolen, Foreningen Norden og Nordisk språkkoordinasjon. Kontaktperson er Torbjørg Breivik (torbjorg.breivik@sprakradet.no).

Ordboka vil inneholde vel 3000 oppslag. Hvert ord får en kort forklaring, og forklaringen blir også tilgjengelig som lydfil. Målgruppa er barn og unge fra ti–tolv år og oppover. Målet med prosjektet er å støtte nabospråksundervisninga i de nordiske landene. Oppslagene (og lydfilene) blir laget på dansk, norsk (bokmål og nynorsk) og svensk. Ordboka blir tilgjengelig fra egne nettsider, på nettsidene til Norden i skolen og som app på smarttelefon. I tillegg skal det bli mulig å søke fra de andre språkene som blir brukt i Norden: finsk, samisk, færøysk, islandsk og grønlandsk. Ordboka lanseres høsten 2012.

KUBA (kunstig stemme for barn)

Barn som ikke kan snakke selv, må i dag benytte en kunstig voksenstemme når de vil snakke med andre. Dette prosjektet har som mål å utvikle en stemme som høres mer ut som en stemme et barn kan identifisere seg med. Et forprosjekt fra 2010 konkluderte med at man burde gå videre med utvikling av en kunstig, norsk stemme for barn, og prosjektet er nå godt i gang.

Språkrådet deltar i prosjektgruppa og bidrar med kunnskap om leverandører av språkressurser. MediaLT AS leder prosjektet, og ellers deltar representanter for brukergruppene og utviklings- og forskningsmiljø som arbeider med taleteknologi.

Det er laget en foreløpig versjon av stemmen, og våren 2012 blir stemmen testet av aktuelle brukere. Testernes foresatte blir også bedt om å gi sine vurderinger av stemmen og nytten av den. Testresultatene og tilbakemeldingene samles og vurderes før stemmen ferdigstilles. Etter planen skal prosjektet avsluttes i juni 2012.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråds VERDIKT-program.

ASTIN (Nordisk arbeidsgruppe for språkteknologi)

Dette er en arbeidsgruppe som språknemndene i Norden (Språkrådet og tilsvarende organer i nabolandene) har utnevnt. Arbeidsgruppa gir råd og innspill til språknemndene når det gjelder strategiske og politiske problemstillinger på språkteknologiområdet. Gruppa arrangerer annethvert år en nordisk konferanse, og tar også initiativ til andre møter, arbeidsverksted o.l. for å diskutere språkteknologi og språkrøkt. Seminarene har vært holdt fra 2005, og rapporter fra dem ligger på arbeidsgruppas nettsider. Norsk medlem og nåværende leder for gruppa er Torbjørg Breivik i Språkrådet.

ASTIN arrangerer en konferanse om taleteknologi i Lund i Sverige 25.–26. oktober 2012, i tilknytning til den svenske språkteknologikonferansen SLTC2012. Kontaktperson i Språkrådet er Torbjørg Breivik (torbjorg.breivik@sprakradet.no). Les mer om konferansen på nettsidene til Dansk Sprognævn og Lunds universitet.

Det langsiktige målet for arbeidet i gruppa er

  • å styrke språknemndenes innflytelse over språkteknologiske produkt og de konsekvensene de får for skriftnormene og språkbruken,
  • å medvirke til at nordisk språkteknologi holder en høy språklig kvalitet,
  • å medvirke til at viktig teknologi utvikles og gjøres tilgjengelig for språkene i Norden og tilpasses grupper med spesielle behov, selv om det ikke lønner seg kommersielt, og
  • å fremme samarbeidet mellom språknemnder, forskning og industri i Norden.

Du kan lese mer om gruppas arbeid på nettsidene til nordisk arbeidsgruppe for språkteknologi.

Et resultat av gruppas arbeid er en såkalt vismannsrapport til Nordisk ministerråd. Rapporten tar til orde for at Norden bør ha som strategi å bli ledende i Europa innen språkteknologi, og påpeker at dette er mulig dersom miljø i de nordiske landene samarbeider tett. Her kan du lese et kort sammendrag, et litt lengre og hele rapporten.

Tilgjengelige rapporter fra konferanser, workshops og møter ASTIN har arrangert:

SMUDI (stemmestyrt multimodal dialog)

SMUDI var et norsk prosjekt som testet ut en prototype for styring av søking, utfylling av skjema og navigering på skjerm med stemme, tastatur, mus eller kombinasjoner av disse. Prosjektet var innrettet mot brukere som er blinde, svaksynte, døve eller har nedsatt hørsel. Resultatene viste at flere brukergrupper fikk tilgang til nettjenester når de selv kunne velge hvordan de ville hente informasjonen: bruke tale (gjenkjenning og opplesing), trykke på tastaturet eller bruke mus. Men alle testpersonene tok seg raskest fram på nettet når de valgte talestyring.

SMUDI-prosjektet ble avsluttet i desember 2011. På seminaret Snakkis ble resultatene fra prosjektet presentert. Status for taleteknologi i Norge var det overordnede temaet for seminaret, og sentrale aktører som utvikler taletjenester, bidro sammen med forskere på området.

SMUDI-prosjektet var tverrfaglig. Det ble finansiert av programmet VERDIKT i Norges forskningsråd og pågikk fra 2007 til 2011. Prosjektet ble ledet av MediaLT AS. Språkrådet var representert i styringsgruppa for prosjektet og bidro med kunnskap om digitalt tilgjengelige språkressurser. Andre deltakere var representanter for de antatte brukerne og for firma som utvikler de ulike tjenestene.

VOMOTE

VOMOTE er resultatet av et samarbeid mellom Veridict AB, IBM Norge og MediaLT AS og et delprosjekt i SMUDI (se over). VOMOTE er et program som gjør at en bruker kan styre PC-en med stemmen i stedet for å bruke tastatur og mus. Programmet er primært laget for mennesker som har lammelser i hendene, musearm eller andre plager i armer og nakke. I tillegg til å bruke forhåndsdefinerte kommandoer kan brukeren stave/bokstavere for å styre PC-en. Styringsgruppa for SMUDI har vurdert og testet kommandoene i applikasjonen.

Veridict AB, som utførte den språkteknologiske delen av VOMOTE, brukte språkressursene etter NST (http://www.nb.no/Tilbud/Forske/Spraakbanken) for å få PC-en til å forstå norsk. VOMOTE er et av produktene MediaLT AS selger, og det er godkjent av Nav som hjelpemiddel.

CLARIN

CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) har som mål å lage en standard for digitale arkiv for forskning innenfor samfunnsfag og humaniora i Europa. En del av dette arbeid det er å gjøre språkteknologiske verktøy tilgjengelige for forskerne. Man skal også kunne tilby forskere i samfunnsfag og humaniora uten teknisk bakgrunn en nettbasert tjeneste som gjør det mulig å finne fram til og sammenstille komplekse data til egen forskning.

Den norske delen av arbeidet blir koordinert av Universitetet i Bergen med midler fra Norges forskningsråd. Universitetene deltar aktivt i arbeidet. Det er i tillegg opprettet et nettverk av kontaktpersoner som Språkrådet er med i. Språkrådet er norsk representant i CLARIN-gruppa som arbeider med opphavsrettigheter, og følger ellers spesielt nøye arbeidet med standardisering av språkressurser.

FLaReNet

FLaReNet er et europeisk initiativ som utfyller CLARIN-initiativet ved å rette sitt arbeid spesifikt mot politiske strategier for språkteknologisk satsing i Europa. FLaReNet tar mål av seg til å bli et nettverk som kan gi innspill og råd til EU om framtidige prioriteringer på språkteknologiområdet. Norge er invitert til å bli med i dette arbeidet, og Språkrådet er Norges medlem i FLaReNet og fungerer som kontaktorgan for Norge.

META-NET

META-NET (Multilingual Europe Technology Alliance) er et nyetablert europeisk forskernettverk som skal bidra til å samle forskere, kommersielle teknologileverandører, privatpersoner og bedrifter om å virkeliggjøre et felles europeisk digitalt marked og informasjonsområde. Språkrådet og ASTIN følger med på det som skjer på dette området. Til nå har det blitt skrevet utkast til rapporter om språkteknologien for landene i Europa. Rapportene blir ferdigstilte i løpet av 2012.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter