Rettskrivningsendringer fra 1. juli 2005

Kultur- og kirkedepartementet har fastsatt ny rettskrivningsnormal for bokmål med virkning fra 1. juli 2005. Fullstendig oversikt over endringene er lagt ut på nettsidene. For nynorsk ble det få endringer.

Bokmål

Endringene i bokmål består i at en del lite brukte former går ut av ordlistene, mens tradisjonelle former som er mye brukt, er godkjent som en del av den offisielle rettskrivningen. I tillegg er selve rettskrivningssystemet i bokmål forenklet ved at skillet mellom hovedformer og sideformer forsvinner. Sideformer er former som står oppført i klammeparentes i ordlistene, og som ikke kan brukes i lærebøker og i statstjenesten.

Nynorsk

På oppdrag fra departementet hadde Norsk språkråd utredet en tilsvarende forenkling av rettskrivningssystemet også i nynorsk. Ved Språkrådets endelige behandling av saken ble det imidlertid vedtatt å opprettholde systemet med hovedformer og sideformer. Behandlingen i Språkrådet avdekket ulike syn både i dette spørsmålet og når det gjaldt den nærmere utformingen av nynorskrettskrivningen. Departementet fant derfor ikke grunnlag for å godkjenne de endringene som Språkrådet vedtok i nynorsk. Nynorskrettskrivningen forble dermed i hovedsak uendret.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:17.03.2015 | Oppdatert:14.01.2021