Ivar Aasen: Norsk Ordbog (1918 [1873])

TittelsideNorsk Ordbog med dansk Forklaring af Ivar Aasen. Fjerde uforandrede Udgave. Udgivet af Vestmannalaget. Alb. Cammermeyers Forlag – Lars Swanstrøm. Kristiania 1918

 

Skrive om Norsk Ordbog
«Det av Aasens arbeider som har holdt seg lengst i levende bruk, er ordboken (i utgaven fra 1873) overalt hvor norsk sprog studeres, hjemme og i utlandet, har den til denne dag vært – og vil den fortsatt være – en hjelper som man alltid med største tillit vender seg til. Han er vel den beste leksikograf vårt land har sett. Han er det først og fremst ved sin fintmerkende sans for ordvalører og distinksjoner, med sin nøyaktighet i realia, med sine uavkortede krav om presisjon i definisjoner og forklaringer, og med den høyt utviklede formelle evne som satte ham i stand til å fylle kravene i det sproglige uttrykk, treffsikkert, uten slark og slinger. Vi minnes P.A. Munchs ord om "Forfatterens rene, klare og i Sandhed klassiske Stil". Det er på et mest mulig fyldig og levende materiale og på kvaliteten i ordforklaringene han setter kreftene inn. Etymologier til ordene holder han med vilje – og med rette – innenfor beskjedne grenser – fordi de ikke er essensieller [sic] i et samtidsmateriale, og fordi han ser på etymologisering med en sunn og smilende skepsis: "Den Lyst at ville paavise Oprindelsen til ethvert Ord kan i sig selv være uskyldig nok, men den er ogsaa en farlig Ting derved, at den saa let fører paa Afveie".»

 

Frå Trygve Knudsen: «Sprogforskeren Ivar Aasen». Maal og Minne 1963, s. 146–147)

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:03.03.2005 | Oppdatert:14.01.2021