Oslo tingrett

Etter en tekst skrevet av Oslo tingrett

Oslo tingrett er opptatt av å kommunisere klart og tydelig med brukerne av domstolen, både i domskriving, rettsmøter og brev. Oslo tingrett er Norges største domstol, og hver femte sak i landet behandles her.

Domstolen sender daglig ut brev til både parter og fornærmede i straffesaker og sivile tvister. Disse brevene er basert på maler. Det er viktig at mottakeren forstår både pliktene og rettighetene de har når de mottar et brev fra oss. Hvis ikke, kan det få alvorlige konsekvenser.

Direktoratet for forvaltning og IKT har støttet prosjektet med midler til å leie inn språkkonsulenter. Vi arbeidet med NTB Arkitekst. Det ble avholdt til sammen 3 språkverksteder.

Hva har vi jobbet med?

Vårt mål for arbeidet i klarspråkprosjektet er at de som mottar brev, også skal forstå innholdet, selv om de ikke har forutsetninger for å forstå juridisk språk. Med dette som utgangspunkt ble i alt tolv maler valgt ut. Dette er maler til brev som i hovedsak går til selvprosederende parter. Blant annet valgte vi å arbeide med maler som brukes i førerkortbeslag, såkalte «småkravprosesser» og stevning av vitner. I tillegg ble veiledning til domfelte og veiledning om anke i sivile saker valgt ut.

Slik jobbet vi

John Vige Pedersen ledet prosjektet fra Oslo tingretts side, mens språkkonsulentene Margrete Kilde Nes og Vidar Lynghammar fra NTB Arkitekst forberedte og ledet språkverkstedene.

Etter anbefalinger fra konsulentene holdt vi antallet deltakere på de tre språkverkstedene på rundt åtte personer. Så langt det lot seg gjøre, deltok de samme personene på alle språkverkstedene. Disse var både dommere, dommerfullmektiger og saksbehandlere. Slik ble både det juridiske og saksbehandlingen tatt hensyn til i tekstene. Alle deltakerne gikk på forhånd gjennom e-læringskurset Den gylne pennen, for å få en felles forståelse for klarspråkarbeid.

Konsulentene bearbeidet tekstene vi skulle arbeide med, slik at deltakerne hadde dem i god tid i forveien. Her var det markert i teksten hvor utfordringene i teksten lå, slik at de som skulle være med på verkstedet, kunne forberede seg. På språkverkstedene gikk vi gjennom tekstene i plenum og diskuterte. Konsulentene ferdigstilte så arbeidet i samsvar med det som vi ble enige om på språkverkstedene.

Sentrale prinsipper

I malene vi arbeidet med, brukte vi kjente prinsipper fra klarspråkarbeid:

  • Vi delte teksten opp med underoverskrifter.
  • Vi henvendte oss direkte til leseren.
  • Vi forklarte tydelig hvordan leseren skulle handle.
  • Vi startet med det viktigste.
  • Vi forklarte nødvendige fremmedord.
  • Vi brukte punktlister.
  • Vi fjernet lovparagrafer som ikke ga merverdi til teksten.
  • Vi brukte et aktivt språk

Hva har vi lært?

Språkverkstedene har ført til en økt bevissthet om klarspråk i Oslo tingrett. De som har vært med i prosjektet, har fått kompetanse i å drive klarspråkarbeid.

Vi har lært en arbeidsmetode for å arbeide med tekster. Det er veldig nyttig for at klarspråkarbeidet ikke skal legge seg brakk etter at dette prosjektet er avsluttet. Vi har allerede på egen hånd holdt språkverksteder hvor vi har tatt for oss informasjon som går til vitner i straffesaker og innkallinger til meddommere i straffesaker.

Framover skal vi ta tak i flere tekster, både i brevmaler, internettsider og informasjonsbrosjyrer. I tillegg er det et naturlig steg videre å brukerteste tekstene våre.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter