Statens strålevern

Statens strålevern er fagmyndighet på områdene strålevern og atomsikkerhet. Svært mange av våre brukere har kontakt med oss gjennom brev, e-poster eller hjemmesidene våre. Derfor er språket vårt viktig når vi skal formidle informasjon til våre brukere. 
 

Etter en artikkel skrevet av Statens strålevern

En kombinasjon av et vanskelig fagområde og et tungt språk var utgangspunktet for at vi i et ledermøte besluttet å gjennomføre prosjektet «Klart språk i Strålevernet». Målet er et klart og tydelig myndighetsspråk for våre brukere, i tråd med statlig kommunikasjonspolitikk.

Strålevernet søkte om midler fra prosjektet «Klart språk i staten» til først å kartlegge språkbruken vår og deretter til å utarbeide språklige retningslinjer. Midlene ble brukt til å kjøpe bistand fra språkkonsulenter i Arkitekst.  

Vi opprettet en tverrfaglig prosjektgruppe med medlemmer fra alle avdelinger. Prosjektgruppen deltok i alle møtene og workshopene vi hadde med den eksterne språkkonsulenten. Kartleggingsrapporten og de språklige retningslinjene ble sendt på flere kommentarrunder i avdelingene, før de ble godkjent i ledermøte og presentert for alle ansatte i vår serie med internseminarer. Ledergruppen er prosjektgruppens styringsgruppe, og prosjektet ledes av vår informasjonssjef.

Språklige retningslinjer

Det er utarbeidet språklige retningslinjer for brev, e-poster og nettekster, og disse ble godkjent i ledermøte 28. april 2011. I tillegg er det også utarbeidet retningslinjer for rettskriving og tegnsetting i Strålevernet (noen utvalgte skriveregler).

I arbeidet med retningslinjene har prosjektgruppens innsats vært avgjørende for et godt resultat. Alle avdelinger, med sine til dels svært ulike fagfelt og vanskelig tilgjengelige fagterminologi, bidro med typiske eksempler på brev og e-poster. Med de nye retningslinjene har vi fått en felles språkplattform for språkarbeidet videre.

Kurs i retningslinjene

De nye retningslinjene ble presentert for de ansatte i et internseminar i slutten av mai 2011. Vi publiserte også retningslinjene på intranettet vårt. Der har vi opprettet en egen «Klart språk»-side.

Med hjelp fra ekstern konsulent arrangerte vi deretter halvdagskurs i retningslinjene for brev og e-poster i november. Med en begrensning på maksimum 25 personer pr. kurs betydde det at vi hadde fire kurs på ulike tidspunkt, noe som gjorde det mulig for ansatte å finne en tid som passet for dem.

I januar 2012 var tiden kommet for halvdags workshoper i skriving av nettekster. Workshopene startet med en innføring i Strålevernets retningslinjer for nettekster, og deretter ble det jobbet konkret med å utvikle nettekster for ulike fagområder.

Veien videre

De språklige retningslinjene er godt kjent i Strålevernet gjennom prosjektgruppens arbeid inn i avdelingene, presentasjoner i ledermøte og i internseminarer, og gjennom vårt intranett. Vi tror ikke det er tilstrekkelig for å endre språket vårt. Neste planlagte tiltak i vårt språkarbeid blir å arrangere flere halvdags skrivekurs for våre ansatte i klart språk. Vi tror kursing vil gi god effekt på bevisstgjøring av språkbruken. Bevisstgjøring vil i sin tur bidra til positiv holdningsendring. Klart språk er innlemmet som en del av vår webstrategi, og vi har opprettet en språkside på intranettet med tips og gode råd.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter