Statens strålevern: evaluering

Statens strålevern vil måle effekten av språkforbedringsarbeidet sitt. Nullpunktsmålinger og effektmålinger er virkemidlene. Her kan du lese om evalueringsarbeidet og laste ned rapportene.

Etter en artikkel skrevet av Statens strålevern

Statens strålevern begynte sitt klarspråkarbeid våren 2010, og i løpet av ett år hadde vi utarbeidet en kartleggingsrapport og språklige retningslinjer for brev, e-poster og nettekster.

Kurs i retningslinjene

De nye retningslinjene ble presentert for de ansatte i et internseminar i slutten av mai 2011. Vi publiserte også retningslinjene på intranettet vårt. Der har vi opprettet en egen «Klart språk»-side.

Med hjelp fra ekstern konsulent arrangerte vi deretter halvdagskurs i retningslinjene for brev og e-poster i november. Med en begrensning på maksimum 25 personer pr. kurs betydde det at vi hadde fire kurs på ulike tidspunkt, noe som gjorde det mulig for ansatte å finne en tid som passet for dem.

I januar 2012 var tiden kommet for halvdags workshoper i skriving av nettekster. Workshopene startet med en innføring i Strålevernets retningslinjer for nettekster, og deretter ble det jobbet konkret med å utvikle nettekster for ulike fagområder.

En kombinasjon av et vanskelig fagområde og et tungt språk var utgangspunktet for at vi i et ledermøte besluttet å gjennomføre prosjektet «Klart språk i Strålevernet». Målet er et klart og tydelig myndighetsspråk for våre brukere, i tråd med statlig kommunikasjonspolitikk.

Bakgrunn

Strålevernet søkte om midler fra prosjektet «Klart språk i staten» til først å kartlegge språkbruken vår og deretter til å utarbeide språklige retningslinjer. Midlene ble brukt til å kjøpe bistand fra språkkonsulenter i Arkitekst.  

Evaluering – nullpunktsmålinger

For å kunne evaluere effekten av klarspråktiltakene våre vil vi gjøre to typer målinger – en nullpunktsmåling som viser situasjonen før språktiltak iverksettes, og en effektmåling (1-2 år etter at språktiltak er gjennomført).

Vi har så langt gjennomført to nullpunktsmålinger. Den første målingen var rettet mot våre egne ansatte. Den ble gjennomført før kursene i de språklige retningslinjene, men viser likevel at  klarspråkprosjektet var godt kjent på Strålevernet. Det skyldes blant annet at vi hadde avholdt to internseminarer om temaet, og at flere ansatte allerede hadde begynt å bruke de nye språklige retningslinjene. Undersøkelsen viste også at Strålevernets ansatte stort sett er positive til betydningen av ha et klart og tydelig språk, men også at mange av våre medarbeidere mener at de allerede har gode språkferdigheter.

Den andre målingen var rettet mot eksterne brukere av Strålevernets nettsider. I motsetning til mange andre offentlige etater sender ikke Strålevernet ut massekorrespondanse jevnlig til landets borgere. Vi bestemte oss derfor for å benytte en nettbasert pop-up-undersøkelse. Formålet var å finne ut hva brukerne våre på nettet synes om språket, og hvor lett de synes det er å finne den informasjonen de har bruk for. Responsen på undersøkelsen var beskjeden, men gir likevel et visst inntrykk av hva publikum mener.


Denne målingen viser at det ikke er språket som oppleves som vanskeligst, men at det kan være  vanskelig å finne frem til riktig informasjon, at søkefunksjonen er for dårlig, og at det mangler informasjon. Vi tar dette med oss i det videre arbeidet med nettsidene våre.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter