Likestillings- og diskrimineringsombudet

Klarspråksprosjektet hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har bidratt til tre ting. Vi har fått bekreftet at den investeringen vi gjør i språklig kvalitetssikring av de juridiske uttalelsene våre, er riktig og viktig, og at det alltid er rom for forbedringer. Alle ansatte har vært igjennom en opplæring som har gitt oss en felles språklig plattform. Og ikke minst har vi fått et sett med språklige retningslinjer for LDO, med eksempler fra vår egen virkelighet og hverdag.

Artikkelen er skrevet av LDO.

Språkarbeidet i LDO har pågått siden 2007. Da ombudet søkte om støtte til arbeidet gjennom klarspråksprosjektet i 2009, var det for å sikre at all skriftlig og muntlig informasjon fra LDO skal oppfattes som relevant, lett tilgjengelig og interessant av brukere og samfunn. Ombudet fikk tildelt kr 100 000 + ti dagsverk rådgivningstjeneste fra Språkrådet.

– Uten penger fra prosjektet «Klart språk i staten» hadde vi kanskje ikke gjort dette like grundig, så det har vært viktig. Det har også vært nyttig å kunne se til andre som har gjort dette før oss, og hente noen gode tips og råd til prosessen, sier kommunikasjonssjef Ingeborg Grimsmo ved Likestillings- og diskrimineringsombudet.

 

Språkrådets gjennomgang av LDOs tekster

– Språkrådets gjennomgang var nyttig på flere måter, forteller Grimsmo. – For det første virket den samlende på organisasjonen, da den viste at alle kan gjøre språklige forbedringer, enten man jobber mye eller lite med skriftspråket. Gjennomgangen bidro til å samle organisasjonen rundt en skriftlig norm og pekte på enkle grep som kan gjøre de skriftlige publikasjonene og uttalelsene våre bedre. I tillegg fikk vi også en del ros fra Språkrådet, og ingenting er bedre motivasjon til å bli enda bedre enn vissheten om at man faktisk gjør mye bra også. Da blir ikke terskelen så høy.

Kurs

Alle i LDO fikk tilbud om kurs. For å sikre at alle deltok spredte vi kurset ut over tre ulike datoer med plass til ca. 20 hver gang. Den viktigste læringen fra kurset var gjennomgangen av egne tekster og tips om hvordan de kunne forbedres. Slik bruk av kjente tekster gjør det lettere både å se hva man gjør feil og å lære av feilene. Ellers sliter vi en del med kommasetting, både ved å gjøre feil og ved å bruke tid på å rette i andres tekster. Vi ba derfor kursleder spesielt om å skolere oss i dette. En annen viktig grunn til å sette hele staben på kurs samtidig er at vi vil samle oss om en felles språknorm, slik at organisasjonen framstår som enhetlig utad. Det vil vi legge vekt på også i fortsettelsen.

Generell språkprofil

Språkprofilen «Godt språk i LDO» er et viktig resultat av den språklige gjennomgangen av LDOs tekster. Her ligger også grunnlaget for det videre arbeidet med skriftspråket i LDO, for eksempel for å sette nyansatte inn i LDOs språknorm. Rådene bygger på Språkrådets gjennomgang av tekster og en videreutvikling av denne gjennomgangen ved språkkonsulenter i firmaet Arkitekst. «Godt språk i LDO» gir 12 retningslinjer til de ansatte. Hver av retningslinjene sier noe om hva vi allerede er flinke til, viser noen gode eksempler og gir eksempler på hva som kan forbedres og hvordan. Publikasjonen var kursmateriell og utgangspunkt for skrivekursene. De viktigste rådene er de klassiske som handler om å unngå substantivuttrykk og passive setninger, og å skrive lett og konkret i et språk som leseren forstår. Veilederen gir også gode råd om hvordan man utformer en tekst slik at den blir godt lesbar.

LDOs språkprofil finner du her.

Likestillings- og diskrimineringsombudet er en av 14 virksomheter som er omtalt i boka Klar, men aldri ferdig, som Difi og Språkrådet ga ut i januar 2011. I boka kan du lese mer om hvordan LDO jobbet med å omtale tung juss i klare ordelag. Boka kan bestilles gratis eller lastes ned på klarspråk.no.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter