Lær av andre

Treng du hjelp og inspirasjon til å kome i gang med språkarbeidet? Gode døme på språkprofilar og forbetra tekstar? Her finn du artiklar om kva andre har gjort for å betre språket i tekstane sine.

Alt materialet som ligg her, kan du låne, kopiere og bruke, men det er fint om du oppgjev kjelde.

Lista er sortert alfabetisk etter namnet på verksemda. Du kan òg sortere lista etter

  • type språktiltak (t.d. kurs, språkprofil, kartlegging)
  • kva for teksttype som er forbetra (t.d. nettekst, brev, skjema)
  • forvaltningsnivå (departement, direktorat/tilsyn, fylkesmann, anna)
Namn Språktiltak Teksttype Forvaltingsnivå
Domstoladministrasjonen: brev Brevarbeid Fleire, sjå artikkelen Domstol
Kriminalomsorgen – vedtak Brevarbeid Brev Andre
Politidirektoratet: brev Brevarbeid Brev Direktorat/tilsyn
Husbanken: revisjon av tekster Brevarbeid Brev Andre
Akershus universitetssykehus: bedre og klarere pasientinformasjon Fleire, sjå artikkelen Andre
Samordna opptak Fleire, sjå artikkelen Nettekstar Andre
Helse nord Generell språkprofil Ikkje spesifisert Andre
Direktoratet for mineralforvaltning Brevarbeid Brev Direktorat/tilsyn
Forbrukerombudet Fleire, sjå artikkelen Nettekstar Andre
Oslo universitetssykehus Brevarbeid Brev, Brosjyrar Andre
Miljødirektoratet Brevarbeid Brev Direktorat/tilsyn
Forskingsrådet: brevmalar Brevarbeid Brev Andre
Oslo tingrett Brevarbeid Brev Domstol
Sjøfartsdirektoratet: evaluering Evaluering Nettekstar Direktorat/tilsyn
Direktoratet for byggkvalitet Generell språkprofil Ikkje spesifisert Direktorat/tilsyn
Oslo kommune: språkprofil for brann- og redningsetaten Generell språkprofil Fleire, sjå artikkelen Kommune
Time kommune: Språkrettleiar og handbok i saksutgreiing Generell språkprofil Fleire, sjå artikkelen Kommune
Statens vegvesen Effektmåling Fleire, sjå artikkelen Andre
Nav Effektmåling Brev Andre
Tolletaten Effektmåling Fleire, sjå artikkelen Andre
Lånekassen Effektmåling Fleire, sjå artikkelen Andre
Skatteetaten Effektmåling Digital teneste Andre
Fredrikstad og Sarpsborg Effektmåling Brev Kommune
Lotteri- og stiftelsestilsynet Effektmåling Fleire, sjå artikkelen Direktorat/tilsyn
Forsvarsdepartementet Effektmåling Lovtekstar Departement
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Effektmåling Høyringsnotat Departement
Skedsmo kommune Effektmåling Fleire, sjå artikkelen Kommune
Utenriksdepartementet Generell språkprofil Fleire, sjå artikkelen Departement
Domstoladministrasjonen: skriveråd for dommer Retningslinjer dommer Dommer Domstol
Trondheim kommune Generell språkprofil Ikkje spesifisert Kommune
Skedsmo kommune: undersøkelser Kartlegging Fleire, sjå artikkelen Kommune
Norsk pasientskadeerstatning Fleire, sjå artikkelen Fleire, sjå artikkelen Andre
Oslo kommune: språkprofil for plan- og bygningsetaten Generell språkprofil Fleire, sjå artikkelen Kommune
Brønnøysundregistrene Brevarbeid Brev Andre
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO): e-læring E-læring Ikkje spesifisert Andre
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: språkprofil Generell språkprofil Fleire, sjå artikkelen Departement
Fylkesmannen i Østfold Generell språkprofil Fleire, sjå artikkelen Fylkesmann
Medietilsynet: skjemaer Skjemaarbeid Skjema Direktorat/tilsyn
Nav Arbeids- og velferdsdirektoratet Fleire, sjå artikkelen Fleire, sjå artikkelen Direktorat/tilsyn
Statens innkrevingssentral Generell språkprofil Brev Andre
Statens innkrevingssentral: brevarbeid Brevarbeid Brev Andre
Patentstyret: brev Kartlegging Brev Andre
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: lovtekster Retningslinjer lovtekster Lovtekstar Departement
Utlendingsdirektoratet: faglige retningslinjer Retningslinjer rundskriv Rundskriv Direktorat/tilsyn
Fylkesmannen i Rogaland: kommunesamarbeid Fleire, sjå artikkelen Ikkje spesifisert Fylkesmann
Fylkesmannen i Oslo og Akershus Brevarbeid Brev Fylkesmann
Fylkesmannen i Rogaland: språkrettleiar Generell språkprofil Ikkje spesifisert Fylkesmann
Fylkesmannen i Vest-Agder: språkrettleiar Generell språkprofil Ikkje spesifisert Fylkesmann
Høgskolen i Ålesund Generell språkprofil Ikkje spesifisert Utdanningsinstitusjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet: språkprofil Generell språkprofil Fleire, sjå artikkelen Direktorat/tilsyn
Barneombodet: informasjonsfilmar Generell språkprofil Fleire, sjå artikkelen Andre
Sjøfartsdirektoratet: språkprofil Generell språkprofil Brev Direktorat/tilsyn
Sjøfartsdirektoratet: kurs Kurs Ikkje spesifisert Direktorat/tilsyn
Arbeidsdepartementet Kartlegging Ikkje spesifisert Departement
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Kurs Ikkje spesifisert Direktorat/tilsyn
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO): rapporter Retningslinjer rapportar Rapportar Andre
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Generell språkprofil Fleire, sjå artikkelen Andre
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO): brev Retningslinjer brev Brev Andre
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO): rundskriv Retningslinjer rundskriv Rundskriv Andre
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO): nettekster Retningslinjer nettekster Nettekstar Andre
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO): e-post Retningslinjer e-post E-post Andre
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO): stillingsannonser Retningslinjer stillingslysingar Stillingslysingar Andre
Statens vegvesen: språkarbeid Generell språkprofil Brev Andre
Statens vegvesen: evaluering Evaluering Brev Andre
Statens pensjonskasse: brev og skjemaer Fleire, sjå artikkelen Fleire, sjå artikkelen Andre
Barne-, ungdoms- og familieetaten Retningslinjer nettekster Nettekstar Andre
Kystverket: terminologi Terminologiarbeid Ikkje spesifisert Andre
Statens strålevern Fleire, sjå artikkelen Fleire, sjå artikkelen Andre
Statens strålevern: kartlegging Kartlegging Fleire, sjå artikkelen Andre
Statens strålevern: evaluering Evaluering Nettekstar Andre
Husbanken Kurs Nettekstar Andre
Fylkesmannen i Rogaland: nynorskkurs Nynorskarbeid Ikkje spesifisert Fylkesmann
Universitetet i Bergen Kurs Fleire, sjå artikkelen Utdanningsinstitusjon
Fylkesmannen i Finnmark Kartlegging Ikkje spesifisert Fylkesmann
Statens kartverk Generell språkprofil Brev Andre
Mattilsynet: skjemaer Skjemaarbeid Skjema Direktorat/tilsyn
Mattilsynet: tilsynsrapporter Retningslinjer rapportar Rapportar Direktorat/tilsyn
Skatteetaten: brev Retningslinjer brev Brev Andre
Likestillings- og diskrimineringsombudet: kurs Kurs Ikkje spesifisert Andre
Likestillings- og diskrimineringsombudet Generell språkprofil Juridiske tilrådingar Andre
Utlendingsdirektoratet: brev Retningslinjer brev Brev Direktorat/tilsyn
Datatilsynet Kartlegging Ikkje spesifisert Direktorat/tilsyn
Utdanningsdirektoratet Generell språkprofil Fleire, sjå artikkelen Direktorat/tilsyn
Utlendingsdirektoratet: e-læring E-læring Ikkje spesifisert Direktorat/tilsyn
Statens pensjonskasse: nettekster Fleire, sjå artikkelen Nettekstar Andre
Bærum kommune: brosjyrer Generell språkprofil Brosjyrar Kommune
Stavanger kommune: brevarbeid Generell språkprofil Brev Kommune
Lånekassen: språkprofil Generell språkprofil Fleire, sjå artikkelen Andre
Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Generell språkprofil Ikkje spesifisert Andre
Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring: terminologi Terminologiarbeid Ikkje spesifisert Andre
Nærings- og fiskeridepartementet Generell språkprofil Ikkje spesifisert Departement
Nærings- og fiskeridepartementet: nynorskarbeid Nynorskarbeid Ikkje spesifisert Departement
Nærings- og fiskeridepartementet: kurs Kurs Ikkje spesifisert Departement
Fredrikstad kommune Generell språkprofil Brev Kommune
Direktoratet for naturforvaltning Retningslinjer nettekster Nettekstar Direktorat/tilsyn
Fylkesmennene: kartlegging Kartlegging Ikkje spesifisert Fylkesmann
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Nynorskarbeid Ikkje spesifisert Fylkesmann
Utlendingsdirektoratet Generell språkprofil Ikkje spesifisert Direktorat/tilsyn
Klima- og forurensningsdirektoratet Generell språkprofil Ikkje spesifisert Direktorat/tilsyn
Fylkesmennene Generell språkprofil Ikkje spesifisert Fylkesmann
Försäkringskassan i Sverige Generell språkprofil Brev Andre