Aldri ferdig ...

Språkforbetring er eit kontinuerleg arbeid, det er ikkje noko ein nokon gong blir ferdig med. Det er svært viktig å setje språkarbeidet i system og syte for at det blir ein del av dei faste rutinane og gjerast til ein integrert del av drifta av verksemda. Korleis språkarbeidet skal bli til ein del av den daglege drifta, bør vere noko ein tenkjer på alt ved starten av prosjektet.

[Teksten på bokmål]

Målet er altså at språkforbetringsprosjektet skal få varige verknader i organisasjonen. I prosjektperioden gjev ekstra midlar og merksemd driv til klarspråksarbeidet. Korleis held du på medarbeidarane si merksemd om språket og sikrar at dei ikkje fell attende til gamle (u)vanar?

Du bør vurdere tiltaka du har sett i verk i prosjektperioden, og vidareføre dei som du trur kan gje varige verknader. Samstundes er det viktig å finne ein god måte å organisere arbeidet på også etter prosjektperioden.

Her er nokre moglege måtar å organisere språkarbeidet på slik at du sikrar at tiltaka blir følgde opp etter at prosjektet er avslutta:

 • faste «språkgrupper» som har ansvar for å vidareføre nokre av prosjekttiltaka
 • ei intern språkteneste med til dømes juristar, IKT-medarbeidarar og kommunikasjonsfolk som kan svare på spørsmål
 • eigne skjema- og brevutval som vurderer alle nye dokument
 • ein plan for systematisk revidering av eksisterande skjema og brev
 • språkansvar som fast stillingsdel for éin eller fleire tilsette
 • språk som særskilt ansvarsområde for kommunikasjonseininga
 • språkpolitikk og språkarbeid nedfelt i verksemdsplanar og styringsdokument
 • språk som fast tema på avdelings- og leiarmøte
 • språknettverk saman med andre verksemder
 • systematisk vedlikehald av lenkjesamlingar, språkprofilar, retningslinjer
 • vidareføring av rapporteringskrav til leiarar og mellomleiarar
 • fast språkspalte på intranettet eller i internpublikasjonen

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter