Offentlige føringer

No image

Her finner du en oversikt over hvilke statlige styringsdokumenter, lover og forskrifter og meldinger som omtaler klarspråk og krav til språket i det offentlige.

1 Styringsdokumenter som omhandler språket i det offentlige

a) Plattform for ledelse i staten. Fornyings- og administrasjonsdepartementet2008. Dette styringsdokumentet henvender seg til ledere og til andre som er opptatt av ledelse i det offentlige. Plattformen inneholder en ledelsesplakat der det står at ledere i staten skal sørge for at kontakt med innbyggere og brukere bygger på åpenhet, dialog og klart språk. Publikasjonen ble utgitt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2008.

Plattform for ledelse i staten - bokmål (pdf)
Plattform for leiing i staten - nynorsk (pdf)
Ledelsesplakaten – bokmål (pdf)
Leiingsplakaten – nynorsk (pdf)


b) Den statlige kommunikasjonspolitikken.
2009. Kommunikasjonspolitikken gir overordnede mål og prinsipper for informasjons- og kommunikasjonsvirksomheten i forvaltningen. Målene for den statlige kommunikasjonspolitikken er at innbyggerne skal få korrekt og klar informasjon om sine rettigheter, plikter og muligheter, ha tilgang til informasjon om statens virksomhet og inviteres til å delta i utformingen av politikk, ordninger og tjenester. Kommunikasjonspolitikken er vedtatt av regjeringen.

Den statlige kommunikasjonspolitikken


c) På nett med innbyggerne. Regjeringens digitaliseringsprogram.
2012. Klarspråk er et tema også i regjeringens digitaliseringsprogram. I programmet heter det (kapittel 5.4) at statlige nettløsninger skal ha et klart og forståelig språk og være brukervennlige, og at statlige virksomheter skal føre et korrekt, godt og klart språk som kan forstås av alle. I programmet nevnes også språket i lover og forskrifter.
Hele digitaliseringsprogrammet


d) Fornyingsstrategien for offentleg sektor.
2007. Strategien beskriver hovedretningen for regjeringens arbeid med fornying av offentlig sektor. Fornyingsstrategien for offentleg sektor


e) Arbeids- og inkluderingsdepartementets veiledning: Et inkluderende språk.
2007.Et inkluderende språk

 

2 Lover og forskrifter som omhandler språket i det offentlige

Lov om målbruk i offentleg teneste regulerer bruken av nynorsk og bokmål i staten.

Forskrift om målbruk i offentleg teneste

Oppfølging av lov om målbruk i offentleg teneste. Rundskriv V-14 V/2006

 

3 Meldinger som omhandler språket i det offentlige

a) St.meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og mening. I denne meldingen har Kultur- og kirkedepartementet lagt grunnlaget for en ny, strategisk språkpolitikk med et helhetlig perspektiv på språk og samfunn. Det overordnede målet for språkpolitikken er å sikre det norske språkets posisjon som et fullverdig, samfunnsbærende språk i Norge. Denne stortingsmeldingen må ses i sammenheng med meldingen fra Kunnskapsdepartementet om språkstimulering og språkopplæring (se punktet nedenfor). St.meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og meining


b) St.meld. nr. 23 (2007-2008) Språk bygger broer
er utarbeidet av Kunnskapsdepartementet og handler om språkstimulering og språkopplæring. Stortingsmeldingen inneholder mange tiltak for en helhetlig språkopplæringspolitikk i et livslangt og flerspråklig perspektiv. Det største enkelttiltaket i meldingen er forslaget om å bygge opp en norsk språkbank. St.meld. nr. 23 (2007-2008) Språk bygger broer

c) St.meld. nr. 7 (2005-2006) Målbruk i offentleg teneste

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter