Masteroppgaver og andre akademiske arbeider

Kvinlaug, H. 2018. Læreplanen i norsk etter 10. årstrinn i et klarspråkperspektiv – en tekstanalytisk klarspråkstudie av læreplanen i norsk etter 10. årstrinn (pdf) Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon, Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Elster, M. 2017. Klarspråk på ferie – eit lovgivingsteknisk blikk på den norske gjennomføringa av pakkereisedirektivet og timesharedirektivet (pdf) Masteroppgåve, Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultetet

Heffermehl, L. T. 2017. En mer forståelig arvelov? -En språkanalyse av forslaget til ny arvelov i lys av prosjektet "Klart lovspråk"  Masteroppgave, Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultetet

Rikter-Svendsen, T. 2017. Lovteksters funksjonalitet i en språklig og kommunikativ sammenheng (pdf) Masteroppgave, Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultetet

Bruland, S. J. 2017. Tolk det som du vil - en kvalitativ og kvantitativ studie av tekstforståelse i møte med forsikringstekster (pdf) Masteroppgave i nordisk språkvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultetet

Wahl, A. 2016. Klarspråkprosjektet: Klart lovspråk, skjønn og rettssikkerhet – En analyse av alderspensjons- og adopsjonsregelverket (pdf) Masteroppgave, Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultetet

Havnerås, E. 2016. Å skjønne lovspråk – Ordlyden i opplæringslova § 5-1 første ledd i lys av prosjektet ”Klart
lovspråk” (pdf) Masteroppgave, Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultetet

Heggedal, J. 2016. Klarspråk – fra prosjekt til daglig drift. En studie av klarspråksarbeidet i Helfo (pdf) Masteroppgave i organisasjon, ledelse og arbeid ved Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Stræte, O. E. B. 2015. Klarspråk i offentlige digitale tjenester. En tekstanalyse med brukerundersøkelser av Utlendingsdirektoratets digitale tjeneste «Søknad om statsborgerskap» (pdf) Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språk og litteratur i Lektor- og adjunktprogrammet, Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier 

Stensvand, E. E. 2015. Vanskelege ord i vanskelege tider. Ei oppgåve om språk i arve- og skiftedokument (pdf) Masteroppgåve i nordisk språk, Universitetet i Bergen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Øvregård, B. 2015. Klarspråk i bruk – ei samanlikning av parallelle bokmåls- og nynorsktekstar (pdf) Masteroppgåve i nordisk språk og litteratur, Universitetet i Bergen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Timraz, A. S. 2013. Klart språk i staten. Klar, men aldri ferdig (pdf). Masteroppgave i styring og ledelse, Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag 

Eidsnes, L. A. M. 2012. Avdelinga kan gi nærare råd og rettleiing. Ein kritisk diskursanalyse av brev til pasientar og brukarar (pdf.) Masteroppgåve, Universitetet i Bergen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

From, J. 2012. Det medisinske pakningsvedlegget – begripelig for lekperson? En analyse av pakningsvedlegget som sjanger, med utgangspunkt i én enkelt tekst (pdf.) Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Seljeseth, I. 2012. Gratulerer, vi har avslått søknaden din om arbeidsavklaringspenger! – en studie av klarspråkarbeidet i NAV april til juni 2012 (pdf.) Masteroppgave i moderne retorikk og språklig kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Aanderud-Larsen, S. E. 2012. Villedende veiledning? Om klarspråkets betydning for forvaltningens veiledningsplikt (pdf). Masteroppgave, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Bjørnholt, A. I. og Ringnes, I. F. 2012. Fedrekvote til besvær. Om Navs brev til fedre (pdf).
Prosjektoppgave i retorikk, Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistikk og nordiske studier

Eriksen, M. og Tømmerdal, S. 2012. «To apply yourself» - En multimodal klarspråkanalyse av opptaksskjemaer til videregående opplæring (pdf). Prosjektarbeid i retorikk, Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistikk og nordiske studier

Kathle Lægreid, G. 2012. Klarspråk og juristers identitet (pdf). Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI

Furu, I. A. V. 2011 En vegg av tekst – En kvalitativ intervjuundersøkelse av skjemaet Krav om ytelse ved fødsel og adopsjon (Nav 14-05.05) (pdf). Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon, Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistikk og nordiske studier

Thomassen, M. 2011. Brevmaler som kommunikasjonsarena - en studie av relasjonsskapingen mellom Lindorff og debitor (pdf).
Masteroppgave i språklig kommunikasjon, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier 

Bangsund, J. E. 2010. Juridisk oversettelse – hvorfor så vanskelig? (pdf).
Masteroppgave, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.
En forkortet og omarbeidet utgave av Jan Erik Bangsunds masteroppgave Juridisk oversettelse – hvorfor så vanskelig? utkom våren 2013 i artikkelform med tittelen «Noen utfordringer ved juridisk oversettelse» i Jonas Bakken og Hans Petter Graver (red.): Juss, språk og retorikk, Bergen 2013.

Falck-Ytter, K. 2009. Klarspråk – hva er det? En kvalitativ studie av klarspråk og klarspråksarbeid i Norge og Sverige (pdf).
Masteroppgave i nordisk språkvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

Dale, E. F./Furu, I.A.V/Lund-Johansen, H./ Stenseth.H. 2008.
Gruppeoppgave på masternivå om klarspråk i Nav (tittel ikke oppgitt) (pdf). Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistikk og nordiske studier, retorikk og språklig kommunikasjon

Fjeld, R.V. 1998. Rimelig ut fra sakens art. Om tolkning av ubestemte adjektiv i regelgivende språk.
Doktoravhandling, HF-fakultetet, Universitetet i Oslo, publisert i Norsk lingvistisk tidsskrift 2000, hefte 2, s. 211–258

Solveig Julianne Bruland

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter