Tåkeprat: Kanalisering

(19.7.2013) Dagens tåkedott kommer fra en stortingsproposisjon og dreier seg om kanalisering. Det er neppe sluser det er snakk om.

«Stortinget har i Innstilling 212 S (2009-2010) presisert at dersom de politiske mål for Samhandlingsreformen skal nås, må kompetanse kanaliseres til kommunehelsetjenesten og de prioriterte fagområdene. Det må legges større vekt på å utdanne helse-, omsorgs- og sosialpersonell som er tilpasset de fremtidige kommunale oppgaver, og de myndighetsmessige rammebetingelsene må understøtte kanalisering av personell til den kommunale helse- og omsorgstjenesten.»

(Prop. 91L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester)

Redaksjonens kommentar

Kommunehelsetjenesten og de prioriterte fagområdene trenger altså kompetente folk. Derfor er det viktig å få utdannet personell som kan ta seg av alle de kommunale oppgavene i fremtiden.

Det at «de myndighetsmessige rammebetingelsene må understøtte kanalisering», betyr kanskje at myndighetene må legge forholdene til rette slik at den kommunale helse- og omsorgstjenesten får flere folk, dersom folka da ikke kommer drivende med strømmen av seg selv.

Som kjent er det en del tåke i helsesektoren, faktisk så mye at en våken gruppe helseansatte har sendt Språkrådet stoff til en egen helseadministrativ svadagenerator. Generatoren finner du her. Den er også omtalt i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter