Tekst Overskrift Endret
Varsel om at de kommunale gebyrene er endret som følge av endring av BRA på bygningen

Overskrift: Endring av gebyr for offentlig vann og avløp

25.06.19
Vedtak om egenandel for langtidsopphold i sykehjem

Overskrift: Vedtak om egenandel for langtidsopphold i sykehjem

02.04.19
Midlertidig brukstillatelse, plan- og bygningsloven §21-10

Overskrift: Midlertidig brukstillatelse

02.04.19
Melding om vedtak etterberegning, helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2

Overskrift: Etterberegning av betaling for opphold i institusjon

08.01.19
Svar på søknad om tilskudd til friluftsaktivitet

Overskrift: Svar på søknaden om tilskudd til [navn på friluftsaktivitet]

 

06.11.18
Avslag på søknad om fortrinnsbehandling, videregående skole

Overskrift: Avslag på søknad om fortrinnsbehandling

21.09.17
Innvilging av TT-kort

Overskrift: Du får TT-kort

01.08.17
Innvilging/avslag på trygghetsalarm

Overskrift: Du får trygghetslarm fra kommunen/Avslag på trygghetsalarm

01.08.17
Innvilging av omsorgslønn

Overskrift: Du får omsorgslønn

01.08.17
Avslag på omsorgslønn

Overskrift: Du får ikke omsorgslønn

01.08.17
Middagslevering fra kommunen til eldre som bor hjemme

Overskrift: Du får tilkjørt middag fra kommunen

01.08.17
Innvilging av IP-koordinator

Overskrift: Du får tilbud om en koordinator/ individuell plan

01.08.17
Innvilging av langtidsplass på sykehjem

Overskrift: Du får tilbud om (langtids)plass ved AVDELINGSNAVN på NAVN PÅ INSTITUSJON

01.08.17
Innvilging av korttidsplass på sykehjem

Overskrift: Du får tilbud om kortidsopphold ved AVDELINGSNAVN på NAVN helse- og omsorgssenter

01.08.17
Innvilging av hjemmetjenester

Oversikt: Du får hjelp/bistand/opplæring til handling/renhold

01.08.17
Innvilging av hjemmesykepleie

Overskrift: Du får bistand/veiledning/tilrettelegging hjemme

01.08.17
Innvilging av fritidskontakt for eldre

Overskrift: Du får tilbud om fritidskontakt

01.08.17
Innvilging av opphold på dagsenter for eldre

Overskrift: Velkommen til NAVN PÅ DAGSENTER

01.08.17
Innvilging av tjenesten "brukerstyrt personlig assistanse".

Overskrift: Du får tilbud om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

01.08.17
Avslag på tjenesten "brukerstyrt personlig assistanse".

Overskrift: Du får ikke brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

31.07.17
Innvilging av avlastningsopphold på sykehjem

Overskrift: NAVN får tilbud om å komme til NAVN PÅ SYKEHJEM

31.07.17
Avslag på avlastningsopphold på sykehjem

Overskrift: NAVN får ikke kortidsopphold ved NAVN PÅ SYKEHJEM

31.07.17
Vedtak om tillatelse til å bygge garasje

Overskrift: Tillatelse til oppføring av garasje - gnr. 100/100

20.04.17
Vedtak og samtykke til flytting i fosterhjem

Overskrift: Vedtak om flytting i fosterhjem/Samtykke om flytting i fosterhjem

03.01.17
Pålegg om å gi opplysninger i forurensningssak eller forsøplingssak, forurensningsloven § 49

Overskrift: Pålegg om å gi opplysninger

 

30.08.16
Pålegg om å gjøre undersøkelser i forurensningssak eller forsøplingssak, forurensningsloven § 41

Overskrift: Pålegg om undersøkelser

 

30.08.16
Vedtak om godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn, med vilkår, forurensningsforskriften kapittel 2

Overskrift: Vedtak om godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn

 

30.08.16
Krav til påslipp fra virksomhet til kommunalt avløpsnett, forurensningsforskriften kapittel 15A

Overskrift: Krav til påslipp av avløpsvann

30.08.16
Tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann, forurensningsforskriften kapittel 15

Overskrift: Tillatelse til [utslipp/påslipp] av oljeholdig avløpsvann

 

30.08.16
Stans av avløpsutslipp fra bolig, forurensningsforskriften kapittel 13

Overskrift: Vedtak om stans av avløpsutslippet fra [din/deres] bolig

 

30.08.16
Tillatelse til utslipp av avløpsvann under 50 pe, forurensningsforskriften kapittel 12

Overskrift: Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann

 

30.08.16
Vedtak om tvangsmulkt i forsøplingssak, forurensningsloven § 73

Overskrift: Vedtak om tvangsmulkt

30.08.16
Vedtak om innvilget tilskudd ved drenering av jordbruksjord

Overskrift: Innvilgning av tilskudd til drenering av jordbruksjord

08.01.19
Innvilget søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Overskrift: Innvilget søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

03.07.17
Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede som passasjer

Overskrift: Avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (passasjer)

30.06.17
Svar på søknad om parkering for forflytningshemmede

Overskrift: Avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

30.06.17
Vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage (Opplæringsloven § 5-7)

Overskrift: [NN] skal få spesialpedagogisk hjelp i barnehageåret [årstall]

08.06.16
Vedtak om spesialundervisning i skolen

Overskrift: [NN] skal få spesialundervisning, jf. Opplæringsloven §5-1, i skoleåret 2016/17

08.06.16
Vedtak om særskilt språkopplæring

Overskrift: [NN] skal få særskilt språkopplæring i skoleåret 2015/16

07.06.16
Vedtak om bortvisning av elev fra skolen, jf. opplæringsloven § 2-10 og kommunens forskrift om ordensreglement

Overskrift: Vedtak om bortvisning fra skolen

16.03.17
Vedtak om spesialpedagogisk hjelp

Overskrift: Vedtak om spesialpedagogisk hjelp barnehageåret 20"-20"

 

06.09.16
Innvilgelse av ulike typer helse- og omsorgstjenester, som for eksempel hjemmesykepleie

Overskrift: Vedtak om helse- og omsorgstjenester - Hjemmesykepleie

 

03.01.17
Vedtak som opphever tidligere fattet vedtak om kommunal utleiebolig

Overskrift: Opphevelse av vedtak om kommunal bolig

03.01.17
Innvilgelse av omsorgslønn til pårørende

Overskrift: Vedtak om helse- og omsorgstjenester Omsorgslønn

 

14.12.16
Vedtak om innvilgelse av ny kommunal utleiebolig, bytte av kommunal utleiebolig eller forlengelse av leieforhold i kommunal utleiebolig

Overskrift: Vedtak om (bytte av/forlengelse av) kommunal utleiebolig

14.12.16
Avslag på søknad om ny kommunal utleiebolig, bytte av kommunal utleiebolig eller forlengelse av leieforhold i kommunal utleiebolig

Overskrift: Avslag på søknad om (bytte av/forlengelse av) kommunal utleiebolig

14.12.16
Innvilgelse av heldøgns omsorgstjenester i bolig eller sykehjem

Overskrift: Vedtak om helse- og omsorgstjenester, Heldøgns omsorg

08.06.16
Innvilgelse av lokaliseringsteknologi (GPS) som ledd i helse- og omsorgstjenester

Overskrift: Vedtak om helse- og omsorgstjenester, lokaliseringsteknologi (GPS)

08.06.16
Orientering om vedtak om seksjonering/reseksjonering

Overskrift: Tilllatelse til seksjonering

17.08.16
Vedtak om overtredelsesgebyr

Overskrift: Vedtak om overtredelsesgebyr

27.06.16
Ferdigattest

Overskrift: Ferdigattest

27.06.16
Avslag på byggesøknad

Overskrift: Avslag på byggesøknad

27.06.16
Tillatelse til tiltak - skilt og reklame

Overskrift: Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om <angi hva> som vi mottok <dato>

02.04.19
Stoppordre

Overskrift: Arbeidet <i/på> <adresse> må stanses umiddelbart

02.04.19
Avslag på søknad

Overskrift: Plan- og bygningsetaten avslår søknaden om <angi tiltaket> som vi mottok <dato>

02.04.19
Tillatelse til tiltak 3 uker med og uten ansvarsrett

Overskrift: Tillatelse – 3 uker <Velg med/uten> ansvarsrett

08.01.19
Midlertidig brukstillatelse

Overskrift: Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om midlertidig brukstillatelse for <angi tiltaket>, mottatt <dato>.

08.01.19
Ferdigattest

Overskrift: Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om ferdigattest for <angi tiltaket>, mottatt <dato>.

08.01.19
Vedtak om pålegg og tvangsmulkt, plan- og bygningsloven

Overskrift: Du må <stanse de ulovlige byggearbeidene> – pålegg om retting og tvangsmulkt

28.02.17
Vedtak om adresseendring, matrikkelloven og matrikkelforskriften

Overskrift: Vedtak om endring av adresse

16.02.17
Generelt enkeltvedtak

Overskrift: Enkeltvedtak om...for navn

01.02.17
Innvilgelse av særskilt språkopplæring

Overskrift: Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring - (elevens navn)

01.02.17
Avslag på søknad om særskilt språkopplæring

Overskrift: Avslag på søknad om særskilt språkopplæring

01.02.17
Innvilgelse av spesialundervisning

Overskrift: Enkeltvedtak om spesialundervisning

01.02.17
Avslag på spesialundervisning

Overskrift: Avslag på søknad om spesialundervisning - (elevens navn)

01.02.17
Fritak fra nasjonale prøver

Overskrift: Enkeltvedtak om fritak fra nasjonale prøver

01.02.17


Fant du ikke det du lette etter? Tekstbasen er i kontinuerlig utvikling, og vil fylles etter hvert som kommuner og fylkeskommuner deler tekster.