Tekst Overskrift Endret
Foråndsvarsel: Pålegg om rivning av ulovlig oppført tilbygg, mulig tvangsmullkt og overtredelsesgebyr

Overskrift: Foråndsvarsel: Pålegg om rivning av ulovlig oppført tilbygg, mulig tvangsmullkt og overtredelsesgebyr

25.06.19
Tillatelse til tiltak i byggesak

Overskrift: Tillatelse til tiltak - <type tiltak (eks. garasje, tilbygg ...)>

24.06.19
Mangelbrev byggesøknad

Overskrift: Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden

24.06.19
Midlertidig brukstillatelse, plan- og bygningsloven §21-10

Overskrift: Midlertidig brukstillatelse

02.04.19
Høringsbrev (Plan, bygg og eiendom)

Overskrift: Høring plan for [...]

20.04.17
Vedtak om tillatelse til å bygge garasje

Overskrift: Tillatelse til oppføring av garasje - gnr. 100/100

20.04.17
Foreløpig svar på søknad om fradeling av parsell til

Overskrift: Gnr. 100/100 -Foreløpig svar på din søknad om fradeling av parsell til

20.04.17
Varsel om foreløpig svar på søknad om byggetillatelse

Overskrift: Foreløpig svar på din søknad om byggetillatelse - gnr. 100/100

20.04.17
Offentlig ettersyn av boligutvikling

Overskrift: Har du innspill til planene for boligutvikling i Åråsveien eller på Nitteberg?

07.06.16
Kunngjøring om vedtatt områdereguleringsplan

Overskrift: Områdereguleringsplan for Kjeller Nord er vedtatt

07.06.16
Reguleringsplan til høring - brev til berørte grunneiere

Overskrift: Har du merknad til reguleringsplan for [område]?

29.08.16
Reguleringsplan til offentlig ettersyn - til etater

Overskrift: Offentlig ettersyn av [plannummer og plantittel]

29.08.16
Invitasjon om høring

Overskrift: Hvilke spørsmål bør vi se nærmere på i den nye kommuneplanen?

17.08.16
Invitasjon til høring

Overskrift: Vi vil høre din mening om ny kommuneplan

17.08.16
Orientering om vedtak om seksjonering/reseksjonering

Overskrift: Tilllatelse til seksjonering

17.08.16
Informasjon til søker om at en sammenslåing av eiendommer ikke kan gjennomføres

Overskrift: Sammenslåing kan ikke gjennomføres

 

17.08.16
Informasjonsskriv om tildeling av adresser

Overskrift: Adressetildeling

17.08.16
Vedtak om overtredelsesgebyr

Overskrift: Vedtak om overtredelsesgebyr

27.06.16
Varsel om pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt

Overskrift: Varsel om pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt

27.06.16
Varsel om overtredelsesgebyr

Overskrift: Varsel om overtredelsesgebyr

27.06.16
Foreløpig svar på byggesøknad

Overskrift: Foreløpig svar på byggesøknad

27.06.16
Ferdigattest

Overskrift: Ferdigattest

27.06.16
Avslag på byggesøknad

Overskrift: Avslag på byggesøknad

27.06.16
Tillatelse til tiltak - skilt og reklame

Overskrift: Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om <angi hva> som vi mottok <dato>

02.04.19
Stoppordre

Overskrift: Arbeidet <i/på> <adresse> må stanses umiddelbart

02.04.19
Avslag på søknad

Overskrift: Plan- og bygningsetaten avslår søknaden om <angi tiltaket> som vi mottok <dato>

02.04.19
Klage i byggesak

Overskrift: Plan- og bygningsetaten har mottatt klage på <vedtakstittel>

 

02.04.19
Tillatelse til tiltak 3 uker med og uten ansvarsrett

Overskrift: Tillatelse – 3 uker <Velg med/uten> ansvarsrett

08.01.19
Midlertidig brukstillatelse

Overskrift: Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om midlertidig brukstillatelse for <angi tiltaket>, mottatt <dato>.

08.01.19
Ferdigattest

Overskrift: Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om ferdigattest for <angi tiltaket>, mottatt <dato>.

08.01.19
Behov for tilleggsdokumentasjon, byggesaker

Overskrift: Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden

08.01.19
Vedtak om pålegg og tvangsmulkt, plan- og bygningsloven

Overskrift: Du må <stanse de ulovlige byggearbeidene> – pålegg om retting og tvangsmulkt

28.02.17
Varsel om pålegg og tvangsmulkt, plan- og bygningsloven

Overskrift: Vi har registrert <ulovlig byggearbeid> på eiendommen din – varsel om pålegg og tvangsmulkt

28.02.17
Behov for tilleggsinformasjon, plan- og bygningsloven

Overskrift: Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden

28.02.17
Informasjon om søknadspliktig tiltak, plan- og bygningsloven § 20-3

Overskrift: <Fasadeendringen> er søknadspliktig – <adresse>

16.02.17
Informasjon om ikke søknadspliktig tiltak, plan- og bygningsloven § 20-5

Overskrift: Du trenger ikke søke om å bygge garasje - [adresse].

16.02.17
Vedtak om adresseendring, matrikkelloven og matrikkelforskriften

Overskrift: Vedtak om endring av adresse

16.02.17
Varsel om adresseendring, matrikkelloven og matrikkelforskriften

Overskrift: Eiendommen din vil få ny adresse

16.02.17


Fant du ikke det du lette etter? Tekstbasen er i kontinuerlig utvikling, og vil fylles etter hvert som kommuner og fylkeskommuner deler tekster.