Tekst Overskrift Endret
Foråndsvarsel: Pålegg om rivning av ulovlig oppført tilbygg, mulig tvangsmullkt og overtredelsesgebyr

Overskrift: Foråndsvarsel: Pålegg om rivning av ulovlig oppført tilbygg, mulig tvangsmullkt og overtredelsesgebyr

25.06.19
Varsel om at de kommunale gebyrene er endret som følge av endring av BRA på bygningen

Overskrift: Endring av gebyr for offentlig vann og avløp

25.06.19
Tillatelse til tiltak i byggesak

Overskrift: Tillatelse til tiltak - <type tiltak (eks. garasje, tilbygg ...)>

24.06.19
Automatisk svar til alle som sender inn e-post til kommunens postmottak

Overskrift: Malvik kommune har mottatt din e-post

24.06.19
Nøkkelord: E-post
Mangelbrev byggesøknad

Overskrift: Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden

24.06.19
Tøyvettregler

Overskrift: Tøyvettreglene

02.04.19
Velkomstbrev Rørosbarnehagene

Overskrift: Kjære [navn på barnet] Velkommen til barnehagen!

02.04.19
Vedtak om egenandel for langtidsopphold i sykehjem

Overskrift: Vedtak om egenandel for langtidsopphold i sykehjem

02.04.19
Oppsigelse av kommunal bolig

Overskrift: Vi har mottatt oppsigelsen av den kommunale boligen

02.04.19
Midlertidig brukstillatelse, plan- og bygningsloven §21-10

Overskrift: Midlertidig brukstillatelse

02.04.19
Melding om vedtak etterberegning, helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2

Overskrift: Etterberegning av betaling for opphold i institusjon

08.01.19
Inntektsopplysninger for beboer med fast plass i institusjon

Overskrift: Inntektsopplysninger for beboer med fast plass i institusjon

08.01.19
Påminnelse om frist for å søke videregående opplæring

Overskrift: Husk å søke videregående opplæring for skoleåret 0000–0000

06.11.18
Purring fra oppfølgingstjenesten

Overskrift: Vi ønsker fortsatt å komme i kontakt med deg

06.11.18
Informasjonsskriv fra oppfølgingstjenesten

Overskrift: Stemmer det at du ikke er elev eller lærling i videregående opplæring?

06.11.18
Svar på søknad om tilskudd til friluftsaktivitet

Overskrift: Svar på søknaden om tilskudd til [navn på friluftsaktivitet]

 

06.11.18
Avslag på søknad om fortrinnsbehandling, videregående skole

Overskrift: Avslag på søknad om fortrinnsbehandling

21.09.17
Innvilging av TT-kort

Overskrift: Du får TT-kort

01.08.17
Innvilging/avslag på trygghetsalarm

Overskrift: Du får trygghetslarm fra kommunen/Avslag på trygghetsalarm

01.08.17
Innvilging av omsorgslønn

Overskrift: Du får omsorgslønn

01.08.17
Avslag på omsorgslønn

Overskrift: Du får ikke omsorgslønn

01.08.17
Middagslevering fra kommunen til eldre som bor hjemme

Overskrift: Du får tilkjørt middag fra kommunen

01.08.17
Innvilging av IP-koordinator

Overskrift: Du får tilbud om en koordinator/ individuell plan

01.08.17
Innvilging av langtidsplass på sykehjem

Overskrift: Du får tilbud om (langtids)plass ved AVDELINGSNAVN på NAVN PÅ INSTITUSJON

01.08.17
Innvilging av korttidsplass på sykehjem

Overskrift: Du får tilbud om kortidsopphold ved AVDELINGSNAVN på NAVN helse- og omsorgssenter

01.08.17
Innvilging av hjemmetjenester

Oversikt: Du får hjelp/bistand/opplæring til handling/renhold

01.08.17
Innvilging av hjemmesykepleie

Overskrift: Du får bistand/veiledning/tilrettelegging hjemme

01.08.17
Innvilging av fritidskontakt for eldre

Overskrift: Du får tilbud om fritidskontakt

01.08.17
Innvilging av opphold på dagsenter for eldre

Overskrift: Velkommen til NAVN PÅ DAGSENTER

01.08.17
Innvilging av tjenesten "brukerstyrt personlig assistanse".

Overskrift: Du får tilbud om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

01.08.17
Avslag på tjenesten "brukerstyrt personlig assistanse".

Overskrift: Du får ikke brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

31.07.17
Innvilging av avlastningsopphold på sykehjem

Overskrift: NAVN får tilbud om å komme til NAVN PÅ SYKEHJEM

31.07.17
Avslag på avlastningsopphold på sykehjem

Overskrift: NAVN får ikke kortidsopphold ved NAVN PÅ SYKEHJEM

31.07.17
Høringsbrev (Plan, bygg og eiendom)

Overskrift: Høring plan for [...]

20.04.17
Vedtak om tillatelse til å bygge garasje

Overskrift: Tillatelse til oppføring av garasje - gnr. 100/100

20.04.17
Foreløpig svar på søknad om fradeling av parsell til

Overskrift: Gnr. 100/100 -Foreløpig svar på din søknad om fradeling av parsell til

20.04.17
Varsel om foreløpig svar på søknad om byggetillatelse

Overskrift: Foreløpig svar på din søknad om byggetillatelse - gnr. 100/100

20.04.17
Informasjon til foreldre/foresatte om bekymringsmelding barnevernsak

Overskrift: Informasjon til foreldre/foresatte

03.01.17
Innhenting av opplysninger fra barnehage i undersøkelsessak barnevern

Overskrift: Innhenting av opplysninger fra barnehage

03.01.17
Vedtak og samtykke til flytting i fosterhjem

Overskrift: Vedtak om flytting i fosterhjem/Samtykke om flytting i fosterhjem

03.01.17
Informasjon om at tid til undersøkelse blir forlenget i barnevernsak

Overskrift: Forlengelse av undersøkelse

03.01.17
Innkalling til første samtale etter mottatt bekymringsmelding

Overskrift: Innkalling til samtale

03.01.17
Retningslinjer for tildeling av midlar til ungdomsaktivitetar

Overskrift: Retningslinjer for ungdomsmidlane

06.12.16
Pålegg om å gi opplysninger i forurensningssak eller forsøplingssak, forurensningsloven § 49

Overskrift: Pålegg om å gi opplysninger

 

30.08.16
Pålegg om å gjøre undersøkelser i forurensningssak eller forsøplingssak, forurensningsloven § 41

Overskrift: Pålegg om undersøkelser

 

30.08.16
Informasjon til grunneier om registrering i databasen Grunnforurensning

Overskrift: Vi har registrert informasjon om forurenset grunn i databasen Grunnforurensning

 

30.08.16
Vedtak om godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn, med vilkår, forurensningsforskriften kapittel 2

Overskrift: Vedtak om godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn

 

30.08.16
Informasjon til tiltakshaver om at grunnen må undersøkes

Overskrift: [Du/dere] må undersøke om grunnen er forurenset

 

30.08.16
Krav til påslipp fra virksomhet til kommunalt avløpsnett, forurensningsforskriften kapittel 15A

Overskrift: Krav til påslipp av avløpsvann

30.08.16
Informasjon til berørte om tillatelse til utslipp av oljeholdig vann og klageadgang, forurensningsforskriften kapittel 15

Overskrift: Informasjon om utslippstillatelse som kan berøre [deg/dere]

 

30.08.16
Tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann, forurensningsforskriften kapittel 15

Overskrift: Tillatelse til [utslipp/påslipp] av oljeholdig avløpsvann

 

30.08.16
Foreløpig svar i forvaltningssak

Overskrift: Foreløpig svar i forvaltningssak

30.08.16
Stans av avløpsutslipp fra bolig, forurensningsforskriften kapittel 13

Overskrift: Vedtak om stans av avløpsutslippet fra [din/deres] bolig

 

30.08.16
Varsel om stans av avløpsutslipp fra bolig, forurensningsforskriften kapittel 12

Overskrift: Varsel om stans av avløpsutslippet fra [din/deres] bolig

 

30.08.16
Informasjon til berørte om utslippstillatelse og klageadgang, forurensningsforskriften kapittel 13

Overskrift: Informasjon om utslippstillatelse som kan berøre [deg/dere]

30.08.16
Tillatelse til utslipp av avløpsvann under 50 pe, forurensningsforskriften kapittel 12

Overskrift: Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann

 

30.08.16
Godkjenning av sluttrapport for tiltak i forurenset grunn

Overskrift: Godkjenning av sluttrapport for tiltakt i forurenset grunn - [adresse/lokalitet]

 

30.08.16
Nøkkelord: Natur og miljø
Veiledning til søker av utslippstillatelse for utslipp av avløpsvann under 50 pe, forurensningsforskriften kapittel 12

Overskrift: Veiledning til søker

30.08.16
Nøkkelord: Vann og avløp
Vedtak om tvangsmulkt i forsøplingssak, forurensningsloven § 73

Overskrift: Vedtak om tvangsmulkt

30.08.16
Pålegg om å rydde opp i forsøpling, med varsel om tvangsmulkt, forurensningsloven § 7 / § 37

Overskrift: Pålegg om å rydde opp i forsøpling

30.08.16
Varsel om pålegg i forsøplingssak, forurensningsloven § 7 og § 37

Overskrift: [Du/dere] kan bli pålagt å rydde opp på [sted/gnr./bnr.]

29.08.16
Varsel om befaring i forsøplingssak, forurensningsloven § 50

Overskrift: Kommunen kommer på befaring [dato]

29.08.16
Oversendelse av forsøplingssak til annen myndighet

Overskrift: Oversendelse av sak om ulovlig avfallshåndtering - [gnr./bnr.] i [Navn] kommune

29.08.16
Vedtak om innvilget tilskudd ved drenering av jordbruksjord

Overskrift: Innvilgning av tilskudd til drenering av jordbruksjord

08.01.19
Etterspørsel om dokumentasjon ved redusert foreldrebetaling SFO

Overskrift: Etterspørsel av dokumentasjon SFO

08.01.19
Etterspørsel om dokumentasjon ved redusert foreldrebetaling barnehage

Overskrift: Vi har mottatt søknaden din om reduksjon i foreldrebetalingen

08.01.19
Invitasjon til deg som fyller 75 år

Oversikt: Invitasjon til deg som fyller 75 år 

08.01.19
Innvilget søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Overskrift: Innvilget søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

03.07.17
Varsel om pålegg i forsøplingssak, forurensningsloven § 28 / § 37

Overskrift: Forsøpling – varsel om vedtak om opprydning av avfall

30.06.17
Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede som passasjer

Overskrift: Avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (passasjer)

30.06.17
Svar på søknad om parkering for forflytningshemmede

Overskrift: Avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

30.06.17
Vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage (Opplæringsloven § 5-7)

Overskrift: [NN] skal få spesialpedagogisk hjelp i barnehageåret [årstall]

08.06.16
Vedtak om spesialundervisning i skolen

Overskrift: [NN] skal få spesialundervisning, jf. Opplæringsloven §5-1, i skoleåret 2016/17

08.06.16
Informasjon om at husleie for kommunale boliger blir endret

Overskrift: Informasjon om endringer i din husleie fra 1. januar 2016

08.06.16
Vedtak om særskilt språkopplæring

Overskrift: [NN] skal få særskilt språkopplæring i skoleåret 2015/16

07.06.16
Tildeling av plass ved SFO

Overskrift: [Navn] har fått SFO-plass

08.06.16
Tilbud om barnehageplass

Overskrift: Dere har fått barnehageplass

07.06.16
Autosvar på e-post om tildeling av barnehageplass

Overskrift: Autosvar om tildeling av barnehageplass

07.06.16
Vedtak om bortvisning av elev fra skolen, jf. opplæringsloven § 2-10 og kommunens forskrift om ordensreglement

Overskrift: Vedtak om bortvisning fra skolen

16.03.17
Forhåndsvarsel om bortvisning av elev fra skolen, jf. forvaltningsloven § 16

Overskrift: Varsel om mulig bortvisning fra skolen

16.03.17
Vedtak om spesialpedagogisk hjelp

Overskrift: Vedtak om spesialpedagogisk hjelp barnehageåret 20"-20"

 

06.09.16
Forhåndsvarsel om spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 19b og forvaltningsloven § 16

Overskrift:  Ber om samtykke til å fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp

 

06.09.16
Informasjon om innmelding i skolen og skoleoppstart

Overskrift: Velkommen til Skedsmoskolen

07.06.16
Offentlig ettersyn av boligutvikling

Overskrift: Har du innspill til planene for boligutvikling i Åråsveien eller på Nitteberg?

07.06.16
Kunngjøring om vedtatt områdereguleringsplan

Overskrift: Områdereguleringsplan for Kjeller Nord er vedtatt

07.06.16
Innvilgelse av ulike typer helse- og omsorgstjenester, som for eksempel hjemmesykepleie

Overskrift: Vedtak om helse- og omsorgstjenester - Hjemmesykepleie

 

03.01.17
Vedtak som opphever tidligere fattet vedtak om kommunal utleiebolig

Overskrift: Opphevelse av vedtak om kommunal bolig

03.01.17
Varsel om at vedtak om kommunal utleiebolig kan bli opphevet

Overskrift: Vedtaket om kommunal utleiebolig kan bli opphevet

03.01.17
Innvilgelse av omsorgslønn til pårørende

Overskrift: Vedtak om helse- og omsorgstjenester Omsorgslønn

 

14.12.16
Oppdragsavtale mellom kommunen og mottaker av omsorgslønn

Overskrift: Oppdragsavtale for omsorgslønn

14.12.16
Vedtak om innvilgelse av ny kommunal utleiebolig, bytte av kommunal utleiebolig eller forlengelse av leieforhold i kommunal utleiebolig

Overskrift: Vedtak om (bytte av/forlengelse av) kommunal utleiebolig

14.12.16
Avslag på søknad om ny kommunal utleiebolig, bytte av kommunal utleiebolig eller forlengelse av leieforhold i kommunal utleiebolig

Overskrift: Avslag på søknad om (bytte av/forlengelse av) kommunal utleiebolig

14.12.16
Foreløpig svar etter forvaltningslovens § 11 a (forvaltningsbrev/foreløpig melding)

Overskrift: Søknaden din er mottatt

08.06.16
Varsle bruker og institusjon om at tvangsvedtak (tilbakeholdelse i institusjon for rusmiddelavhengige) skal avsluttes.

Overskrift: Tvangsvedtak avsluttes

08.06.16
Innvilgelse av heldøgns omsorgstjenester i bolig eller sykehjem

Overskrift: Vedtak om helse- og omsorgstjenester, Heldøgns omsorg

08.06.16
Innvilgelse av lokaliseringsteknologi (GPS) som ledd i helse- og omsorgstjenester

Overskrift: Vedtak om helse- og omsorgstjenester, lokaliseringsteknologi (GPS)

08.06.16
Innkalling til kartleggingssamtale ved søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester

Overskrift: Møte med Helse- og velferdskontor [bydel]

26.04.16
Infomasjon til arvinger om å sjekke opplysninger på avdødes skatteoppgjør

Overskrift: Skatteoppgjør for [år] – kontoroller opplysningene 

08.09.16
Informasjon og søknadsskjema om fritak for solidaransvar

Overskrift: Følgebrev – søknad om fritak fra delt ansvar (solidaransvar)

 

07.09.16
Skjema til innhenting av adresse-, telefon- og kontoopplysninger for utbetaling av til gode skatt

Overskrift: Kontoopplysninger for person

05.09.16
Informasjon til nye arbeidsgivere om hvilke plikter de har som arbeidsgiver

Overskrift:  Velkommen som ny virksomhet i [kommune]

 

05.09.16
Innkalling til samtale med de foresatte

Overskrift: Innkalling til samtale

05.09.16
Informasjon om ventetid pga. stor saksmengde

Overskrift:  Ventetid– PP-tjenesten 

05.09.16
Informasjon om ny kontaktperson i kommunen

Overskrift: Dere har fått ny kontaktperson

05.09.16
Brev om at PP-tjenesten avslutter saken

Overskrift: Avsluttet sak PP-tjenesten

02.09.16
Reguleringsplan til høring - brev til berørte grunneiere

Overskrift: Har du merknad til reguleringsplan for [område]?

29.08.16
Reguleringsplan til offentlig ettersyn - til etater

Overskrift: Offentlig ettersyn av [plannummer og plantittel]

29.08.16
Invitasjon om høring

Overskrift: Hvilke spørsmål bør vi se nærmere på i den nye kommuneplanen?

17.08.16
Invitasjon til høring

Overskrift: Vi vil høre din mening om ny kommuneplan

17.08.16
Orientering om vedtak om seksjonering/reseksjonering

Overskrift: Tilllatelse til seksjonering

17.08.16
Informasjon til søker om at en sammenslåing av eiendommer ikke kan gjennomføres

Overskrift: Sammenslåing kan ikke gjennomføres

 

17.08.16
Informasjonsskriv om tildeling av adresser

Overskrift: Adressetildeling

17.08.16
Vedtak om overtredelsesgebyr

Overskrift: Vedtak om overtredelsesgebyr

27.06.16
Varsel om pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt

Overskrift: Varsel om pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt

27.06.16
Varsel om overtredelsesgebyr

Overskrift: Varsel om overtredelsesgebyr

27.06.16
Foreløpig svar på byggesøknad

Overskrift: Foreløpig svar på byggesøknad

27.06.16
Ferdigattest

Overskrift: Ferdigattest

27.06.16
Avslag på byggesøknad

Overskrift: Avslag på byggesøknad

27.06.16
Informasjon om at mottaker av brevet har fått tilskudd fra kulturavdelingen

Overskrift:Innvilget søknad om kommunalt tilskudd, under 50 000 kr

08.06.16
Informasjon om at mottaker av brevet har fått tilskudd fra kulturavdelingen

Overskrift: Innvilget søknad om kommunalt tilskudd, over 50 000 kr

08.06.16
Informasjon om at kulturinstitusjoner har mottatt kommunalt driftstilskudd fra kulturavdelingen

Overskrift: Innvilget kommunalt driftstilskudd for 2015

08.06.16
Tillatelse til tiltak - skilt og reklame

Overskrift: Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om <angi hva> som vi mottok <dato>

02.04.19
Stoppordre

Overskrift: Arbeidet <i/på> <adresse> må stanses umiddelbart

02.04.19
Avslag på søknad

Overskrift: Plan- og bygningsetaten avslår søknaden om <angi tiltaket> som vi mottok <dato>

02.04.19
Klage i byggesak

Overskrift: Plan- og bygningsetaten har mottatt klage på <vedtakstittel>

 

02.04.19
Tillatelse til tiltak 3 uker med og uten ansvarsrett

Overskrift: Tillatelse – 3 uker <Velg med/uten> ansvarsrett

08.01.19
Midlertidig brukstillatelse

Overskrift: Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om midlertidig brukstillatelse for <angi tiltaket>, mottatt <dato>.

08.01.19
Ferdigattest

Overskrift: Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om ferdigattest for <angi tiltaket>, mottatt <dato>.

08.01.19
Behov for tilleggsdokumentasjon, byggesaker

Overskrift: Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden

08.01.19
Vedtak om pålegg og tvangsmulkt, plan- og bygningsloven

Overskrift: Du må <stanse de ulovlige byggearbeidene> – pålegg om retting og tvangsmulkt

28.02.17
Varsel om pålegg og tvangsmulkt, plan- og bygningsloven

Overskrift: Vi har registrert <ulovlig byggearbeid> på eiendommen din – varsel om pålegg og tvangsmulkt

28.02.17
Behov for tilleggsinformasjon, plan- og bygningsloven

Overskrift: Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden

28.02.17
Informasjon om søknadspliktig tiltak, plan- og bygningsloven § 20-3

Overskrift: <Fasadeendringen> er søknadspliktig – <adresse>

16.02.17
Informasjon om ikke søknadspliktig tiltak, plan- og bygningsloven § 20-5

Overskrift: Du trenger ikke søke om å bygge garasje - [adresse].

16.02.17
Vedtak om adresseendring, matrikkelloven og matrikkelforskriften

Overskrift: Vedtak om endring av adresse

16.02.17
Varsel om adresseendring, matrikkelloven og matrikkelforskriften

Overskrift: Eiendommen din vil få ny adresse

16.02.17
Generelt enkeltvedtak

Overskrift: Enkeltvedtak om...for navn

01.02.17
Innvilgelse av særskilt språkopplæring

Overskrift: Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring - (elevens navn)

01.02.17
Avslag på søknad om særskilt språkopplæring

Overskrift: Avslag på søknad om særskilt språkopplæring

01.02.17
Innvilgelse av spesialundervisning

Overskrift: Enkeltvedtak om spesialundervisning

01.02.17
Avslag på spesialundervisning

Overskrift: Avslag på søknad om spesialundervisning - (elevens navn)

01.02.17
Fritak fra nasjonale prøver

Overskrift: Enkeltvedtak om fritak fra nasjonale prøver

01.02.17


Fant du ikke det du lette etter? Tekstbasen er i kontinuerlig utvikling, og vil fylles etter hvert som kommuner og fylkeskommuner deler tekster.