Stavanger kommune

Stavanger kommune involverer alle avdelingene i klarspråksarbeidet. Det gir både eierskap til klarspråkarbeidet og mer varig effekt.

 

Informasjon til arvinger om å sjekke opplysninger på avdødes skatteoppgjør

Overskrift: Skatteoppgjør for [år] – kontoroller opplysningene 

Innkalling til samtale med de foresatte

Overskrift: Innkalling til samtale

Informasjon om ny kontaktperson i kommunen

Overskrift: Dere har fått ny kontaktperson

Reguleringsplan til høring - brev til berørte grunneiere

Overskrift: Har du merknad til reguleringsplan for [område]?

Invitasjon om høring

Overskrift: Hvilke spørsmål bør vi se nærmere på i den nye kommuneplanen?

Orientering om vedtak om seksjonering/reseksjonering

Overskrift: Tilllatelse til seksjonering

Varsel om pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt

Overskrift: Varsel om pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt

Foreløpig svar på byggesøknad

Overskrift: Foreløpig svar på byggesøknad

Avslag på byggesøknad

Overskrift: Avslag på byggesøknad

Følgeskriv: Informasjon og søknadsskjema om fritak for solidaransvar

Overskrift: Følgebrev – søknad om fritak fra delt ansvar (solidaransvar)

 

Informasjon til nye arbeidsgivere om hvilke plikter de har som arbeidsgiver

Overskrift:  Velkommen som ny virksomhet i [kommune]

 

Informasjon om ventetid pga. stor saksmengde

Overskrift:  Ventetid– PP-tjenesten 

Brev om at PP-tjenesten avslutter saken

Overskrift: Avsluttet sak PP-tjenesten

Reguleringsplan til offentlig ettersyn - til etater

Overskrift: Offentlig ettersyn av [plannummer og plantittel]

Invitasjon til høring

Overskrift: Vi vil høre din mening om ny kommuneplan

Vedtak om overtredelsesgebyr

Overskrift: Vedtak om overtredelsesgebyr

Varsel om overtredelsesgebyr

Overskrift: Varsel om overtredelsesgebyr

Ferdigattest

Overskrift: Ferdigattest

Informasjon om at mottaker av brevet har fått tilskudd fra kulturavdelingen

Overskrift:Innvilget søknad om kommunalt tilskudd, under 50 000 kr