Miljøkommune.no

Miljøkommune.no er et nettsted som skal hjelpe deg, som jobber med saksbehandling i kommunen, med å løse miljøoppgaver på en god og effektiv måte. Her kan du søke opp maler knyttet til saksbehandling. Malene finnes som word/excel-dokumenter og som open office-dokumenter. Malene er eksempler, og kan fritt tilpasses kommunens bruk.

De statlige etatene Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Statens strålevern samarbeider om å utvikle nettstedet.

Informasjon til grunneier om registrering i databasen Grunnforurensning

Overskrift: Vi har registrert informasjon om forurenset grunn i databasen Grunnforurensning

 

Informasjon til tiltakshaver om at grunnen må undersøkes

Overskrift: [Du/dere] må undersøke om grunnen er forurenset

 

Foreløpig svar i forvaltningssak

Overskrift: Foreløpig svar i forvaltningssak

Varsel om stans av avløpsutslipp fra bolig, forurensningsforskriften kapittel 12

Overskrift: Varsel om stans av avløpsutslippet fra [din/deres] bolig

 

Tillatelse til utslipp av avløpsvann under 50 pe, forurensningsforskriften kapittel 12

Overskrift: Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann

 

Varsel om befaring i forsøplingssak, forurensningsloven § 50

Overskrift: Kommunen kommer på befaring [dato]

Tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann, forurensningsforskriften kapittel 15

Overskrift: Tillatelse til [utslipp/påslipp] av oljeholdig avløpsvann

 

Stans av avløpsutslipp fra bolig, forurensningsforskriften kapittel 13

Overskrift: Vedtak om stans av avløpsutslippet fra [din/deres] bolig

 

Informasjon til berørte om utslippstillatelse og klageadgang, forurensningsforskriften kapittel 13

Overskrift: Informasjon om utslippstillatelse som kan berøre [deg/dere]

Godkjenning av sluttrapport for tiltak i forurenset grunn

Overskrift: Godkjenning av sluttrapport for tiltakt i forurenset grunn - [adresse/lokalitet]

 

Varsel om pålegg i forsøplingssak, forurensningsloven § 7 og § 37

Overskrift: [Du/dere] kan bli pålagt å rydde opp på [sted/gnr./bnr.]

Oversendelse av forsøplingssak til annen myndighet

Overskrift: Oversendelse av sak om ulovlig avfallshåndtering - [gnr./bnr.] i [Navn] kommune