Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet fikk i 2015 tildelt penger til å gjennomføre skriveverksteder, og valgte å lage nye maler for vedtak i adopsjonssaker. Her er en oppsummering av arbeidet.

Teksten er skrevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Skriveverkstedene som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har fått støtte fra Difi til å gjennomføre, har resultert i åtte nye vedtaksmaler for adopsjonssaker (stebarnsadopsjon og forhåndssamtykke til adopsjon av barn fra utlandet). Malene blir felles for de fem regionene i Bufetat som fatter vedtak i første instans.

De viktigste endringene

Bufdir har ikke hatt felles maler for vedtak i adopsjonssaker tidligere, men vi tok utgangspunkt i en rekke eksempler på vedtak og lokale maler.

Vi jobbet mye med å åpne tekstene opp for leserne og gjøre vilkår og vurderinger tydelige. Det viktigste grepet er å presentere vilkårene gjennom spørsmål i mellomtitlene («Har du oppfostret barnet?», «Er det til barnets beste å bli adoptert?»). Vilkårene presenteres i et direkte og konkret språk med direkte henvendelse til leseren («du», «dere»):

«Fyller dere forskriftens krav for å adoptere [et eldre barn/søsken]?

Bufetat har vurdert om de særlige kravene til søkere som skal adoptere [eldre barn/søsken] er oppfylt, jf. forskriften § 7 og rundskriv Q-28/2015.

For å få forhåndssamtykke til å adoptere et eldre barn eller søsken, må dere være særlig egnet og motiverte til å påta dere en slik omsorgsoppgave. Dere må også ha innsikt i og forståelse for hva omsorgsoppgaven vil innebære. I vår vurdering legger vi særlig vekt på kunnskap om og erfaring med barn som dere har fått gjennom utdanning, arbeidserfaring eller erfaring med egne barn. Vi kan også legge vekt på kunnskap om og erfaring med andre kulturer og språkkunnskaper.»

Oppsummering av viktige endringer:

  • mer aktive overskrifter og mellomtitler 
  • direkte henvendelse til leseren («du», «dere»)
  • tydeligere presentasjon og gjennomgang av vilkår (spørsmålsform i mellomtitler)
  • en struktur for begrunnelsen som tydeligere viser hvordan rettslige vilkår og fakta i saken vurderes opp mot hverandre
  • delkonklusjoner på hvert vilkår og hovedkonklusjon til slutt
  • nye standardavsnitt for klagerett, innsynsrett og unntak fra offentlighet

Slik har vi arbeidet

Konsulenten og en arbeidsgruppe sammensatt av representanter for Bufdir og regionsnivået i Bufetat møttes i tre heldags språkverksteder høsten 2015. Løsningene kom vi fram til gjennom å teste ut ulike strukturvarianter og skrive eksempler hver for oss og sammen. Vi vurderte alternativene i fellesskap og ble enige om hva som fungerte best.

Faggruppen jobbet også mellom språkverkstedene med å ferdigstille tekster. Etter at siste språkverksted var gjennomført i desember, ferdigstilte gruppa malene, og konsulenten gikk gjennom og kommenterte hver enkelt tekst. Malene har så vært til justering og godkjenning i Bufdir.

Erfaringer og arbeid framover

Vi opplevde språkverkstedene som en fruktbar måte å jobbe på. Kombinasjonen av fagkunnskap, juridisk kompetanse og kunnskap om klarspråk gjorde jobben effektiv og ikke minst morsom. 

Nå skal malene testes ut i faktiske saker. Vi samler erfaringer og justerer malene hvis det blir behov for det. Vi jobber også med å få til en form for tilbakemelding fra brukerne. 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter