Ny forsvarslov

Forsvarsdepartementet arbeider med å slå sammen og revidere fire eksisterende lover: heimevernloven, vernepliktsloven, forsvarspersonelloven og militærnekterloven.

Teksten er skrevet av Forsvarsdepartementet.

Hvorfor er disse lovene valgt ut?

Forsvarsdepartementets lovarbeid omfatter et forslag om å slå sammen, oppdatere og forenkle fire lover: heimevernloven, vernepliktsloven, forsvarspersonelloven og militærnekterloven. Bakgrunnen for arbeidet er at disse lovene har et tungt og vanskelig språk, og de er ikke tilpasset dagens organisering av Forsvaret. Dessuten er de utarbeidet i forskjellige tidsepoker. Hvis lovene slås sammen, vil de få en felles språkdrakt. Sammenslåingen skal også omfatte nødvendige endringer som følge av ny ordning for militært personell.

Forventninger til arbeidet

Formålet med sammenslåingen er å gjøre regelverket mer tilgjengelig, oppdatert og tidsmessig relevant, spesielt når det gjelder organiseringen av Forsvaret. Hensikten er å lage et klart og presist regelverk som sikrer forutsigbarhet og legitimitet. Sammenslåing av ulike lover forutsetter at vi har en god lovstruktur. Vi vil at regelverket skal være lett å forstå for alle som skal avtjene verneplikten, og deres foresatte. Like viktig er det at forsvarssektorens eget personell kan lese seg frem til sine rettigheter og plikter. De som forvalter loven, er også en viktig målgruppe.

Organisering og tidsplan

Vi har nedsatt en arbeidsgruppe som består av representanter fra Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben, Forsvarets personell- og vernepliktssenter og Heimevernet. I tillegg samarbeider vi med Justisdepartementet, som har ansvaret for militærnekterloven. Denne arbeidsgruppa består av flest ikke-jurister med ulik utdannelse og arbeidserfaring, noe som ikke er så vanlig i lovarbeid.

Språkrådet og lovavdelingen har gitt oss innspill underveis og deltatt i møter med arbeidsgruppa.

I tillegg har vi opprettet en intern referansegruppe bestående av representanter fra alle avdelinger i FD og ekstern referansegruppe bestående av representanter fra Justisdepartementet, Forsvarsdepartementets underliggende etater og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Lovforslaget ble sendt på høring 19. juni 2015. 
Høringsfristen gikk ut 1. oktober 2015.
Les om høringen her.
Les Forsvarsdepartementets pressemelding her.

Loven med forskrifter trådte i kraft 1. juli 2017.

Erfaringer så langt

Erfaringene så langt har vært gode, men å arbeide med språk tar tid. Tverrfaglig arbeid er alltid positivt. Vi har hatt mange fruktbare diskusjoner eksempelvis om stammespråk versus fagspråk. Samarbeidet med Språkrådet har vært godt, og vi har hatt stor nytte av språklige innspill. Et nært samarbeid med lovavdelingen tidlig i lovprosessen vil kunne bidra til å lage et enda bedre og helhetlig regelverk.

Tidligere lovverk:

heimevernloven
vernepliktsloven
forsvarspersonelloven
militærnekterloven

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter