Lovarbeid i Sverige

I Sverige arbeider myndighetene systematisk for at språket i nye lover skal være klart. I tillegg har Sverige en egen språklov, og språklige rettigheter er nedfelt i andre lover.

I Sverige stilles det krav til språk i lovtekster. Lovtekstene skal tilfredsstille samme krav til lesbarhet som andre typer tekster. De skal være oversiktlige, lette å finne fram i og ha en formålstjenlig disposisjon, og de skal skrives på et klart og lettfattelig språk.

Regeringskansliet er paraplyorganisasjon for det svenske regjeringsapparatet. Her arbeider fast ansatte språkeksperter, som samarbeider tett med jurister for at lovforslag, forskrifter og andre tekster skal bli mer forståelige for mottakergruppen. I tillegg skriver språkekspertene håndbøker og holder kurs for departementsansatte og andre, og de oppmuntrer og hjelper saksbehandlere til å skrive så forståelig og korrekt som mulig.

Regeringskansliets språkeksperter skriver regelmessig i internavisen Klara.

Begriplighet på hög nivå - regeringen främjar klarspråk (pdf) (brosjyre om arbeidet med lovspråk i Sverige)

Språkloven

Sveriges språklov (språklagen) fra 2009 har en bestemmelse om klarspråk: § 11 Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Svenske lover som gir språklige rettigheter

I den svenske pasientdataloven (patientdatalagen) § 13 er det fastsatt at helsevesenets journaler skal føres på svensk, være tydelig utformet og være så lette som mulig å forstå for pasienten.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter