Elektroniske ordbøker og ordlister

Ordbøker og ordlister

Medisinsk ordbok, norsk-engelsk/engelsk-norsk (av Magne Nylenna, i Kunnskapsforlagets portal Ordnett)

Teknisk engelsk-norsk ordbok (i Kunnskapsforlagets portal Ordnett – det kan vere noko medisinsk terminologi her)

Ordliste – anbefalte skrivemåter for medisinske ord og uttrykk i Tidsskrift for Den norske legeforening

Oppslagsverk

Store medisinske leksikon  (ei underavdeling av Store norske leksikon)

Helsenett.no

MeSH på norsk og engelsk  (medisinske og helsefaglege termar på norsk og engelsk ved Helsebiblioteket.no i Folkehelseinstituttet)

Ordliste på funksjonshemmetfeltet  (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis (ICPN) (Norsk sykepleierforbund)

ICD-10 (Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sjukdomar og helseproblem)

Volven.no (nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til det felles metadatagrunnlaget til helsetenesta, mellom anna kodeverk, klassifikasjonar, termar, omgrepsdefinisjonar, datadefinisjonar)

Standardar, kodeverk og referansekatalog (ei samling grunnleggjande materiale frå Direktoratet for e-helse)

Felleskatalogen

Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST) (oppdatert informasjon frå Statens legemiddelverk om alt ein kan få på resept i Noreg)

Medisinsk ordbok på Nettdoktor.no (ein uavhengig helsenettstad som tek sikte på å formidle medisinsk kunnskap i eit klart og forståeleg språk for å bryte ned barrieren mellom lækjar og pasient)

Forebygging.no (Helsedirektoratets kunnskapsbase for rusførebyggjande og helsefremjande arbeid)

Ortopedisk ordliste (utvikla av Ortopediteknikk AS)  

Ordliste til bruk sammen med sjekklister ved kritisk vurdering av artikler (Kunnskapssenteret for helsetenesta i Folkehelseinstituttet)

Standard Norges produktkatalog – relevante innholdsavdelingar:

11 Helsevesen, teknikk
11.020 Medisinsk vitenskap og utstyr til helsevesenet. Generelt

Termbasar

Standard Norges termbase SNORRE (kan innehalde medisinske termar, særleg på det tekniske og utstyrsmessige området)

EØS-UD-basen – (Utanriksdepartementet, terminologi frå EU-rettsakter som er innlemma i EØS-avtalen; inneheld noko medisinsk terminologi, mellom anna på områda helsevern, lækjemiddel og arbeidsmiljø)

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter