Nøttefasit

(5.1.2015) Godt nytt år! Mange har prøvd seg på nøtteknekking i juleferien. Her kommer fasiten.

1      Smil utvist overfor omverdenen kan påregnes gjengjeldt. Smil til verden, og verden smiler tilbake.

2      Det anbefales ikke å la seg forlede av hundens ytre egenskaper.
Man skal ikke skue hunden på hårene.

3      Det knyttes gjerne visse forhåpninger til et vertikalt utstrukket snøre. Det er håp i hengende snøre.

4      Skinn av bjørn bør ikke under noen omstendighet forskutteres i salgsøyemed. Man skal ikke selge skinnet før bjørnen er skutt.

5      Kun for personer som utsetter seg selv for en viss risiko, kan gevinst påregnes. Den som intet våger, intet vinner.

6      I kattens fravær vil store deler av musebestanden utføre danseritualer på bordet. Når katten er borte, danser musene på bordet.

7      Ethvert bidrag gjør en forskjell, uttalte musen idet den urinerte i det maritime miljø. Alle monner drar, sa musa og pissa i havet.

8      Det er for sent å adressere et snytepotensial i etterkant av en neses tilstedeværelse. Det er for sent å snyte seg når nesa er borte.

9      Uttalelser fra mindreårige samt sterkt ruspåvirkede personer bør tas til etterretning. Av barn og fulle folk får man høre sannheten.

10    Den humoristiske sans stimuleres mest effektivt av den hvis sans det i utgangspunktet dreier seg om. Man har ikke mer moro enn den man lager selv.

11    Gjennom praktisering av ferdigheter vil man over tid kunne oppnå en betydelig grad av mestringsfølelse.
Øvelse gjør mester.

12    Gressets grønnfarge fremstår som mer fremtredende på gjerdets motsatte side i forhold til observatøren. Gresset er (alltid) grønnere på den andre siden av gjerdet.

13    Man kan ikke uten videre påføres traumer av gjenstander og forhold som man ikke har forhåndskjennskap til. Det man ikke vet, har man ikke vondt av.

14     Avstand til bistand samt ytelse av annen assistanse avtar proporsjonalt med tiltagende ressursmangel samt fare. Når nøden er størst, er hjelpen nærmest.

15    Aktpågivenhet i forkant har ubestridte fordeler sammenlignet med hastverkspreget opprydningsarbeid i etterkant. Bedre føre var enn etter snar.

16    Under utilstrekkelige lysforhold fremstår kattebestanden i sin helhet så vel som det enkelte individ i gråaktige toner. I mørket er alle katter grå.

17    Økning av kokkenes antall ut over det strengt tatt nødvendige medfører erfaringsmessig betraktelig større mengder «søl». Jo flere kokker, jo mer(e) søl. 

18    Et prosjekt som realiseres i bakkant, er i regelen langt å foretrekke fremfor et foretagende som ikke noensinne realiseres. Bedre sent enn aldri.

19    Man bør spørre seg hvilken hensikt det tjener å prokrastinere til påfølgende dag det som i prinsippet kan adresseres umiddelbart. Hvorfor utsette til i morgen det man kan gjøre i dag?

20     Etter lengre perioder med uhindret solinnstråling i et gitt område, øker sannsynligheten for nedbør i form av regn i dette området. Etter sol kommer regn.

21    Nærvær av én fugl i aktørens hånd representerer en klart forbedringspotensial i forhold til fravær av ti som jo befinner seg på taket. Én fugl i hånden er bedre enn ti på taket.

22    Tallet tre er et tall av høy kvalitet i forhold til andre tall, følgelig har gjenstander av høy kvalitet en sterk tendens til å opptre i grupper på tre. Alle gode ting er tre.

23    Metallurgisk arbeid anbefales ferdigstilt under opprettholdelse av en tilstrekkelig høy temperatur i den gjenstand som er gjenstand for bearbeidelse. Smi mens jernet er varmt.

24    Ved manglende innhold vil emballasje, herunder rullbar treforpakning, vise økt tendens til å frembringe sterk samt uønsket lyd (i mange tilfeller uoppfordret). Tomme tønner ramler mest.

25     Enhver som krysser en strøm av beskjeden størrelse i den hensikt å tilveiebringe vann fra den aktuelle strøm, har valgt en lite hensiktsmessig fremgangsmåte. Gå ikke over bekken etter vann.

26    Ved manglende tilgang på nødvendighetsartikler hos kvinner, herunder ikke medregnet rokk, vil det i ekstreme tilfeller oppstå spinnekompetanse hos enkelte. Nød lærer naken kvinne å spinne.

27     Der hvor såkalte bekker løper sammen i et tilstrekkelig antall, dannes en vannstrøm av en ganske annen størrelsesorden enn den enkelte "bekk" (forutsatt at terrenget har den nødvendige helningsgrad). Mange bekker små gjør en stor å.

Vi fikk 12 svar. Ingen av innsenderne hadde 27 helt riktige løsninger. Derfor har vi valgt å godta «Den som ler sist, ler best» som alternativt svar på nøtt nr. 10. Vi har også godtatt noen kommafeil og noen små variasjoner i ordlyden, bare det er samme ordtaket.

Blant dem som hadde 26 rette, har vi trukket én vinner, og det er Ivar Urheim, som attpåtil har servert gode løsninger i begge målformer. Han får både hovedpremie og ekstrapremie. Vi gratulerer!

Takk til alle som har sendt inn svar!

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter