Bli med på nøtteknekking

(19.12.2014) Årets språklege julenøtter er kjende ordtak som har fått kvasibyråkratisk svadaskal. Klarer du å knekkje dei? Bruk ein av nøtteknekkjarane du får til jul, og få fasiten på nyåret.

Send gjerne svara dine til klarsprak@sprakradet.no. Vi trekkjer ein vinnar blant dei som har 27 rette svar, dvs. rette ordtak med rett skrivemåte. Hugs å nummerere svara dine etter lista nedanfor. Ein vinnar som i tillegg kjem med gode løysingar i begge målformer, får ekstrapremie.

Nøttelista

1 Smil utvist overfor omverdenen kan påregnes gjengjeldt.

2 Det anbefales ikke å la seg forlede av hundens ytre egenskaper.

3 Det knyttes gjerne visse forhåpninger til et vertikalt utstrukket snøre.

4 Skinn av bjørn bør ikke under noen omstendighet forskutteres i salgsøyemed.

5 Kun for personer som utsetter seg selv for en viss risiko, kan gevinst påregnes.

6 I kattens fravær vil store deler av musebestanden utføre danseritualer på bordet.

7 Ethvert bidrag gjør en forskjell, uttalte musen idet den urinerte i det maritime miljø.

8 Det er for sent å adressere et snytepotensial i etterkant av en neses tilstedeværelse.

9 Uttalelser fra mindreårige samt sterkt ruspåvirkede personer bør tas til etterretning.

10 Den humoristiske sans stimuleres mest effektivt av den hvis sans det i utgangspunktet dreier seg om.

11 Gjennom praktisering av ferdigheter vil man over tid kunne oppnå en betydelig grad av mestringsfølelse.

12 Gressets grønnfarge fremstår som mer fremtredende på gjerdets motsatte side i forhold til observatøren.

13 Man kan ikke uten videre påføres traumer av gjenstander og forhold som man ikke har forhåndskjennskap til.

14 Avstand til bistand samt ytelse av annen assistanse avtar proporsjonalt med tiltagende ressursmangel samt fare.

15 Aktpågivenhet i forkant har ubestridte fordeler sammenlignet med hastverkspreget opprydningsarbeid i etterkant.

16 Under utilstrekkelige lysforhold fremstår kattebestanden i sin helhet så vel som det enkelte individ i gråaktige toner.

17 Økning av kokkenes antall ut over det strengt tatt nødvendige medfører erfaringsmessig betraktelig større mengder «søl».

18 Et prosjekt som realiseres i bakkant, er i regelen langt å foretrekke fremfor et foretagende som ikke noensinne realiseres.

19 Man bør spørre seg hvilken hensikt det tjener å prokrastinere til påfølgende dag det som i prinsippet kan adresseres umiddelbart.

20 Etter lengre perioder med uhindret solinnstråling i et gitt område øker sannsynligheten for nedbør i form av regn i dette området.

21 Nærvær av én fugl i aktørens hånd representerer et klart forbedringspotensial i forhold til fravær av ti som jo befinner seg på taket.

22 Tallet tre er et tall av høy kvalitet i forhold til andre tall, følgelig har gjenstander av høy kvalitet en sterk tendens til å opptre i grupper på tre.

23 Metallurgisk arbeid anbefales ferdigstilt under opprettholdelse av en tilstrekkelig høy temperatur i den gjenstand som er gjenstand for bearbeidelse.

24 Ved manglende innhold vil emballasje, herunder rullbar treforpakning, vise økt tendens til å frembringe sterk samt uønsket lyd (i mange tilfeller uoppfordret).

25 Enhver som krysser en strøm av beskjeden størrelse i den hensikt å tilveiebringe vann fra den aktuelle strøm, har valgt en lite hensiktsmessig fremgangsmåte.

26 Ved manglende tilgang på nødvendighetsartikler hos kvinner, herunder ikke medregnet rokk, vil det i ekstreme tilfeller oppstå spinnekompetanse hos enkelte.

27 Der hvor såkalte bekker løper sammen i et tilstrekkelig antall, dannes en vannstrøm av en ganske annen størrelsesorden enn den enkelte «bekk» (forutsatt at terrenget har den nødvendige helningsgrad).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter