Klarere språk i Nav

(16.12.2010) Nav tenker nytt i klarspråksarbeidet, og har laget en informasjonsfilm om foreldrepengeordningen og utviklet en helt ny type skjemaer. Med midler fra prosjektet «Klart språk i staten» har Nav dessuten forbedret språket i en rekke skjemaer, brev og brosjyrer. Dette arbeidet ble utgangspunkt for Navs språklige retningslinjer.

Mål for språkarbeidet i Nav

Nav gikk løs på språkarbeidet i 2010 med klare mål:

  • lage et overordnet språkdokument for Nav som slår fast grunnleggende prinsipper for godt språk i Nav
  • lage praktiske retningslinjer for godt språk som kan brukes i arbeidshverdagen
  • forenkle de skjemaene, brevene og faktaarkene som skaper flest problemer for brukerne
  • lage et opplæringstilbud for å spre godt språk i etaten
  • teste ut nye måter å presentere vanskelig tilgjengelig faginformasjon på
  • teste ut nye måter å utforme skjemaer på

Språkforbedring

For å nå målene tok Nav fatt i brev, skjemaer og faktaark som mange brukere hadde problemer med og sendte spørsmål om. Sammen med eksterne språkkonsulenter gjennomgikk medarbeidere i Nav tekstene og forbedret både språket og strukturen. Her er noen faktaark som har gjennomgått språklig oppussing:
Kontantstøtte
Alderspensjon
Arbeidsavklaringspenger 

Språklige retningslinjer

Disse forbedringstiltakene ga et grunnlag for arbeidet med å lage generelle språklige retningslinjer for alle ansatte i Nav. For å heve kvaliteten på informasjonen fra Nav skal de medarbeiderne som har ansvar for å lage og vedlikeholde informasjonstekster, gå på kurs.

Informasjonsfilm

I tillegg til å forenkle språket ønsket Nav å teste ut en ny metode for å spre informasjon om et regelverk som var vanskelig å forstå. Nav valgte ut fagområdet foreldrepenger, og laget en informasjonsfilm om dette. Filmen ligger på Navs nettsted, og det er mange som finner og bruker den. Filmen blir også brukt når et Nav-kontor inviterer nybakte eller kommende foreldre til felles informasjonsmøter om dette temaet. Erfaringene er såpass gode at Nav vurderer å lage filmer for andre fagområder også.

Nye skjemaer

Skjemaer er tung materie for mange av Navs brukere. Derfor har Nav prøvd å finne ut om en annen utforming ville gi brukerne bedre forståelse og flere riktig utfylte skjemaer. I samarbeid med bl.a. Statistisk sentralbyrå har Nav laget en ny type skjema, der informasjon som ikke er relevant for den enkelte, er tatt bort. Dette skjemaet er ikke tilgjengelig for bruk ennå, men brukertester av prototypen har gitt så positive tilbakemeldinger at den kan bli retningsgivende for nye skjemaer.

Se Navs film om foreldrepenger
Les Navs språklige retningslinjer.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter