Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Navn på statsorganer

Her finner du ei liste over navn på statsorganer (med underliggende virksomheter), i begge målformer. Lista er alfabetisert etter bokmålsformene.

Virksomheter som er underlagt flere departementer, er oppført bare under ett av dem.

Lista er ikke fullstendig. Hvis du oppdager feil, eller hvis du savner noe, send en e-post til stat@sprakradet.no.

Regjeringen har gjort endringer i departementsstrukturen. Endringene ble gjennomført fra 1. januar 2014. Les pressemeldingen fra 16. oktober 2013.

Lista ble sist oppdatert 8. januar 2015.


Statsministerens kontor

Statsministerens kontor Statsministerens kontor
Regjeringsadvokaten Regjeringsadvokaten

 

Departementer

Det kongelige ... departement Det kongelege ... departement

 

 

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)
Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsretten Arbeidsretten
Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet
Nav Nav
Pensjonstrygden for sjømenn Pensjonstrygda for sjømenn
Petroleumstilsynet Petroleumstilsynet
Riksmekleren Riksmeklaren
Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens pensjonskasse Statens pensjonskasse
Trygderetten Trygderetten
  Tilbake til toppen
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)
Barneombudet Barneombodet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Forbrukerombudet Forbrukarombodet
Forbrukerrådet Forbrukarrådet
Forbrukertvistutvalget Forbrukartvistutvalet
Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Fordelingsutvalet for tilskot til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Integrerings- og mangfaldsdirektoratet
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene Kontaktutvalet mellom innvandrarbefolkninga og styresmaktene
Likestillings- og diskrimineringsnemnda Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet Likestillings- og diskrimineringsombodet
Markedsrådet Marknadsrådet
Miljømerking Miljømerking
Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne Nasjonalt dokumentasjonssenter for personar med nedsett funksjonsevne
Statens institutt for forbruksforskning Statens institutt for forbruksforsking
  Tilbake til toppen
Finansdepartementet (FIN) Finansdepartementet (FIN)
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Finanstilsynet Finanstilsynet
Folketrygdfondet Folketrygdfondet
Skattedirektoratet Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral Statens innkrevjingssentral
Statistisk sentralbyrå Statistisk sentralbyrå
Toll- og avgiftsdirektoratet Toll- og avgiftsdirektoratet
Norges Bank Noregs Bank
  Tilbake til toppen
Forsvarsdepartementet (FD) Forsvarsdepartementet (FD)
Etterretningstjenesten Etterretningstenesta
Forsvarets operative hovedkvarter Forsvarets operative hovudkvarter
Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarets forskingsinstitutt
Forsvarets logistikkorganisasjon Forsvarets logistikkorganisasjon
Forsvarets sanitet Forsvarets sanitet
Forsvarets sikkerhetstjeneste Forsvarets tryggingsteneste
Forsvarets etterretningshøgskole Forsvarets etterretningshøgskole
Forsvarets høgskole Forsvarets høgskole
Forsvarets ingeniørhøgskole Forsvarets ingeniørhøgskole
Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Forsvarsstaben Forsvarsstaben
Hærens jegerkommando Hærens jegerkommando
Hærens transformasjons- og doktrinekommando Hærens transformasjons- og doktrinekommando
Institutt for forsvarsstudier Institutt for forsvarsstudium
Krigsskolen Krigsskolen
Kysteskadren Kysteskadren
Kystvakten Kystvakta
Luftforsvarets skolesenter Kjevik Luftforsvarets skolesenter Kjevik
Luftkrigsskolen Luftkrigsskolen
Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonalt tryggingsorgan
Sjøforsvarets skoler Sjøforsvarets skolar
Sjøkrigsskolen Sjøkrigsskolen
  Tilbake til toppen
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Bioteknologinemnda Bioteknologinemnda
Helsedirektoratet Helsedirektoratet
Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) Helseøkonomiforvaltninga (Helfo)
Nasjonalt folkehelseinstitutt Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Nasjonalt kunnskapssenter for helsetenesta
Norsk pasientskadeerstatning Norsk pasientskadeerstatning
Pasientskadenemnda Pasientskadenemnda
Statens helsepersonellnemnd Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn Statens helsetilsyn
Statens institutt for rusmiddelforskning Statens institutt for rusmiddelforsking
Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk
Statens strålevern Statens strålevern
Vitenskapskomiteen for mattrygghet Vitskapskomiteen for mattryggleik
  Tilbake til toppen
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) Justis- og beredskapsdepartementet (JD)
Den rettsmedisinske kommisjon Den rettsmedisinske kommisjonen
Direktoratet for nødkommunikasjon Direktoratet for nødkommunikasjon
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB)
Det kriminalitetsforebyggende råd Det kriminalitetsførebyggjande rådet
Domstoladministrasjonen Domstoladministrasjonen
Generaladvokaten Generaladvokaten
Grensekommissæren for den norsk-russiske grense Grensekommissæren for den norsk-russiske grensa
Hovedredningssentralen i Nord-Norge Hovudredningssentralen i Nord-Noreg
Hovedredningssentralen i Sør-Norge Hovudredningssentralen i Sør-Noreg
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker
Konkursrådet Konkursrådet
Kontoret for voldsoffererstatning Kontoret for valdsoffererstatning
Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorgsdirektoratet
Kriminalomsorgens utdanningssenter Utdanningssenteret for kriminalomsorga
Kripos (Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet) Kripos (Den nasjonale eininga retta mot organisert og annan alvorleg kriminalitet)
Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap Nasjonalt utdanningssenter for samfunnstryggleik og beredskap
Politidirektoratet Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste Politiets tryggingsteneste
Politiets data- og materielltjeneste Politiets data- og materiellteneste
Politiets utlendingsenhet Politets utlendingseining
Politihøgskolen Politihøgskolen
Sekretariatet for konfliktrådene Sekretariatet for konfliktråda
Sivilforsvaret Sivilforsvaret
Spesialenheten for politisaker Spesialeininga for politisaker
Statens sivilrettsforvaltning Statens sivilrettsforvaltning
Sysselmannen på Svalbard Sysselmannen på Svalbard
Utlendingsdirektoratet (UDI) Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda Utlendingsnemnda
Utrykningspolitiet Utrykkingspolitiet
Økokrim (Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet) Økokrim (Den sentrale eininga for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet)
   
Klima- og miljødepartementet (KLD) Klima- og miljødepartementet (KLD)
Miljødirektoratet Miljødirektoratet
Norsk institutt for by- og regionforskning Norsk institutt for by- og regionforsking
Norsk institutt for kulturminneforskning Norsk institutt for kulturminneforsking
Norsk institutt for luftforskning Norsk institutt for luftforsking
Norsk institutt for naturforskning Norsk institutt for naturforsking
Norsk institutt for vannforskning Norsk institutt for vassforsking
Norsk kulturminnefond Norsk kulturminnefond
Norsk polarinstitutt Norsk polarinstitutt
Riksantikvaren Riksantikvaren
  Tilbake til toppen
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Datatilsynet Datatilsynet
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (tidligere Departementenes servicesenter) Service- og tryggingsorganisasjonen til departementa (tidlegare Servicesenteret for departementa)
Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Distriktssenteret – kompetansesenter for distriktsutvikling Distriktssenteret – kompetansesenter for distriktsutvikling
Fylkesmannen i ... Fylkesmannen i ...
Gáldu – kompetansesenteret for urfolks rettigheter Gáldu – kompetansesenteret for urfolksrettar
Husbanken Husbanken
Husleietvistutvalget Husleigetvistutvalet
Innovasjon Norge Innovasjon Noreg
Internasjonalt reindriftssenter Internasjonalt reindriftssenter
Kartverket (Statens kartverk) Kartverket (Statens kartverk)
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider Restaureringsverksemda ved Nidaros domkyrkje
Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fond
Personvernnemnda Personvernnemnda
Sametinget Sametinget
Statsbygg Statsbygg
  Tilbake til toppen
Kulturdepartementet (KUD) Kulturdepartementet (KUD)
Arkivverket Arkivverket
Bunad- og folkedraktrådet Bunad- og folkedraktrådet
Det praktisk-teologiske seminar Det praktisk-teologiske seminaret
Kirkerådet Kyrkjerådet
Kulturrådet (Norsk kulturråd) Kulturrådet (Norsk kulturråd)
Kunst i offentlige rom Kunst i offentlege rom
Lotteri- og stiftelsestilsynet Lotteri- og stiftelsestilsynet
Medietilsynet Medietilsynet
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk filminstitutt Norsk filminstitutt
Norsk lokalhistorisk institutt Norsk lokalhistorisk institutt
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
Rikskonsertene Rikskonsertane
Riksteatret Riksteatret
Språkrådet Språkrådet
  Tilbake til toppen
Kunnskapsdepartementet (KD) Kunnskapsdepartementet (KD)
Artsdatabanken Artsdatabanken
BIBSYS BIBSYS
Cristin Cristin
De nasjonale forskningsetiske komiteene Dei nasjonale forskingsetiske komiteane
Foreldreutvalget for barnehager Foreldreutvalet for barnehagar
Foreldreutvalget for grunnopplæringen Foreldreutvalet for grunnopplæringa
Lånekassen (Statens lånekasse for utdanning) Lånekassen (Statens lånekasse for utdanning)
Meteorologisk institutt Meteorologisk institutt
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT)
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
Norges forskningsråd Noregs forskingsråd
Norgesuniversitetet Noregsuniversitetet
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring
Norsk utenrikspolitisk institutt Norsk utanrikspolitisk institutt
Samordna opptak Samordna opptak
Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanninga
Senter for internasjonalisering av utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning
Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste Statped – statleg spesialpedagogisk teneste
Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet
Vea – statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea – statens gartnar- og blomsterdekoratørskole

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

  Tilbake til toppen
Landbruks- og matdepartementet (LMD) Landbruks- og matdepartementet (LMD)
Bioforsk Bioforsk
Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet
Mattilsynet Mattilsynet
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking
Norsk institutt for skog og landskap Norsk institutt for skog og landskap
Veterinærinstituttet Veterinærinstituttet
  Tilbake til toppen
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)
Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistra
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard
Entra eiendom AS Entra eigedom AS
Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond Forskingsfondet til fiskeri- og havbruksnæringa
Garantiinstituttet for eksportkreditt Garantiinstituttet for eksportkreditt
Garantikassen for fiskere Garantikassa for fiskarar
Havforskningsinstituttet Havforskingsinstituttet
Justervesenet Justervesenet
Klagenemnda for industrielle rettigheter Klagenemnda for industrielle rettar
Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlege innkjøp
Konkurransetilsynet Konkurransetilsynet
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking
Norges geologiske undersøkelse Noregs geologiske undersøking
Norsk akkreditering Norsk akkreditering
Norsk eiendomsinformasjon AS Norsk eigedomsinformasjon AS
Norsk romsenter Norsk romsenter
Norsk sjømatråd Norsk sjømatråd
Patentstyret Patentstyret
Sjøfartsdirektoratet Sjøfartsdirektoratet
  Tilbake til toppen
Olje- og energidepartementet (OED) Olje- og energidepartementet (OED)
Oljedirektoratet Oljedirektoratet
Norges vassdrags- og energidirektorat Noregs vassdrags- og energidirektorat
Statnett Statnett
  Tilbake til toppen
Samferdselsdepartementet (SD) Samferdselsdepartementet (SD)
Jernbaneverket Jernbaneverket
Kystverket Kystverket
Luftfartstilsynet Luftfartstilsynet
... lufthavn ... lufthamn
Nasjonal kommunikasjons-myndighet (tidligere Post- og teletilsynet) Nasjonal kommunikasjons-myndigheit (tidlegare Post- og teletilsynet)
Norges Statsbaner AS (NSB) Noregs Statsbanar AS (NSB)
Posten Norge AS Posten Noreg AS
Statens havarikommisjon for transport Statens havarikommisjon for transport
Statens jernbanetilsyn Statens jernbanetilsyn
Statens vegvesen Statens vegvesen
Vegtilsynet Vegtilsynet
  Tilbake til toppen
Utenriksdepartementet (UD) Utanriksdepartementet (UD)
Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
Fredskorpset Fredskorpset
  Tilbake til toppen

 

Stortinget

BokmålNynorsk
Riksrevisjonen Riksrevisjonen
Stortingets administrasjon Stortingsadministrasjonen
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)  Stortingets kontrollutval for etterretnings-, overvakings- og tryggingsteneste (EOS-utvalet)
Sivilombudsmannen Sivilombodsmannen
Ombudsmannen for Forsvaret Ombodsmannen for Forsvaret
  Tilbake til toppen

Domstoler og rettsvesen

BokmålNynorsk
... tingrett ... tingrett
... lagmannsrett ... lagmannsrett
... jordskifterett ... jordskifterett
... jordskifteoverrett ... jordskifteoverrett
Høyesterett Høgsterett
Høyesteretts ankeutvalg Høgsteretts ankeutval
Riksadvokaten Riksadvokaten
Oslo byfogdembete Oslo byfutembete
  Tilbake til toppen

Statlige universiteter og høgskoler

BokmålNynorsk
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde Høgskolen i Molde
Høgskolen i Narvik Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Stord/Haugesund Høgskolen i Stord/Haugesund
Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Volda Høgskulen i Volda
Høgskolen i Østfold Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Ålesund
Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo Kunsthøgskolen i Oslo
Norges handelshøyskole Noregs handelshøgskole
Norges idrettshøgskole Noregs idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Noregs miljø- og biovitskaplege universitet
Norges musikkhøgskole Noregs musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet
Samisk høgskole (Sámi allaskuvla) Samisk høgskole (Sámi allaskuvla)
Universitetet i Agder Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)
  Tilbake til toppen

Nasjonale sentre under Utdanningsdirektoratet

BokmålNynorsk
Læringsmiljøsenteret Læringsmiljøsenteret
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring
Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret) Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa (Framandspråksenteret)
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret)
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (Matematikksenteret) Nasjonalt senter for matematikk i opplæringa (Matematikksenteret)

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (Folkehelsesenteret)

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (Folkehelsesenteret)

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa
Nasjonalt senter for nynorsk i i opplæringa (Nynorsksenteret) Nasjonalt senter for nynorsk i i opplæringa (Nynorsksenteret)
Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (Skrivesenteret) Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking (Skrivesenteret)
  Tilbake til toppen

Last ned lista

 

 

Navn på statsorgan?

 

Alle statlige virksomheter som faller inn under lov av 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentlig tjeneste, skal ha navn både på nynorsk og bokmål. Navneformene blir fastsatt av fagdepartementene i samråd med vedkommende statsorgan, mens Kulturdepartementet i samråd med Språkrådet har tilsyn med at navnene følger gjeldende rettskrivning.

 

Erfaringene har vist at det kan være behov for språklig konsultasjon. Statsorganer som ønsker råd fra Språkrådet i slike saker, bør helst bør ta kontakt på et tidlig stadium i prosessen. Les mer om språkfaglige konsultasjonsrutiner ved navnelaging i staten her:

 

Utviklet av Gazette